Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 10 december 2019

Ordföranden har ordet - Vad händer sedan?

Med risk för att ämnet är utagerat känns det som jag ändå vill ta upp bekymret med barkborrarna lite mer.
Björn Karlsson, ordförande

Förra numret avslutades med att jag skulle ner till Tyskland för att bland annat titta på barkborreskador. Resan innehöll både skogs- och industri besök.

Sågverken i Tyskland använder i stort sett bara torra stockar i sin produktion. Kvalitén på det sågade var tillfredställande om man tittade på centrum utbytet. Brädorna var oftast blånadsskadade.

Priset till skogsägaren har sjunkit dramatiskt. Normalt betalas granstockarna med cirka 100 € vid bilväg, idag är priset för bästa kvalitén av barkborreskadat timmer cirka 45 €. Lägger man då till ett lägre timmerutfall så är förlusten mycket kännbar för skogsägarna.

De beräkningar på skadade volymer ligger mellan 800 milj m3 och 1,2 miljarder m3.

När man försöker ta till sig storleken i skadad skog kan vi veta att skadorna i Kanada ligger på ca 800 miljoner m3. Med tanke på detta blir det skrämmande siffror i Europa och min rubrik ”Vad händer sen ” blir mer försåtlig.

De sågverksföretag vi besökte kände ingen oro för kommande råvaruförsörjning utan de stod i begrepp att satsa på en utbyggd industri.

Produktionen av sågade trävaror i Europa utan Ryssland ligger på cirka 110 miljoner m3s årligen. Beräkningar av kommande förluster är alltid vanskliga att göra men en trolig siffra borde vara att det försvinner 2–4 årsavverkningar av sågtimmer. Denna volym skall då ersättas med import för att hålla produktionen igång.

Vi går en intressant framtid till mötes då färsk granskog kan bli efterfrågad.

Fackligt

Det känns som arbetet i Ledarna nu fortskrider i en normal takt. Förbundsstyrelsen bjöd in till Förbundsråd med representanter från samtliga föreningar. Från SSF deltog Thomas Esbjörnsson, Yvonne Hedman-Nordlander och Björn Karlsson.

Första punkt på dagordningen var att gratulera en förening som verkat i 130 år. Det var med stolthet som vi från SSF gick upp på podiet och mottog gratulationerna. SSF är en av Sveriges äldsta fackföreningar och mig veterligen är det endast en som är äldre.

Förbundsrådet diskuterade frågor som kommande Kongress i maj 2020, föreningarnas behov av stöd från kansliet samt en presentation av utskottet för ersättningar till kommande VD. En viktig del av verksamheten med tanke på tidigare problem.

Sammanfattning av Förbundsrådet är från min sida att vi jobbar på rätt väg med rätt frågor.

Förr SSF:s del kan jag nämna att årets avtalsrörelse har startat. Avtalsrörelsen gäller här inga pengar då vi har ett sifferlöst avtal utan mer frågor exempelvis hållbara chefer, pensionsfrågor.

Ett år går fort och det är dags att önska en

Glad Jul och Gott Nytt År.

Björn Karlsson, Ordförande SSF