Stämma 2023

Ledarna inom Vård & Omsorg har stämma 27 oktober 2023. Här publicerar vi löpande handlingar till mötet. Senast 13 oktober ska alla handlingar vara på plats.

Handlingar

Dagordning för föreningsstämman 27 oktober 2023 i Stockholm, kan komma att ändras

1. Stämmans öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd

3. Mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av dagordning

5. Val av ordförande för föreningsstämman

6. Val av sekreterare för föreningsstämman

7. Val av två justerare tillika rösträknare

8. Verksamhetsberättelse för 2021 och 2022

9. Bokslut 2021 och 2022

10. Revisionsberättelse 2021 och 2022

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

a) Verksamhetsåret 2021
b) Verksamhetsåret 2022

12. Fastställande av verksamhetsplan för 2024-2025

13. Förslag från styrelsen

a) Fastställande av budget för 2024-2025
b) Fastställande av föreningsavgift
c) Fastställande av arvode till valberedning

14. Motioner och styrelsens yttrande

15. Arvoden – valberedningens förslag

a) Fastställande av arvode till styrelsen
b) Fastställande av arvode till revisor
c) Fastställande av arvode till stämmoombud

16. Val av styrelseledamöter – valberedningens förslag

a) Val av ordförande för två år, stämmoperiod 2024-2025
b) Val av kassör för två år, stämmoperiod 2024-2025
c) Val av minst tre ledamöter för vardera två år, stämmoperiod 2024-2025
d) Val av tre suppleanter för vardera två år, stämmoperiod 2024-2025

16. Val av revisor – valberedningens förslag, stämmoperiod 2024-2025

17. Val av revisorssuppleant – valberedningens förslag, stämmoperiod 2024-2025

18. Val av ombud till Ledarnas kongress – valberedningens förslag stämmoperiod    2024-2025

19. Val av valberedning – styrelsens förslag

20. Fastställande av antal ombud till föreningens nästa ordinarie föreningsstämma

21. Avtackningar

22. Stämman avslutas