2003-09-24

Höj chefernas löner i offentlig sektor!

Chefers insatser borgar för fortsatt hög kvalitet i kommuner och landsting. Det är dags att det syns på lönen om sektorn ska kunna attrahera chefer i framtiden.

Servicekvaliteten i offentlig sektor är hotad och kommuner och landsting står inför en stor utmaning. Minskad skattekraft på grund av en åldrande befolkning innebär att kommuner och landsting med ett mindre antal anställda och sämre ekonomiska resurser kommer att få serva allt fler. Det äventyrar den kvalitet brukare och medborgare har rätt att kräva av offentlig sektor. Ledarna anser att bättre löneutveckling för chefer borgar för bibehållen kvalitet i offentlig sektor.

Chefen har en viktig roll i kvalitetsarbetet på arbetsplatsen. Chefens största ansvar är att utveckla verksamheten, arbetsmiljön och sin personal. Vår erfarenhet är att svenska chefer är duktiga verksamhetsutvecklare. Givet att chefen ges de rätta förutsättningarna tar chefen sitt ansvar, till gagn för medborgare, personal och arbetsgivare med minskade ohälsotal, starkare ekonomi och bättre service som följd.

Deras insatser har varit avgörande för den höga kvalitet som offentlig sektor levererat. Den kompensation som cheferna fått för sina insatser i form av dålig löneutveckling försämrar förutsättningarna för kvalitetsarbete i sektorn.

Svenska chefer har kompetensen och kunskapen för den nya utmaning som de står inför. Nu är det dags att låta lönen spegla detta.

Ledarnas Chefsbarometer, en årlig undersökning om Sveriges chefers situation i privat och offentlig sektor, avslöjar att chefer i offentlig sektor är avsevärt mindre nöjda med sin lön än sina kollegor i privat sektor. Premien för att ta ett chefsjobb i offentlig sektor har varit ett meningsfullt arbete. Men det räcker inte. Lönerna för cheferna måste höjas om offentliga verksamheter ska klara av de utmaningar de står inför.

  • Hur länge kan arbetsgivare i kommuner och landsting hävda att meningsfullt arbete kompenserar för lägre lön, när sektorn står inför en gigantisk chefsbrist på fem till tio års sikt?
  • Hur har arbetsgivare i kommuner och landsting tänkt sig attrahera chefer med nuvarande löneläge och löneutveckling?

Bidragande faktorer till att chefers löner är förvånansvärt låga är bland annat att chefer underskattar sitt eget värde och att det inte funnits bra instrument för att uppskatta värdet av chefens insats och prestation. Det har för offentlig sektor inneburit att utvecklingen i hela sektorn hämmats. Det är olyckligt.

Att ta ett offentligt chefsjobb idag innebär i genomsnitt tio procent lägre lön och tillgång till färre förmåner. Det är en omotiverad skillnad. De som jobbar i offentlig sektor är mer utbildade, sektorn är mer jämställd, cheferna i offentliga verksamheter har större ansvar och utsätts för ett starkt yttre tryck från medborgare, media och makthavare.

Löneläget och ersättningsstrukturen är kommunernas och landstingens akilleshäl när det gäller att attrahera nödvändig chefskompetens i framtiden. Arbetsgivarna bör göra något åt det om man vill att offentlig sektor även i fortsättningen ska producera hög kvalitet.

Björn Bergman, ordförande

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem