2011-04-15

Svag koppling mellan chefslön och prestation

Om du som chef i Göteborg gör ett bra eller dåligt jobb gör ingen större skillnad i lönekuvertet. Och mer än varannan chef vet inte vad som styr hur löneökningarna fördelas på deras arbetsplats. Men om lönerna inte avspeglar skillnader i resultat och kompetens mellan de som arbetar, är lönekostnaderna i praktiken bortkastade pengar. Inte minst när det gäller chefslönerna, skriver Annika Elias och Glenn Magnusson, Ledarna.

I Göteborg finns ungefär 58 000 personer som har fått förtroendet att vara chef på sin arbetsplats. De jobbar både i näringslivet och i offentlig sektor. Det handlar om allt ifrån förmannen på bilverkstaden och föreståndaren på förskolan till ekonomichefen på förvaltningen och vd:n på det stora företaget.

Varje månad får Göteborgs 58 000 chefer sammanlagt mer än två miljarder kronor i lön. Det är väldigt mycket pengar. Därför är det så viktigt att chefslönerna ger företagen och skattebetalarna största möjliga valuta för pengarna.

När vi genomförde en undersökning bland drygt 1 500 chefer i Göteborg upptäckte vi att så tyvärr inte är fallet.

Nästan hälften (46 procent) av de tillfrågade cheferna i Göteborg uppger nämligen att ledarskap har liten eller ingen betydelse för löneutvecklingen. Ungefär lika många (44 procent) menar att kopplingen är svag mellan resultat, prestation och lön.

Med andra ord syns liten eller ingen skillnad i lönekuvertet mellan en bra och en dålig chef. Mer än varannan chef (51 procent) vet inte ens vad det egentligen är som styr hur löneökningarna fördelas på deras arbetsplats.

Det är dystra siffror.

Rättvis lön motiverar

För cheferna har en viktig uppgift. De ska se till att verksamheten fungerar som den ska, och helst bättre än så. De leder och fördelar arbetet, lägger scheman, löser konflikter, ansvarar för att kunderna blir nöjda, sörjer för att personalen trivs, planerar för framtiden och ser till att medarbetarna utvecklas och använder sin fulla potential. Och mycket, mycket mer.

Om chefen ska lösa alla dessa uppgifter på ett så bra sätt som möjligt, måste lönen sättas på rätt sätt. Den ska premiera gott ledarskap, engagemang och tydliga resultat. Lönesättningen ska hjälpa till att styra verksamheten mot de mål man har satt upp. Forskningen visar att det fungerar – det finns ett starkt samband mellan motivation och att man upplever lönerna som rättvisa. Och rättvisa löner innebär för de flesta att det ska löna sig att anstränga sig.

Om lönerna inte avspeglar skillnaderna i resultat och kompetens mellan de som arbetar, är lönekostnaderna i praktiken bortkastade pengar. Inte minst när det gäller chefslönerna, eftersom cheferna har en så viktig roll på arbetsplatsen. Deras uppgift är att föra vidare mål och förväntningar ut i organisationen, och att få andra att prestera så bra som möjligt.

Det gör de bland annat genom att själva sätta löner på medarbetarna. Om inte cheferna blir premierade för prestation och resultat, så kommer förmodligen ingen annan att bli det heller.

1,5 miljarder i månaden

Att nästan hälften av cheferna upplever att deras arbetsinsatser inte har betydelse för löneutvecklingen, betyder att det varje månad bara i Göteborg betalas ut mer än en miljard kronor i chefslöner som mer eller mindre saknar koppling till chefernas arbetsinsats. Om man räknar in de kostnader som inte syns i lönebeskedet – arbetsgivaravgifter, pension etcetera – kan vi lägga till ytterligare ungefär en halv miljard kronor.

Så siffrorna i vår undersökning är inte bara dystra. De är dessutom dyra. Och onödiga.

Finns goda exempel

För det går att göra annorlunda. Framgångsrika verksamheter – och de finns också i Göteborg – har en lönepolitik med tydliga mål och bedömningskriterier. De ser till att alla i organisationen känner till och förstår den. De arbetar systematiskt med uppföljning och utvärdering. De löneförhandlar utifrån hur var och en har uppnått uppsatta mål och krav på resultat, inte utifrån en på förhand budgeterad procentsats. De slutar betrakta lönerna som en kostnad, utan ser dem som en investering som lönar sig i form av utveckling och goda resultat.

Många oengagerade och okunniga

Tyvärr verkar många arbetsgivare i Göteborg förhållandevis oengagerade i och okunniga om lönesättningens betydelse. Bara en tiondel av de tillfrågade cheferna i vår undersökning (10 procent) uppger att ledningen i hög grad är engagerad i lönesättningen.

Åtta av tio (81 procent) har förvisso haft utvecklingssamtal under det senaste året, men mer än fyra av tio (42 procent) tyckte att samtalet var mer eller mindre meningslöst.

I de flesta företag och organisationer är lönerna den klart största utgiften. Ändå visar vår undersökning att många företag och en stor del av den offentliga verksamheten i Göteborg inte har tillräcklig styrning och kontroll över denna miljardinvestering. Stora summor slösas bort, varje månad.

Och det är inte bara ett problem för de som drabbas av orättvisa löner. Utan också, och kanske framför allt, för företagen och Göteborgs skattebetalare.

Annika Elias
Ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation

Glenn Magnusson
Ordförande för Ledarna på Volvo PV

Debattartikeln publicerad i Göteborgs-Posten,10 april 2011.

 

Läs debattartikeln hos Göteborgs-Posten

Uppdaterat: 2012-05-23

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem