Ledarnas Chefsbarometrar

För att höja kunskapen om chefer och chefsyrket genomför Ledarna sedan 2002 flera gånger per år attitydundersökningen Ledarnas Chefsbarometer, tillsammans med Novus Opinion. I undersökningen besvarar mellan 2 000-4 000 chefer frågor om olika aspekter av chefskapet. Här hittar du de rapporter som sammanställts av resultaten från Ledarnas Chefsbarometer.


Ledarnas Chefsbarometrar 2016

Glastaket består – 50 år till jämställdhet på den högsta chefsnivån

Sveriges chefsorganisation Ledarna har sedan 2012 kartlagt hur jämställd chefsmarknaden är. En ny rapport visar att chefer som är kvinnor arbetar gratis 33 minuter om dagen. Färska siffror visar också hur fördelningen av vd:ar som är kvinnor fördelar sig – län för län.

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2016:
Glastaket består – 50 år till jämställdhet på den högsta chefsnivån

Pressmeddelande 2016-05-11: Kvinnor jobbar gratis 33 minuter om dagen

 Ledarnas Chefsbarometrar 2015


Vem leder oss in i morgondagen?

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 126 000 chefer från arbetsmarknaden. Siffran motsvarar 48 chefer som pensioneras varje arbetsdag i Sverige, eller 240 chefer per vecka. Det visar en kartläggning av landets chefsförsörjning som Sveriges chefsorganisation Ledarna gör för tredje året i rad.

Pressmedelande 2015-12-20: Ansträngd chefsåterväxt när 48 chefer pensioneras varje arbetsdag

 

 

 

 



Dags att öppna dörrarna till de högsta chefsnivåerna

Kvinnor på chefsposition ökar långsamt och de senaste tolv åren har andelen ökat med 10 procentenheter. Idag är drygt 35 procent av cheferna kvinnor. Men det dröjer till 2065 innan det finns lika många män som kvinnor bland vd:arna. Det visar Sveriges chefsorganisation Ledarnas årliga Jämställdhetsbarometer som publiceras för tredje gången.

Pressmeddelande 2015-05-05: Noll förändring på toppen: Jämställt bland Sveriges chefer år 2031


Ledarnas Chefsbarometrar 2014



En chefsroll för framtiden

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 126 000 chefer från arbetsmarknaden. Siffran motsvarar 48 chefer som pensioneras varje arbetsdag i Sverige, eller 240 chefer på en vecka. Det visar en omfattande kartläggning av landets chefsförsörjning som Sveriges chefsorganisation Ledarna nu gör för andra året i rad.

Pressmeddelande 2014-12-08: Chefsunderskottet ökar - 240 chefer i veckan som pensioneras

 

 

 

 



Chefen och konjunkturen

Färre chefer ser positivt på konjunkturutvecklingen än för ett år sedan. Knappt 4 av 10 chefer tror i nuläget att konjunkturutvecklingen blir något eller mycket bättre de kommande tolv månaderna. Det stora undantaget är byggindustrin där cheferna ser betydligt ljusare på framtiden. Det visar en ny undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna som genomförts av Novus bland 1 679 chefer.

Pressmedelande 2014-10-09: Chefer avvaktande till konjunkturen

 

 

 



Cheferna – Nyckeln till hållbar utveckling

Nära 8 av 10 chefer tror att hållbarhetsfrågornas betydelse fortsätter att öka. Men endast 3 av 10 chefer tror att ett hållbarhetstänk bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster, enligt en ny undersökning från Ledarna.

Pressmeddelande 2014-09-30: Få företag ser affärspotential i utveckling av hållbara tjänster

 

 

 

 

 



Stängda dörrar till de högsta chefsnivåerna

Om jämställdhetsutvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor och män att vara chefer 2031. En färsk kartläggning från affärsinformationsföretaget Bisnode visar att i de största bolagen är 9 av 10 vd:ar män. Utvecklingen går långsammare på de högsta chefsposterna – står sig trenden dröjer det ända till 2065 innan Sverige har lika många kvinnor som män på vd-nivå, visar jämställdhetsbarometern 2014 från Ledarna.

Pressmeddelande 2014-05-07: Jämställt bland Sveriges chefer år 2031


Ledarnas Chefsbarometrar 2013

Låt chefen vara chef


Låt chefen vara chef
– en kartläggning av villkoren för välfärdens chefer

Årets undersökningav chefsvillkoren visar tyvärr att den offentliga välfärden fortfarande har långt kvar till konkurrenskraftiga chefsvillkor. Trots att det har gått sex år sedan Ledarnas första kartläggning har situationen inte förändrats nämnvärt. Chefer i offentlig sektor har fortfarande lägre löner, större personalgrupper och mer kringskuren handlingsfrihet.

 

 

 

 

Tid för ledarskap. Ledarnas chefsbarometer 2013

Tid för ledarskap

Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga. Ofta handlar det om administration, rapportering och möten. Åtaganden som får stryka på foten är den långsiktiga planeringen och utvecklingen av verksamhet och medarbetare. Samtidigt är det ledarskapet som anses vara den viktigaste egenskapen för morgondagens ledare och för Sveriges fortsatta innovation och tillväxt.









Ledarnas framtidsbarometer 2013: Den borttappade generationen

Den borttappade generationen

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 125 000 chefer från arbetsmarknaden – i genomsnitt 48 per arbetsdag. Samtidigt har andelen chefer under 35 år stadigt minskat sedan 2001. Det visar en färsk kartläggning som Sveriges chefsorganisation Ledarna gjort.

Pressmeddelande 2013-09-24: Chefsunderskott när 48 chefer pensioneras varje arbetsdag i Sverige

 

 

 

 

 

 

Chefsbarometer 2013: Chefen och konjunkturen


Chefen och konjunkturen

Andelen chefer som ser positivt på konjunkturutvecklingen har fördubblats sedan januari i år. Hälften av Sveriges chefer tror nu att konjunkturläget blir något eller mycket bättre de kommande 12 månaderna. För första gången sedan 2010 minskar andelen chefer som ser nedskärningar i personalstyrkan som det mest troliga alternativet för verksamheten. Det visar en undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna som genomförts av Novus bland 1 511 chefer.

Pressmeddelande 2013-09-13: Chefer ser ljust på konjunkturen

 

 

 

 


Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2013


Chefens chef är en man
– Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2013

Andelen kvinnliga chefer har ökat under det senaste decenniet och om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor och män att vara chefer 2031. Men bland de högre chefspositionerna är framstegen mindre – nästan 3 av 4 mellanchefer är män. Det visar Jämställdhetsbarometern 2013 från Ledarna.

Pressmeddelande 2013-05-07: Jämställt bland Sveriges chefer 2031

 

 

 

 

 

Chefen och konjunkturen. Ledarnas chefsbarometer 2013.

Chefen och konjunkturen (Presentation)

Andelen chefer som tror på nyanställningar är mindre än någonsin sedan hösten 2010. Endast 20 procent av cheferna tror att de kommer att nyanställa i jämförelse med augusti 2012 då 26 procent trodde på fler anställda – motsvarande siffra 2010 var 46 procent. Det visar en undersökning bland 1 011 chefer från Ledarna.

Fler resultat från undersökningen hittar du i presentationen.

Pressmeddelande 2013-02-18: Allt färre chefer tror på nyanställningar








Ledarnas Chefsbarometrar 2012

Vem sjutton vill bli chef? Ledarnas Chefsbarometer 2012.



Vem sjutton vill bli chef?

Nästan varannan ung kvinna i Sverige tackar nej till en framtid som chef, vilket ger Sverige en jumboplats tillsammans med Finland i en nordisk jämförelse. Det land där flest kvinnor kan tänka sig en chefskarriär är Norge. Det visar en färsk undersökning bland 4 000 unga i Norden som Ledarna låtit analysföretaget YouGov genomföra.

Pressmeddelande 2012-12-06: Varannan ung kvinna i Sverige tackar nej till chefsjobb

 

 

 

 

 

Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.



Hållbar utveckling (Presentation)

En undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

Fler resultat från undersökningen hittar du i presentationen.

Läs mer: Chefen viktig för en hållbar utveckling

 

 

 

 

 

50 nyanser av chefen. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

50 nyanser av chefen

Att imponera på chefen är enklare än du tror. Kom i tid till möten och se till att återkoppla snabbt på mail. Däremot får du inga popularitetspoäng om du jobbar övertid eller äter ofta på finkrogar. Det visar 50 nyanser av chefen, en attitydundersökning Sveriges chefsorganisation Ledarna låtit Novus göra bland 1 200 chefer i Sverige.

Pressmeddelande 2012-11-30: Övertid imponerar inte på landets chefer

 

 

 

 

 

 

Chefen och konjunkturen. Ledarnas Chefsbarometer 2012.


Chefen och konjunkturen

Andelen chefer som tror att de behöver minska antalet anställda ökar från 16 till 26 procent i jämförelse med förra året. Cheferna i tillverknings- och industrisektorn är de mest pessimistiska där så många som var tredje chef bedömer att det kommer att bli aktuellt att dra ner på antalet anställda. Det visar "Chefen och konjunkturen" – en undersökning från Ledarna bland 1 200 chefer.

Pressmeddelande 2012-09-05: Fler chefer befarar neddragningar



 

 

 

Chefen och jämställdhet. Ledarnas Chefsbarometer 2012.


Chefen och jämställdhet

Uttaget av antalet föräldradagar ökar stadigt bland pappor som är chefer. Under en sjuårsperiod har andelen fäder som är hemma tre till sex månader ökat från 20 till 30 procent.

Samtidigt är det fortfarande 15 procent av cheferna som blir pappor som inte tar ut någon föräldraledighet alls, visar Ledarnas undersökning bland 1 300 chefer.

Pressmeddelande 2012-03-08: Fler pappalediga chefer

 

 

 

 

Vart pekar chefens etiska kompass? Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Vart pekar chefens etiska kompass?

Enligt den senaste Chefsbarometern från Ledarna har var fjärde chef i Sverige någon gång varit tvungen att polisanmäla ett brott eller brottsmisstanke. Chefsbarometern om etik bland 1 201 chefer ger en bild av chefer som i 10 fall av 10 ser sig som förbilder med ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel när det gäller värderingar och normer kring vad som är tillåtet och otillåtet på arbetsplatsen.

Pressmeddelande 2012-01-25: Var fjärde chef har behövt polisanmäla



Ledarnas Chefsbarometrar 2011

Väldfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn? Ledarnas Chefsbarometer 2011.



Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn?

En rapport om att jobba som chef i den offentliga sektorn i jämförelse med den privata.

En undersökning från Ledarna bland 1 300 chefer visar att den offentliga sektorn har ett oförtjänt dåligt rykte bland Sveriges chefer: Var fjärde chef i offentlig sektor skulle hellre arbeta i privat sektor. Det omvända är däremot sällsynt – bara två procent av de privatanställda cheferna vill hellre ha en offentlig chefstjänst.

Pressmeddelande 2011-12-01: Offentlig sektor har dåligt rykte bland chefer

 

 

 

 

Chefen och konjunkturen. Ledarnas Chefsbarometer 2011.


Chefen och konjunkturen. Gasa eller bromsa?

Jämfört med förra året känner allt fler chefer oro över den ekonomiska utvecklingen. Så många som åtta av tio chefer bedömer att det finns risker för bakslag eller att konjunkturen vänder neråt.

Samtidigt har andelen chefer som tror att varsel eller uppsägningar blir aktuella mer än fördubblats. Det visar en undersökning bland 1 502 chefer gjord av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Pressmeddelande 2011-10-10: Chefer avvaktande till konjunkturen

 

 

 

 

Lönlöst. Ledarnas Chefsbarometer 2011.


Lönlöst

En rapport om hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik.

I rapporten Lönlöst beskriver Sveriges chefer hur de upplever kollektivavtalens begränsningar som svårast i just lönearbetet. Varannan chef anser att verksamheten de arbetar i skulle leverera ett bättre resultat om de fick mer att säga till om vad gäller lönesättningen.

Pressmeddelande 2011-06-13: Tre av fyra chefer tillåts inte belöna anställda som gör ett bra jobb

 

 



Chefen och mångfald. Ledarnas Chefsbarometer 2011.


Chefen och mångfald

I rapporten Chefen och mångfald som baserar sig på en undersökning gjord bland nästan 1 300 chefer redovisas för hur cheferna i sina uppdrag hanterar mångfaldsfrågor. Samtidigt belyser den också chefernas egna upplevelser kring diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Pressmeddelande 2011-02-17: Chefer saknar stöd i mångfaldsarbetet

 

 


Ledarnas Chefsbarometrar 2010

Mitt liv som chef. Ledarnas Chefsbarometer 2010.


Mitt liv som chef

Rapporten summerar chefens vardag och beskriver hur mycket chefer jobbar, vad de jobbar med och vad de skulle vilja förändra.

Pressmeddelande 2010-12-27: Många chefer vill byta jobb före pensionsåldern
Pressmeddelande 2010-11-30: Chef ett yrke med 6-dagarsvecka
Pressmeddelande 2010-11-11: Svensk företagskultur ofta tillåtande men sällan innovativ



 

 

 

Chefen efter krisen. Ledarnas Chefsbarometer 2010.


Chefen efter krisen – klara, färdiga, gå?

Vad säger cheferna om konjunkturen? Åt vilket håll pekar kurvorna inför nästa år – uppåt eller neråt? Hur ser chefer på framtidsutsikterna och i vilken utsträckning planerar de att anställa personal samt i vilka former?

Pressmeddelande 2010-10-11: Cheferna tror på uppgång
Pressmeddelande 2010-10-12: Chefer lyfter frågan om LAS

 

 



Ledarnas Chefsbarometrar 2009

Chefen i krisen. Ledarnas Chefsbarometer 2009.

Chefen i krisen – från krishanterare till bristvara

Sveriges 500 000 chefer har under det gångna året sett vikande siffror och sämre förutsättningar bli vardag i verksamheterna de leder. Men Chefsbarometern 2009 visar att Sveriges chefer tror på en vändning senast våren 2010. Enligt cheferna är det värsta över.

6 av 10 chefer säger att de nu gjort det som krävs för att hantera krisen. 14 procent planerar att nyanställa.

Pressmeddelande 2009-09-09: Sveriges chefer tror att konjunkturen vänder 2010

 

 



Ledarnas Chefsbarometrar 2008

Myten om chefen. Ledarnas Chefsbarometer 2008.


De sju chefsmyterna

Med rapporten "De sju chefsmyterna – fakta och fiktion om chefer" vill Sveriges chefsorganisation Ledarna slå hål på fördomar genom att redovisa fakta om chefer och deras vardag.

Chefer är nyckelpersoner i sina verksamheter med ansvar för personal, verksamhet och resultat. Chefsjobben måste därför kunna diskuteras utifrån fakta, inte myter. Rapporten visar att de flesta av myterna inte överenstämmer med verkligheten.

Pressmeddelande 2008-07-03:  Vi litar på chefen – men tror att andras chefer ljuger

 

 

 

 

Chefers ledarskap påverkar resultatet. Ledarnas Chefsbarometer 2008.


Chefers ledarskap påverkar resultatet

Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och hur verksamheten går. Trots det utvärderas bara hälften av alla chefer för sina ledaregenskaper och för bara ett fåtal chefer lönar det sig att satsa på sitt ledarskap. Det är kontentan i rapporten Chefers ledarskap påverkar resultatet.

 

 

 

 

 

 

 

Jakten på cheferna till välfärdssektorn. Ledarnas Chefsbarometer 2008.


Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Årets undersökning befäster i stort farhågorna från fjolårets rapport Tuffa chefsvillkor – värdefulla uppdrag om hur offentlig sektor ska kunna konkurrera om kompetenta chefer i framtiden. Men årets Chefsbarometer visar också tecken på en positiv förändring. I kommunerna har de riktigt stora personalgrupperna minskat i antal. Och när det gäller ledarskapsutveckling är den offentliga sektorn bättre.

Är det så att den offentliga sektorn nu kavlar upp ärmarna för att rusta upp inför chefsbristen?

 


Ledarnas Chefsbarometrar 2007




I det offentligas tjänst. Tuffa chefsvillkor – värdefulla uppdrag

På så gott som alla punkter är förutsättningar för ledarskap i den offentliga sektorn sämre i jämförelse med den privata sektorn.

Ledarna vill med denna rapport beskriva de konkreta och mätbara förutsättningarna för ett bättre ledarskap. Något som kan göra den offentliga sektorn till en mer attraktiv arbetsgivare för chefer. Även för nästa generations chefer – chefer som kommer att bli och redan är en bristvara.

 

 

 

 


Kalla chefen chef! Ledarnas Chefsbarometer 2007.


Kalla chefen chef!

Alltför många chefer saknar rimliga förutsättningar att utöva ledarskap. Mycket återstår att göra innan näringsliv och offentlig sektor kan få full utväxling av sina chefer.

Vi uppmanar alla arbetsgivare att se över chefernas förutsättningar att utöva sin chefsroll.

Text: Fredrik Gustafsson Uppdaterat: 2016-05-11

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Gör Lönekollen.

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem