2003-11-06

Chefsbrist ger sämre tillväxt

Tillväxten i Sverige är beroende av bra chefer i privat och offentlig verksamhet. Arbetskraftsbrist och unga människors attityd till chefsjobbet äventyrar tillväxten då färre vill eller kan ta ett chefsjobb. Att bidra till chefers utveckling är en utmaning som Ledarna antagit. Men det räcker inte. Att yngre människor i mindre grad än tidigare ser chefskapet som ett karriäralternativ indikerar att chefsrollens attraktionskraft måste stärkas.

På fem till tio års sikt kommer de i Sverige som vill ta ett chefsuppdrag att bli färre. Det pekar på en sinande rekryteringsbas. Många vill eller kan dessutom inte bli chefer, vilket skildrades i Dagens Industri 27/10 under rubriken "Påläggskalvar vill inte ha jobbet". Chefsbristen är inte enbart ett näringslivsproblem utan även ett problem för offentliga verksamheter och i sin förlängning samhället med sämre välfärd som följd. Problemet måste åtgärdas innan företag och organisationer hamnar i en ond cirkel, med illa ledd verksamhet, som ger sämre resultat och sämre förutsättningar till god chefsförsörjning.

Småbarnsföräldrar hinner inte med

I reportaget uttrycker unga människor att chefsrollen är ett stort åtagande som ger för litet tillbaka. Enligt Ledarnas Chefsbarometer har en chef i privat sektor 47 timmars arbetsvecka och 28 underställda och i offentlig sektor 46 timmars arbetsvecka och 38 anställda. Såväl arbetstid och personalansvar anser Ledarna vara en hög siffra.

Yngre chefers verklighet och krav på yrkeslivet skiljer sig från äldre kollegors. Yngre chefer ska kombinera chefsrollen med föräldrarollen, med höga ambitioner i bägge rollerna och med partners som också vill göra karriär. Äldre chefer har föräldraskapet bakom sig. Dagens förutsättningar, där endast en av tio chefer med barn i åldern 0-6 år anser sig hinna med sina arbetsuppgifter, ska ställas mot möjligheten att ha ett liv med arbete, familj och fritid i balans. Att de ungas lust att leda minskar förvånar inte i detta perspektiv.

Å ena sidan är det en positiv och lustfylld upplevelse att vara ledare för den som har de rätta förutsättningarna. Möjligheten att påverka verksamhetens resultat och inriktning, att bidra till människors utveckling och att få frihet under ansvar är faktorer som gör att chefer gärna förblir chefer. Å andra sidan uttrycker chefer att de är hårt belastade och att de inte hinner med viktiga arbetsuppgifter som exempelvis medarbetarsamtal, konflikthantering och förhandling.

Ge chefer rätt förutsättningar

Ett led i att ge chefskapet nödvändig attraktionskraft är att förändra förutsättningarna för chefer och deras ledarskap. Konkreta åtgärder är mindre chefsområden, barnvänligare organisationer, flexiblare syn på yngre chefers villkor och högre lön. Dessa åtgärder bidrar till en bättre arbetslivsupplevelse för både chefer och underställda, och leder till förbättrade resultat och vitala verksamheter. Andra viktiga faktorer är chefens arbetsbelastning och den arbetsmiljö chefen verkar i. De är grundläggande förutsättningar som varje chef och överställd chef bör diskutera och komma överens om. För att nå en sund nivå måste diskussionen utgå från några grundläggande frågor:

  • Har organisationen tillräckligt med chefer och chefsnivåer för att verksamheten ska vara bärkraftig, det vill säga utan att bränna ut sina personella och finansiella resurser?
  • Har chefen även andra uppgifter än de att företräda, utveckla och leda organisationen? Hur påverkar det chefens möjligheter att leva upp till sitt åtagande?
  • Stämmer chefens ansvar överens med de befogenheter chefen har?

Utan diskussion finns risk för att vi får hårt belastade chefer - företrädare för en viktig yrkeskår och förebilder för en ny generation chefer - som går på knäna. Därför är det viktigt att belysa och diskutera de förutsättningar chefer har att utföra sina uppdrag. Det är avgörande om vi vill ha god tillväxt och bra chefer som leder oss dit.

Björn Bergman, ordförande Ledarna

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem