Konkurs och ekonomiska problem

Får du inte ut din lön som du ska kan det vara ett tecken på att din arbetsgivare har ekonomiska problem. Om problemen är allvarliga kan det leda till att företaget försätts i konkurs. Här berättar vi vad som händer om företaget där du är anställd får ekonomiska problem eller går i konkurs.

Lönefordran

Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön behöver du agera snabbt. Om du går med på att fortsätta jobba utan lön mot ett löfte om att lönen kommer senare, är risken stor att du inte får lönegaranti vid en eventuell konkurs eftersom den inte täcker äldre lönekrav.

Kontakta oss så hjälper vi dig med en lönefordran. Använd vår mall för att få med all information som vi behöver.

Steg för steg – vad händer sedan   

Efter att vi fått all information från dig, kontaktar vi arbetsgivaren och skickar ett kravbrev. Vad som händer sedan beror på skälet till att arbetsgivaren inte betalat ut din lön. 

Om arbetsgivaren har invändningar mot ditt lönekrav

Steg 1: Förhandling

Om arbetsgivaren anser att ditt lönekrav är felaktigt begär vi förhandling. Vid förhandlingen diskuterar vi våra respektive uppfattningar och försöker komma till en lösning.

Steg 2: Ansökan om stämning

Om vi inte är överens efter förhandlingarna och det finns goda möjligheter att driva in lönen, kan vi överväga att stämma arbetsgivaren. Domstol får då avgöra om du har rätt till lönen eller inte.

Om arbetsgivaren inte har invändningar

Steg 1: Betalningsuppmaning

Om arbetsgivaren inte har några invändningar, men ändå inte betalar ut lönen, skickar vi en betalningsuppmaning med konkurshot.

Steg 2: Ansökan om konkurs

Om arbetsgivaren trots betalningsuppmaningen inte betalar enligt kravet, kan vi ansöka hos tingsrätten om att försätta arbetsgivaren i konkurs.

Steg 3: Lönegaranti

Försätts arbetsgivaren i konkurs kan du ha rätt till ersättning från den statliga lönegarantin.

Vd och lönegaranti

Även en vd har rätt till ersättning från den statliga lönegarantin. Däremot har du inte rätt till lönegaranti om du själv eller tillsammans med en nära anförvant äger en väsentlig andel i företaget och har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

Vad som händer vid konkurs

Företaget, dess anställda eller dess leverantörer kan ansöka om konkurs hos tingsrätten om företaget inte kan betala sina skulder.

Konkursförvaltare leder företaget

Om tingsrätten beslutar om konkurs, tar en konkursförvaltare över ledningen av företaget och förvaltar företagets egendom. Konkursförvaltarens uppgift är att företräda och tillvarata alla fordringsägares rätt.

Konkursförvaltaren ska försöka sälja företaget eller dess egendom och fördela pengarna från försäljningen mellan dem som har fordringar på företaget. Därefter ska verksamheten läggas ned. För att förhindra kapitalförstöring kan dock verksamheten drivas vidare under en tid.

Om du har frågor om vad som händer med verksamheten och din anställning ska du kontakta konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren brukar kalla till ett möte med de anställda för att informera om vad som kommer att hända.

Din anställning

Vanligtvis säger konkursförvaltaren upp de anställda på grund av arbetsbrist. Ditt anställningsavtal gäller tills du eller konkursförvaltaren sagt upp det och uppsägningstiden gått ut. Om företaget inte kan betala ut din lön har du rätt till ersättning från den statliga lönegarantin.

Om din lön ersätts av lönegarantin och arbete finns, är du skyldig att jobba. Det är konkursförvaltaren som avgör om du behöver göra det eller inte. Om du däremot inte får någon lön eller ersättning kan du ha rätt att stanna hemma. Kontakta oss för rådgivning om du inte får lön.

Blir du inte uppsagd utan jobbar åt konkursboet senare än en månad från konkursbeslutet, har du inte rätt till ersättning från lönegarantin för det fortsatta arbetet.

Lönegarantin ersätter bara den uppsägningstid du har enligt lagen om anställningsskydd och tar inte hänsyn till annan avtalad uppsägningstid.

För att få ersättning från lönegarantin måste du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen så snart du blivit uppsagd och arbetsbefriad.

Om verksamheten säljs övergår inte anställningsavtalen automatiskt till den nya ägaren. Däremot har du företrädesrätt till återanställning om den nya arbetsgivaren behöver anställa.

Pengar och egendom fördelas

Pengarna från försäljningen av företagets egendom ska fördelas till fordringsägarna i den ordning och omfattning som följer av förmånsrättslagen.

Lön till anställda har så kallad förmånsrätt och ibland räcker pengarna till betalning av löner som inte ersätts genom den statliga lönegarantin.

Företagsrekonstruktion

Syftet med en företagsrekonstruktion är att försöka återställa lönsamheten i ett företag som har betalningssvårigheter, och på så sätt undvika konkurs.

Företaget ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten, som utser en rekonstruktör. Rekonstruktören undersöker möjligheterna att driva verksamheten vidare och utreder förutsättningarna för att skriva ner skulderna. Lönefordringar som är förmånsberättigade ingår inte i nedskrivningarna.

Rekonstruktören fungerar som rådgivare i företaget, som drivs vidare av styrelse och ledning.

En företagsrekonstruktion kan pågå i tre månader eller förlängas till som längst ett år. Under den tiden kan företaget inte gå i konkurs.

Din lön och anställning

Under rekonstruktionen gäller de vanliga arbetsrättsliga reglerna för anställningen, till exempel om uppsägningar, turordningsregler och automatisk övergång om verksamheten säljs.

Om företaget inte har möjlighet att betala lön under rekonstruktionstiden har du rätt till ersättning från den statliga lönegarantin enligt samma princip som gäller vid konkurs.

Lönegarantin

Konkursförvaltaren, eller rekonstruktören, fattar beslut om vilka som har rätt till lönegaranti och med hur mycket. Länsstyrelsen betalar ut ersättningen från lönegarantin. Om du har krav på ersättning från den statliga lönegarantin ska du anmäla det till konkursförvaltaren eller rekonstruktören.

Du kan överklaga beslutet till tingsrätten inom tre veckor från att du fick del av beslutet.

Lönegarantin kan ersätta lönefordringar som har tjänats in tre månader före konkurs- eller rekonstruktionsansökan och en månad efter konkurs- eller rekonstruktionsbeslutet. Du kan ansöka om ersättning för

  • innestående lön
  • upp­sägnings­lön
  • pensions­fordringar i viss utsträckning
  • annan ersätt­ning på grund av anställ­ningen (till exempel provision eller bonus)
  • semesterlön och semester­ersättning.

Du kan inte få lönegaranti för mer än åtta månader. Normalt motsvarar det maximala beloppet fyra prisbasbelopp. Om lönegarantin inte ersätter hela din uppsägningslön får du sluta din anställning i förtid.

Mer om lönegarantin hittar du hos Kronofogden.