Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 24 oktober 2022

Ordföranden har ordet

Världen är sig fortfarande inte lik till alla delar. Kriget i Ukraina pågår för fullt, visserligen med till viss del positiv utveckling. Pandemin sätter också fortfarande sina spår och de flesta kanske till och med tagit sin fjärde spruta nu. Något som ändå blev sig likt i år är genomförandet av Skogsbrynet som genomfördes 4–5 oktober. Det var återigen livemöte, efterlängtat av alla och det var riktigt trevligt att få träffas.

Vi kan konstatera att skogssektorn heller inte är sig riktigt lik. Från vår jämförelserapport mellan företagen som vi årligen går igenom så kan man konstatera att det förekommer en del angrepp på skogspersonal. Tidigare har det väl främst varit riktat mot de som ansvarar för jaktfrågor i företagen men att vi nu också kan konstatera att det är fler och fler som angriper oss för att vi avverkar skog. Det kommer signaler från medarbetare som inte kan gå i profilkläder utan att de blir angripna när de går och handlar. Det har förekommit skadegörelse på kontor. Skogsmaskiner har slagits sönder. Det här är en väldigt tråkig utveckling och ter sig mer och mer som ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Kommande avtalsförhandling är igång och centralt på Ledarna så har alla förhandlingsdelegationer träffats en gång, den 29 september. Då var det främst för att gå igenom proceduren och att forma hur vi inom varje bransch ska jobba oss fram till ett nytt kollektivavtal som ska träda i kraft den 1 april 2023. Vårt branschombud, Anna Nilsson, kommer initialt att jobba med nytt avtal tillsammans med förbundsstyrelsen för att se över de branschöverskridande delarna men ju närmare 1 april vi kommer så blir också vår förhandlingsdelegation mer och mer aktiv. För förhandlingsdelegationen blir det viktigt att få fram de branschspecifika villkor som vi inom skogen vill ha. Det kan vara villkor som berör exv ensamarbete eller att arbeta där det är mycket rovdjur.

För att hålla ihop vad vi vill så kommer alla ordföranden i klubbarna att ha ett möte i slutet av februari för att då också samla ihop synpunkter på våra önskemål.

Att det råder hög inflation just nu har ju inte gått någon förbi. Enligt Konjunkturinstitutet och Riksbanken så förutspås dessutom inflationstakten att öka ytterligare en del innan den börjar sjunka igen under andra halvan av 2023. Det gör ju att förväntan på stora löneökningar också ökar. Tyvärr så kommer det nog inte att ske och det främst för att löneökningar driver inflation och ränta. Dessutom så har många branscher lidit väldigt hårt under pandemi och krig vilket gör att utrymmet för löneökningar inte riktigt finns överallt. Det här gäller ju inte vår bransch som gått oerhört bra de senaste åren och som har utrymme för ökningar. Vi ska i alla fall använda det som argument när vi snart drar igång kommande lönerevision. Vi har våra satta revisionsdatum i företagen och vi ska komma igång även om det inom andra sektorer kommer att hänvisas till att ”Märket” inte är satt ännu. Eftersom vi har ett sifferlöst avtal som är ett tillsvidareavtal så är vi inte beroende av andra utan kan starta vår process.

Den 1 oktober började hela den nya Trygghetsöverenskommelsen att tillämpas. Grunden är parternas överenskommelse från hösten 2020. PTK:s nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd med Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst började gälla, parallellt med nya lagar för omställningsstudiestöd och anställningsskydd.

Ni som inte känner er riktigt medvetna om vad det här egentligen innebär rekommenderar jag att ni antingen genomgår någon utbildning (om ni är förtroendevald) eller också går ni in på PTK’s hemsida och läser vad överenskommelsen innebär: https://www.ptk.se/sakfragor/trygghetsoverenskommelsen/

Hur ser det ut på marknaden då? Sågat ner och massa uppåt kan man kortfattat sammanfatta läget just nu. Priserna på trävaror vänder ner snabbt då global byggkonjunktur mattas och det är mycket pessimistisk marknadssyn hos sågverken. Orderingången är låg och färdigvarulagren höga. Aviseringar finns om produktionsbegränsningar. Den marknad som under pandemin gick väldigt bra, USA-marknaden, har nu återgått till mer normal nivå. Det är däremot fortsatt stark marknad för massaved och där ser man inte direkt några tecken på avmattning. Vi har dessutom ett energiprisläge som gör att konkurrensen om massaved har hårdnat. Energibolagen vill via sina kraftvärmeverk producera mer el men har inte tillräckligt med råvara i dagsläget.

Thomas Esbjörnsson, Ordförande SSF Ledarna