Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 24 oktober 2022

Trygghetsöverenskommelsen

Den 1 oktober börjar hela Trygghetsöverenskommelsen att tillämpas. Grunden är parternas överenskommelse från oktober 2020, med nya huvudavtal och ny lagstiftning om bland annat omställningsstudiestöd och anställningsskydd.

Trygghetsöverenskommelsen breddar synen på anställningstrygghet till att också handla om den trygghet som ligger i möjligheten att utveckla kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden. Betydande förbättringar av visstidsanställdas möjligheter till omställning och utbildning under arbetslivet har också införts, vilket PTK drivit under lång tid.

– Parterna har tagit ett helhetsgrepp om tryggheten på svensk arbetsmarknad. De nya huvudavtalen tillsammans med ny lagstiftning som stärker anställningstryggheten och förbättrar omställningen på svensk arbetsmarknad. Den här dagen markerar ett styrkebesked för den svenska modellen, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

PTK har länge drivit frågan om anställningstrygghet

Det var i oktober 2020 som förhandlingarna om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv avslutades. I december 2020 överlämnades en överenskommelse till regeringen av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans med IF Metall och Kommunal som då också anslutit sig.

Principöverenskommelsen innehöll förslag till lagstiftning, ett nytt huvudavtal och ett protokoll där parterna förband sig att skriva under huvudavtalet när all lagstiftning var på plats. Parternas överenskommelse, som alltså innehöll både lagförslag och huvudavtal, har kommit att kallas Trygghetsöverenskommelsen. Den 22 juni i år skrev PTK, Svenskt Näringsliv och LO under de nya huvudavtalen vid en ceremoni i Saltsjöbaden.

PTK:s huvudmål har hela tiden varit att stärka tjänstemännens ställning på arbetsmarknaden, och vi har strävat efter en så bred överenskommelse som möjligt. Utöver huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv har PTK tecknat nya huvudavtal med Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst, och flera förbund och arbetsgivarorganisationer har anslutit sig till överenskommelsen.

Helt nya möjligheter till omställning mitt i livet

Det nya omställningsstudiestödet och det kollektivavtalade kompletterande stödet innebär en historisk förbättring av individens möjligheter att stärka sin kompetens, både i omställning och under pågående anställning.

Omställningsorganisationerna TRR och TRS får utökade verktyg för att stötta tjänstemän med rådgivning, vägledning och nya kompetens- och omställningsstöd. Anställningstryggheten stärks också för visstidsanställda som tidigare haft ett svagare skydd. Totalt berörs närmare 1,2 tjänstemän och medarbetare (cirka 1,1 miljoner hos TRR och cirka 65 000 hos TRS) av PTK:s nya huvudavtal.

Upp till 80 procent av inkomsten vid studier

Omställningsstudiestödet är en ny form av studiestöd från CSN för yrkesverksamma eller personer i omställning. Det är en del av Trygghetsöverenskommelsen som går att söka även av den som inte omfattas av de nya huvudavtalen. Den som omfattas av de nya huvudavtalen kan dessutom få ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Här finns en tabell över hur stort studiestödet kan bli vid olika inkomster.

Ansökan öppnar 1 oktober

Från och med den 1 oktober går det att söka om stöd från TRR och TRS och omställningsstudiestöd hos CSN för studier. Läs mer om detta hos:

  • Avtalat – utökat omställnings- och kompetensstöd
  • TRR (omställningsstöd för den som omfattas av huvudavtal PTK-Svenskt Näringsliv)
  • TRS (omställningsstöd för den som omfattas av huvudavtal PTK-Arbetsgivaralliansen/Svensk Scenkonst)
  • CSN (för att söka det offentliga omställningsstudiestödet)
  • Den offentliga omställningsorganisationen (omställningsstöd för den som inte omfattas av kollektivavtal)

Publicerat 2022-09-30, på PTKs hemsida.
https://www.ptk.se/sakfragor/trygghetsoverenskommelsen/