Valinstruktion för valberedning

Valinstruktion för valberedningen i Ledarna inom privat tjänstesektor. Fastställd på ordinarie föreningsstämma 27-28 april 2019

Utgångspunkt

Utgångspunkten för valberedningens arbete är föreningens och Ledarnas nuvarande stadgar.

Vägledande kriterier för valberedningen

I Ledarnas stadgar finns regler som påverkar valberedningens arbete.

§ 1.2 Ändamål och verksamhetsidé

Ledarna samlar och företräder chefer på alla nivåer och alla områden för att tillgodose chefers gemensamma och enskilda behov och intressen både i fråga om ledarskapet och chefsvillkoren.

§ 1.3 Chefsbegreppet

Chefer företräder arbetsgivaren och leder funktion, verksamhet och/eller medarbetare. Chefer är:

 • de som leder egen personal oavsett titel och nivå, från första ledningslinjen till de högsta cheferna, inom näringslivet och offentlig sektor,
 • de som leder egna företag,
 • de som är befäl inom sjöfarten, luftfarten, räddningstjänsten, polisen, försvaret och andra befälsområden,
 • de som leder funktioner utan egen personal, men med ansvar för verksamheten motsvarande chefsansvar, samt chefer som ibland växlar till andra uppdrag.

I tillämpliga delar bör följande vägledande principer ur Ledarnas stadgar även gälla för val till Ledarna inom privat tjänstesektor:

§13 Vägledande principer för val till Ledarnas beslutande organ

 • Minst en tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter ska representera det ena könet. I övrigt ska en jämn fördelning av könen eftersträvas.
 • Medlemmar av olika åldrar bör vara representerade.
 • Medlemmar i chefspositioner på alla områden bör vara representerade.
 • Medlemmar i chefspositioner på alla nivåer bör vara representerade.
 • Medlemmar i chefspositioner på arbetsplatser av olika storlek bör vara representerade.
 • Medlemmar i chefsposition enligt Ledarnas chefsbegrepp i §1 ska vara i majoritet i beslutande organ.
 • Mångfald ska eftersträvas i alla val.

§14 Regler för uppdrag i Ledarna

Mom 1 Aktiv medlem kan ha uppdrag inom de egna organisationsenheterna och Ledarnas gemensamma organ.

Mom 2 Arbetslös medlem som står till arbetsmarknadens förfogande kan ha uppdrag.

Mom 3 Medlem som lämnar aktuell organisationsenhet eller blir heltidspensionär kan inte längre kvarstå i uppdraget.

Grundläggande regler för valberedningens arbete

Valberedningen ska i sina bedömningar och slutliga förslag till ombud till föreningsstämma, ledamöter i föreningsstyrelse samt övriga förtroendeuppdrag värdera olika krav och kriterier samt kandidaternas kompetens och lämplighet för uppdraget. Det är även viktigt att de branscher föreningen ansvarar för, så långt det är möjligt, finns företrädda bland ombuden i föreningsstämman. Valberedningen ska eftersträva mångfald beträffande chefsbefattningar, chefserfarenhet, kön, etnisk bakgrund och ålder.

Kandidater ska vara aktiva medlemmar i Ledarna inom privat tjänstesektor.

Ledamöterna i valberedningen ska besitta god kunskap om Ledarnas organisation och god personkännedom. I övrigt gäller skrivningen i Ledarnas stadgar som påverkar valberedningens arbete.

Valberedningens uppgift

Valberedningen har till uppgift att enligt 7 § Föreningsstyrelsen i stadgarna, senast två veckor före ordinarie stämma, presentera ett förslag bestående av

 • ordförande och en kassör
 • minst fem styrelseledamöter utöver ordförande och kassör
 • minst tre suppleanter i turordning till föreningsstyrelse
 • en revisor och en suppleant
 • eventuella arvoden till ovanstående poster

Valberedningen ska vidare inför medlemsval av representanter till föreningsstämman nominera och föreslå ombud.

Valberedningens opartiskhet

Valberedningen ska vara opartisk. Det innebär att dess ledamöter ska ha en helt fristående ställning i förhållande till föreningsstyrelsen.

Ledamot i valberedningen kan därför inte samtidigt vara ledamot i föreningsstyrelsen. Under arbetet i valberedningen kan det framföras önskemål om att en ledamot i valberedningen bör väljas till ledamot i föreningsstyrelsen. Om en sådan nominering godtas måste vederbörande lämna valberedningen och suppleant inkallas.

Valberedningens arbete

Valberedningen har att bestämma hur nomineringen till uppdraget som stämmoombud, föreningsstyrelseledamot, suppleant och revisor ska gå till.

Efter nomineringstidens utgång har valberedningen till uppdrag att bedöma de nominerade och stödet för dessa.

Valberedningen kan självständigt nominera kandidater till uppdragen.

Nomineringar – tidpunkt

Nomineringar till styrelseledamot, stämmoombud, föreningens ordförande och kassör ska vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor före val i föreningen eller i föreningsstämman. Valberedningen ska presentera sina slutliga förslag till val samt alla inkomna nomineringar senast två veckor innan aktuellt val i föreningen eller i föreningsstämman samt via föreningens webb. Förslaget ska innehålla en presentation av samtliga kandidater samt en motivering till förslaget som helhet.