2016-02-16

Inriktningen klar för årets avtalsrörelse

Den 31 mars 2016 löper merparten av Ledarnas 225 kollektivavtal ut, på ungefär 80 avtalsområden. Vår vision är att alla anställda i Sverige ska ha en bra chef. Inför 2016 års avtalsrörelse kommer Ledarna därför kräva en rad förbättringar inom ramen för Ledaravtalet.

Vårt mål med avtalsrörelsen 2016 är att skapa moderna kollektivavtal som svarar upp mot de krav som ställs i ett föränderligt arbetsliv och rustar chefer för att leda och utveckla sina verksamheter. Därför har vi prioriterat fyra områden i årets avtalsrörelse:

 • utvecklad lokal lönebildning för chefer
 • bättre kompetensutveckling
 • generell flexpension
 • krav för en hållbar arbetsmiljö.

 

Hållbara chefer

Liksom i tidigare avtalsförhandlingar kommer vi kräva förbättringar av chefernas arbetsmiljö. Avtalsrörelsen 2013 ledde till samverkan mellan Ledarna och ett stort antal arbetsgivarorganisationer för att lyfta frågan om chefers förutsättningar och hållbarhet – Hållbara chefer. Trots det kan vi konstatera att den psykiska ohälsan hos chefer, som en följd av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, har ökat.

Ledarna yrkar att:

 • Alla Ledaravtal ska innehålla skrivningar kring Hållbara chefer.

I avtalen ska det framgå att chefen årligen ska ha en särskild dialog kring de förväntningar som ställs på henne eller honom vad gäller tillgänglighet och flexibilitet. Det ska även framgå att det ska finnas en kontinuerlig dialog kring chefens uppdrag och förutsättningar. Som exempel bör denna dialog innehålla frågor som:

 • vilka stödfunktioner chefen har tillgång till,
 • vilket ledarskap som förväntas,
 • hur chefer får återkoppling på sitt ledarskap,
 • handlingsutrymme och resurser för att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete.


Utvecklad lokal lönebildning för chefer

Vi är det fackförbund som haft sifferlösa avtal längst i Sverige och att utveckla den lokala lönebildningen är därför en central fråga. Med våra sifferlösa avtal är det särskilt viktigt med tydliga beskrivningar av löneprocessen. Processen ska följa avtalets intentioner och utgå från verksamhetens mål och förutsättningar. Via utvecklingssamtal och kontinuerliga dialoger under året kommer man sedan överens om en ny lön.

Ledarna yrkar att:

 • Alla Ledaravtal ska innehålla en tydlig beskrivning av löneprocessen som tar sin utgångspunkt i avtalets intentioner. Processen startar med verksamhetens mål och förutsättningar via utvecklingssamtal och kontinuerliga dialoger under året och avslutas med att chef och medarbetare och kommer överens om ny lön i ett lönesamtal.
 • Alla Ledaravtal ska innehålla regler som ger chefen rätt till årliga lönesamtal och individuella revisionstidpunkter.
 • I samarbete med arbetsgivarorganisationerna arbeta med utvalda bolag i respektive bransch i syfte att stärka den lokala tillämpningen av Ledaravtalet. Ledarna vill att parterna gemensamt och lokalt ska stödja en förflyttning mot en tillämpning av avtalet där löneprocessen bidrar till utveckling både för verksamhet och individ.


Chefers kompetensutveckling och karriär

Många chefer står på tur att gå i pension och rekryteringar av nya chefer behöver göras. För att locka de bäst lämpade till chefsyrket måste attraktionskraften i att leda verksamheter öka. Det handlar till exempel om möjligheterna att kunna vidareutvecklas i sin chefsroll. Vi vill att alla våra medlemmar ska omfattas av en individuell kompetensplan som innehåller planering avseende kompetens, kompetensbehov och karriärvägar.

Ledarna yrkar att:

 • Alla medlemmar ska omfattas av en individuell kompetensplan, innehållande planering avseende kompetens, kompetensbehov samt karriärvägar.


Flexpension

Medellivslängden i Sverige ökar stadigt. Detta ger effekter på pensionssystemen vilket kommer innebära att chefer och andra kommer att behöva arbeta längre i framtiden. För att ge ökade förutsättningar att arbeta längre och skapa individuella lösningar behövs ytterligare förstärkningar av tjänstepensionssystemet och möjligheter till individuell anpassning under den senare delen av arbetslivet.

Ledarna yrkar att:

 • Alla avtal ska innehålla regler om flexpension.
 • I de avtal där regler om flexpension finns så ska ytterligare avsättningar göras.

Ledarnas övergripande inriktning i avtalsrörelsen 2016 »

Uppdaterat: 2016-02-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem