2006-06-07

Chefernas egen åsikt i kvoteringsfrågan

Idag, den 7 juni, lägger regeringen fram ett omdebatterat förslag om könsfördelningen i bolagsstyrelser. När cheferna själva tillfrågas om vad de vill, visar Ledarnas Temo-undersökning, Chefsbarometern, att 35 procent av kvinnorna med chefsuppdrag är för kvotering av kvinnor i företagsstyrelser, mindre än hälften (47 procent) är mot och 19 procent inte har tagit ställning i frågan.

Chefsbarometern visar dessutom att männen i högre grad än kvinnorna tror att de har fått sitt chefsjobb för att de har samma egenskaper som den som rekryterar och tack vare sina nätverk. Kvinnorna anger i högre utsträckning att det är deras handlingskraft som gjort att de fått jobbet som chef.

- Det är en stor missuppfattning att kvotering av kvinnor behöver innebära att man ger avkall på kompetenskraven, säger Annika Elias, Ledarnas förbundsordförande. Samtidigt beklagar hon att det ska behövas en lag för att näringslivet ska få upp ögonen för kvinnorna.

Kvinnorna i Chefsbarometern anser dessutom att jämställdhet och mångfald är viktigare när de själva rekryterar nya chefer. Ett av de bästa sätten att uppnå en jämnare könsfördelning bland chefer är således att just anställa fler kvinnor på chefsposterna. Andra sätt att få rekryteringen att handla om ledaregenskaper snarare än kön är att göra karriärvägarna, kravprofilerna och målen för chefsrollen tydligare, konstaterar Annika Elias.

- Det är en myt att det råder brist på tillräckligt kompetenta kvinnor. Att det är så visar inte minst Ledarnas egen medlemskår med nära 13 000 chefer som är kvinnor. Det finns oerhört mycket kompetens att hämta bland kvinnliga ledare, inte minst inom den offentliga sektorn, säger Annika Elias.

Ledarnas Chefsbarometer baseras på 1 031 svenska chefer med personalansvar och genomfördes i januari 2006. Den omfattar kvinnor och män både i offentlig- och privat sektor.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem