Stämma 18 november 2022

Här finner du handlingar till föreningens stämma.

Handlingar

Protokollstamma 2022.pdf

Dagordning föreningsstämma 18 november 2022

Dagordning 2022.pdf
Proposed agenda.pdf

1) Mötets öppnande

2) Val av stämmofunktionärer

a) ordförande

b) sekreterare

c) justeringspersoner tillika rösträknare

3) Upprop av ombud, föreningsstyrelse, revisorer och funktionärer

4) Förfrågan om stämman kallats i behörig ordning

5) Fastställande av föredragningslista för stämman

6) Föreningens verksamhet under året

Proposal for an activity report 2022.pdf

Förslag till verksamhetsberättelse 2022.pdf

Bokslut 220701-221031.pdf

Revisionsberättelse Techledarna 2022.pdf

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8) Inkomna motioner
Inga inkomna motioner

9) Styrelsens förslag

a) Föreningens medlemsavgift
Styrelsen föreslår:

Att föreningsavgiften på 15 kronor i månaden förblir oförändrad under kommande stämmoperiod.

b) Verksamhetsinriktning och budget för tiden fram till nästa föreningsstämma

a) Rambudget

Förslag rambudget 2023-2024-LT003658610457.pdf

b) Verksamhetsinriktning

Förslag till verksamhetsplan 2023-2024.pdf

Proposal for a business plan 2023-2024.pdf

c) Stadgar Techledarna.pdf
Statutes for Techledarna.pdf

d) Valberedningens instruktioner

Styrelsen föreslår att den nyvalda styrelsen tar fram instruktioner till valberedning.

10) Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning
Förslag till arvoden.pdf

11) Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Ordförande

b) Kassör

c) Övriga styrelseledamöter

d) Suppleanter

12) Val av

a) revisor

b) suppleant till revisor

13) Val av ombud till Ledarnas kongress
Valberedningen föreslår:
Att den nyvalda styrelsen inom sig utser ombud till Ledarnas kongress

14) Val av valberedning

15) Beslut om antal ombud till kommande föreningsstämma

Föreslår att samtliga medlemmar kallas till stämman

16) Övriga frågor

17) Stämman avslutas