Årsmöte

Årsmötet är det årliga obligatoriska mötet för medlemmarna på arbetsplatsen. Det är på årsmötet som medlemmar väljer vem eller vilka som ska representera dem under det kommande året.

Våren är ofta den tid då klubbar genomför sitt årsmöte. De personer som väljs får mandat från Ledarna att förhandla i lokala fackliga frågor, när de genomfört utbildningen Certifierad företrädare. Om det finns en valberedning bör styrelsen i god tid påminna den om när årsmötet är planerat och vilka poster som ska tillsättas.

Efter mötet rapporterar du till Ledarna vilka som blivit valda så att vi kan registrera och anmäla till arbetsgivaren vilka som har mandat att förhandla. Nya företrädare genomgår Certifieringsutbildningen och får sedan diplom och mandat att förhandla för Ledarna.

Dokument till årsmötet

Kallelsen till mötet skickas ut i god tid. Där ska det framgå tydligt att det är en kallelse till årsmöte, datum, tid och var det genomförs. Om det finns medlemmar runt om i landet kan man lösa närvaron via mejl eller telefon.

Dagordningen för mötet bör innehålla vissa punkter. Att välja företrädare och funktionärer till styrelsen är en viktig punkt. Det är valberedningens uppgift att ta fram förslag på personer till detta. Verksamhetsberättelse för det gångna året och verksamhetsplan för det kommande bör också finnas med.

Inför årsmötet skriver styrelsen en verksamhetsberättelse som beskriver vad som hänt under det gångna året. Om klubben har medlemsavgift ska revisorerna lämna sin revisionsberättelse. Beslutet om det ska finnas en medlemsavgift och hur stor den skall vara bestäms på årsmötet. Det är genom att läsa revisionsberättelsen som medlemmarna tar ställning till om de kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Verksamhetsplan och budget, som innehåller den planerade verksamheten för det kommande året, dskuteras och beslutas av medlemmarna på årsmötet. Efter mötet ska ett protokoll skrivas där det framgår vilka nya personer som valts och vilka som avgår, styrelsens ansvarsfrihet samt beslut i andra frågor som behandlades på mötet. Detta protokoll ska sedan sändas in till Ledarna, så att de nya företrädarna blir ordentligt registrerade och de som inte längre är företrädare tas bort ur registren.

Uppdaterat: 2016-02-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem