Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 5 oktober 2020

Ordföranden har ordet - Tuffa tider

När ni läste förra numret var det Midsommar. Då var jag övertygad om att vi nu skulle vara i ett mera normalt läge. Min bedömning då visar sig nu vara helt fel. Vi är fortfarande i ett knepigt läge och ett slut ser nu mer avlägset ut.

Trots detta fungerar vårt dagliga liv i stort sett som vanligt. Våra verksamheter fortgår i normal omfattning. Vi har lärt oss att träffas via olika digitala lösningar som visat sig fungera bra.

Vi har även stämt av med våra nordiska kollegor hur de har hanterat Covid-19 genom Nordic Forester. Även om de nordiska länderna har olika strategier internt har vi inom skogsbruket agerat på ett likartat sätt.

Ledarnas Kongress närmar sig och kommer att hållas digitalt den 21 oktober. Gå gärna in på ledarna.se och läs Kongressmaterialet. Där hittar ni Förbundsstyrelsens förslag och samtliga motioner. Då det är en mellankongress utan några val är det även färre motioner.

Läs och fundera på motionen om arbetsmiljön. Motionären kommer från Volvo personvagnar i Göteborg och riktar in sig på den delen av arbetet som vi själva kan få problem med, nämligen den psykosociala arbetsmiljön. Motionären menar bl.a. att vi idag är uppkopplade på heltid och begreppet arbetstid kan då vara svårt att definiera. Detta leder till stress och obehag.

Ytterligare en motion jag vill lyfta fram handlar om nyrekrytering av nya medlemmar som kommer direkt från utbildningen. Här har vi det problematiskt då det första jobbet vi får inte klassas som ett Ychefsjobbcoch då är man inte kvalificerad som medlem i Ledarna. Här vill vi att det finns lite tålamod då huvuddelen av våra arbetskamrater snart når den nivån.

Från SSF kommer jag och Thomas Esbjörnsson att delta på Kongressen.

Vårt Skogsbryn kommer i år att även det vara digitalt. Vi provade med att flytta fram det från september till november men efter en avstämning med klubbordförande beslöt vi att i år använda oss av den digitala lösningen.

Nästa möte som kan ligga i farozonen är vår Stämma. Stämman är planerad till april 2021. Beslut om en eventuell flytt till hösten 2021 kommer att fattas på Skogsbrynet. Det var vår och klubbordförandens önskemål om att hålla Stämman som ett fysiskt möte.

Denna gång blev det mycket om den värld vi lever i nu men trots allt pågår verksamheten om än i lite nya former.

Björn Karlsson, Ordförande SSF