2011-02-17

Chefer saknar stöd i mångfaldsarbetet

En majoritet av alla chefer har ansvar för diskrimineringsfrågor på sin arbetsplats, men knappt hälften upplever att de har arbetsgivarens fulla stöd. Det visar en ny undersökning som chefsorganisationen Ledarna gjort tillsammans med Novus Opinion bland 1 282 chefer.

Rapport: Chefen och mångfaldSå många som 3 av 4 chefer anger att de har personligen ansvar för diskrimineringsfrågorna, men endast 4 av 10 uppger att frågan prioriteras av högsta ledningen. Enligt cheferna i undersökningen är en tydlig prioritering från högsta ledningen den viktigaste faktorn för att kunna arbeta med mångfald i chefsuppdraget.

– Många chefer känner ansvar, men saknar mandat från ledningen. För att lyckas med mångfaldsarbetet måste chefer på alla nivåer involveras i arbetet. Utan tydliga mål riskerar åtgärderna att stanna vid goda intentioner, säger Jaime Aleite, expert i diskrimineringsfrågor på Ledarna.

Av de chefer som aktivt arbetar med mångfaldsfrågorna är det knappt var femte chef som mäter resultaten av sitt mångfaldsarbete. Totalt är det 2 av 3 chefer i Sverige som anger att det bedrivs ett aktivt arbete för mångfald på deras arbetsplast.

– Om vi ska klara generationsväxlingen och den kommande arbetskraftsbristen måste företag lära sig att rekrytera medarbetare och chefer i hela befolkningen, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

En fjärdedel av cheferna svarar att det inte bedrivs ett aktivt arbete för mångfald på deras arbetsplats. Samtidigt säger 6 av 10 chefer att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Av cheferna som upplever problem med kompetensförsörjningen tror hälften att ett aktivt arbete med mångfald kan bidra till att lösa problemet.

Fakta om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät under perioden 3-14 december 2010. Mätningen omfattar 1 282 intervjuer med chefer som har underställd personal. För att undersökningen bland cheferna ska vara representativ för chefer i Sverige i stort har viktning på befattning skett.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem