2004-11-01

Kvinnliga chefer tar tag i trakasserier

Nästan hälften av alla kvinnliga chefer har någon gång försökt stoppa trakasserier på sin arbetsplats. Bland manliga chefer är det drygt en fjärdedel. Men alla chefer vill ha mer kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Det visar Ledarnas senaste chefsbarometer bland 1000 chefer inom privat och offentlig sektor. Resultaten pekar också på andra intressanta skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer.

- Ledarna har lång erfarenhet av att stärka chefers professionella konkurrenskraft. Vi ger cheferna tips och råd om hur man hanterar svåra personalfrågor, säger Björn Bergman, ordförande för chefsorganisationen Ledarna.

Fler kvinnor än män upplever att kraven från både arbetsgivare och personal har ökat de senaste åren - så många som sju av tio tycker att arbetsgivarens krav har blivit hårdare. Samtidigt upplever också fler kvinnor än män att de inte kompenseras tillräckligt för det extra ansvar det innebär att vara chef. Knappt hälften av kvinnorna tycker att de kompenseras någorlunda.

Många chefer upplever att de har otillräckliga kunskaper för att ta det ansvar för arbetsmiljön som åligger dem. Bara en av tio chefer tycker sig ha fullt tillräckliga kunskaper.

Två tredjedelar av alla chefer känner att de behöver veta mer om frågor som rör den fysiska arbetsmiljön. När det gäller den psykosociala miljön är andelen ännu högre - nästan nio av tio uppger att de behöver mer kunskap.

- Det är viktigt att vara väl förberedd när problem uppstår - därför tillhandahåller vi individuell rådgivning till de chefer som väljer att utnyttja våra tjänster, fortsätter Bergman.

 

Om undersökningen

Syfte: Att få en aktuell faktabaserad bild av chefers situation i Sverige.
Intervjuform: webbaserad enkät
Undersökningspopulation: svenska chefer med underställd personal
Antal intervjupersoner: 1019
Tid för fältarbete: 19 maj - 7 juni 2004
Urvalsmetod: Temos Internetpanel som rekryteras genom telefonomnibusen Temo Direkt.
Undersökningen genomfördes av Tem

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem