2009-06-03

Unga ratar dagens lönemodell

Det finns ett stort missnöje bland unga yrkesarbetande med hur lönen bestäms. Istället för centralstyrda modeller vill 8 av 10 av dagens 25–30-åringar ha individuell lönesättning. Men glappet är stort mellan de ungas attityder och den verklighet som råder. Det visar en omfattande undersökning som gjorts av Novus Opinion på uppdrag av Almega och Ledarna.

Undersökningen visar bland annat att färre än 1 av 10 unga är mycket nöjda med hur det går till när lönen bestäms. 1 av 4 är mer eller mindre missnöjda. De unga medarbetarna anser bland annat att de själva inte kan påverka sin löneutveckling tillräckligt mycket.

Ledarna och Almega menar att det är ohållbart med en modell som har så svagt stöd hos nästa stora generation i arbetslivet. En lönemodell ska stödja utveckling och tillväxt, både av företag och av den enskilde medarbetaren. Det tjänar alla på.

– I den lågkonjunktur som nu råder har svagheterna med den svenska lönemodellen blivit tydliga. Annars hade vi inte fått denna mängd krisavtal som vi nu ser, säger Annika Elias som är ordförande för Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Jonas Milton, vd på Almega, pekar samtidigt ut ytterligare en orsak:

– Undersökningen bekräftar de signaler vi får från våra medlemsföretag. Företagen och deras medarbetare känner inte igen sig i de krav som kommer från centralt håll.

Det finns ett brett stöd för att lönebildningen ska bli mer individuell hos nästa stora generation på arbetsmarknaden. Enkäten visar att mer än hälften vill ha mer individuell lönesättning än idag. Och att 8 av 10 vill ha någon form av individuell lönesättning, där bara 6 av 10 har det idag.

Förvånansvärt nog visar undersökningen att fack och arbetsgivarorganisationerna i stort håller med de unga. I tjänstemannafacken är fler än hälften för en mer individuell lönesättning än idag. Även inom LO finns förespråkare; så många som 3 av 10 vill se en mer individuell lön. På arbetsgivarsidan finns ett nära 100-procentigt stöd. Ändå släpar verkligheten efter.

Tiden är därför mogen att i den avtalsrörelse som nu har startat, ta ansvar för en modernisering av lönebildningen i Sverige. Målet för arbetsmarknadens parter måste vara att lönesättningen speglar det samhälle och de attityder som finns.

Så här tycker unga om lön

Vad är ett mycket starkt skäl till att din kollega får högre lön än du?

  • Kollegan presterar ett bättre resultat (52 %)
  • Kollegan har ett större ansvar (50 %)
  • Kollegan har högre kompetens (38 %)

Vad är ett mycket svagt/inget skäl till att din kollega får högre lön än du?

  • Kollegan är äldre (44 %)
  • Kollegan har tidigare haft ett chefsjobb (38 %)
  • Kollegan har arbetat länge på arbetsplatsen (12 %)

Fakta om undersökningen
Undersökningen omfattar totalt 1 500 intervjuer i hela Sverige med unga förvärvsarbetande samt knappt 200 intervjuer med företrädare för arbetsmarknadens parter.

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Ledarna och Almega. Intervjuerna med unga förvärvsarbetande har genomförts inom ramen för Novus webbpanel under perioden 8 – 18 maj 2009. Målgruppen är unga förvärvsarbetande 25 – 30 år (arbetar heltid eller deltid, ej egenföretagare)

Intervjuerna med fackliga ombudsmän och Svenskt Näringslivs representanter har genomförts per telefon under samma tidsperiod.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem