Forskning och lästips

Vill du fördjupa din kunskap kring ämnet Hållbara chefer finns det många studier, artiklar och böcker som är intressanta.

Utöver Ledarnas idéskrift Hållbara chefer, som beskriver det forsknings- och utvecklingsprojekt som avslutades 2009, hittar du här bland annat länkar till andra källor som har relevans till chefers förutsättningar för att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare.

Att vara chef – kartläggning av chefers utmaningar och arbetssituation i Sverige 2015

Denna kartläggning vänder sig till dig som är intresserad av chefers utmaningar och situation på dagens arbetsmarknad. Materialet inleds med en översiktlig bild av arbetslivets villkor. Därefter beskrivs vad det innebär för Sveriges chefer och under vilka omständigheter de fullgör sina viktiga chefsuppdrag.

Kartläggningen bygger till stora delar på en undersökning genomförd av Novus på Ledarnas uppdrag i november 2015. I de fall vi hänvisar till andra källor framgår detta av källhänvisning. Där det är möjligt görs också jämförelser med tidigare undersökningar för att se om situationen för chefer förändrats över tid.

Läs Att vara chef – kartläggning av chefers utmaningar och arbetssituation i Sverige 2015

Forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer

Under åren 2006–2009 var Ledarna en av aktörerna i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att kunna hantera sitt chefsuppdrag och samtidigt må bra i sin roll. Att arbeta som chef ställer högra krav på individen. Men för att hantera sitt chefsuppdrag framgångsrikt och samtidigt uppleva välbefinnande måste chefer ha rätt förutsättningar att lösa sina åtaganden.

Projektet Hållbara chefer genomfördes i syfte att undersöka vad som krävs för att chefer ska vilja och kunna verka som chefer över tid. Resultaten är en viktig kunskap både för att bibehålla dagens chefstalanger och attrahera kommande generationer till de viktiga chefsuppdragen.

Projektet antog att följande sex faktorerer har samband med att vara hållbar som chef:

  1. God självinsikt
  2. Balans mellan arbete och privatliv
  3. Tydlighet i uppgift, roll och organisation
  4. Samband mellan ansvar och befogenheter
  5. Stöd i organisationen, bland annat från egen chef
  6. Organisationskultur

Samtliga antaganden visar sig ha samband med att hålla som chef och må bra. Starkast samband med hållbara chefer är de organisatoriska aspekterna, det vill säga punkt 3-6 ovan. Det räcker således inte med att den enskilde chefen arbetar med sig själv och sin egen utveckling. De yttre förutsättningarna i organisationen är avgörande.

Den teori projektet byggde sina tankar kring är KASAM (en känsla av sammanhang). För att hantera utmaningar och påfrestningar krävs att chefer upplever en känsla av sammanhang. Det betyder att uppdraget är begripligt, hanterbart och meningsfullt – att jag som chef vet vad jag ska göra, att jag kangöra det och att jag vill göra det. De 86 chefer som deltog i chefsprogrammet inom projektet uppvisade en bättre allmänhälsa och ökat självförtroende än den kontrollgrupp de jämfördes med.

Läs skriften om Hållbara chefer

Projektet Hållbara chefer finansierades av Bliwa Stiftelsen. I projektet ingick Ledarna, SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt Almega. Som en del av projektet genomgick 86 chefer ett ettårigt program för att kunna pröva projektets antaganden och hypoteser. 

Forskare från Lunds universitet har genomfört en vetenskaplig utvärdering av projektet

Mer forskning inom området

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna

En stor del av chefsforskningen fokuserar på individuella egenskaper för att vara en bra chef. Lisa Björk och Linda Corin, forskare i arbetsvetenskap, har i stället undersökt de förutsättningar chefer arbetar under och hur de påverkar deras prestation och hälsa. I SNS-rapporten sammanfattar de sin forskning om chefer inom skola, omsorg och teknisk service i sju kommuner i Västra Götaland 2009–2013.

Resultaten visar att det stora flertalet av cheferna anser att de jobbar under ohållbara arbetsvillkor med knappa resurser i förhållande till vad de förväntas göra. Särskilt tufft är det för chefer inom skola och omsorg.

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna

Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön
– en jämförelse mellan kvinnodominerad människovårdande och mansdominerad teknisk verksamhet

Forskaren Tina Forsberg Kankkunen ville ta reda på hur den kommunala och statliga styrningen påverkar kommunala chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö. Hon ville också se om det fanns någon skillnad mellan chefernas förutsättningar i manligt och kvinnligt dominerade kommunala verksamheter. Resultaten visade att cheferna i den mansdominerade tekniska verksamheten hade bättre förutsättningar att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare. Hur ska man göra då, för att cheferna ska få ihop sitt arbete och sitt uppdrag som drar åt så många håll? Det handlar inte om att förändra chefernas ledarstil eller dem själva som individer, utan om att förändra styrningen och organisationen, poängterar Tina Forsberg Kankkunen.

Mer om Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön

Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor

Detta är den populärvetenskapliga rapporten från Chefiosprojektet. Chefios är ett forskningsprojekt som hittills pågått under sex år. I rapporten beskrivs chefers situation i offentlig sektor och den kontext de verkar inom. Annika Härenstam, professor och projektledare för Chefios-projektet vid Göteborgs Universitet säger ”Att vara chef i offentlig sektor är något av de mest stimulerande, men också mest krävande uppdragen som finns.”

Mer om Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor

Ledarskap och hälsa

En studie av chefer inom Helsingborgs stad, genomförd av Eva Åström hälsoforskare vid Campus Helsingborg, visar att chefernas livssituation har stor betydelse för deras hälsa och att må bra i vardagen. Samtidigt är också arbetslivets påverkan central. Stödjande faktorer och förutsättningar på arbetsplatsen gynnar upplevd hälsa hos chefer. Sådana stödjande förutsättningar kan till exempel vara att känna tro på, och få bekräftelse på, att det egna arbetet är värdefullt och meningsfullt; att känna gemenskap med andra och att ha roligt på arbetet.

Syftet med rapporten är att undersöka vilka förhållanden på arbetsplatsen som kan bidra till eller motverka att chefer upplever god hälsa och välbefinnande.

Mer om Ledarskap och hälsa hos suntliv.nu

Contextualizing managerial work in local government organizations 

I en situation där många tvekar inför att ta uppdraget som operativ chef i kommuner och landsting ville Lisa Björk undersöka de organisatoriska förutsättningar kommunala chefer har för att hantera en komplex arbetssituation.

Lisa Björk visar i sin avhandling bland annat att chefer som arbetar i organisationer med otydlig styrning måste handskas med arbetsuppgifter som upplevs som orimliga och onödiga, och att de gör det i högre grad än kollegor i organisationer med tydlig styrning. Den typen av illegitima arbetsuppgifter kan i sin tur leda till stress och missnöje med den egna insatsen.

Avhandlingen visar också att chefer inom traditionellt kvinnodominerade områden, som vård/omsorg och förskoleverksamhet, bedömer de organisatoriska förutsättningar som sämre än vad chefer gör inom mer "manliga" områden, exempelvis gymnasieskola och teknisk verksamhet.

Mer om Contextualizing managerial work in local government organizations

Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers

Forskning om chefers hälsa är ganska ovanlig, särskilt i relation till deras psykosociala arbetsvillkor. Daniel Lundqvist är en av dem som försöker ändra på den saken. Han disputerar vid Helix, Linköpings universitet.

– Arbetsmiljöarbete omfattar ofta inte cheferna, säger han. Det är de som ska utföra det. Men vem uppmärksammar chefens hälsa och förmåga till ledarskap? Var får de stöd? Daniel Lundqvist har kartlagt och analyserat samband mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap

Mer om Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers

Ett hållbart arbetsliv – om organisation och ledarskap

Chefen har en central roll för att utveckla en hållbar arbetsorganisation. Men en arbetsorganisation bestämmer också chefens handlingsutrymme. Ta del av en forskningsöversikt, från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, som beskriver samspelet mellan organisation, ledning och hälsa i arbetslivet.

Mer om Ett hållbart arbetsliv – om organisation och ledarskap

Leadership and Innovation in R&D Teams

Ledare är centrala för organisationers innovationsförmåga då de kan stimulera medarbetarnas vilja och driv att skapa innovativa produkter – men också sabotera detta driv. En stöttande arbetsrelation mellan ledare och medarbetare är positivt relaterad till initiativförmågan hos medarbetarna. Och individer med hög initiativförmåga producerar fler innovationer.

Men inte bara goda relationer mellan chefen och medarbetaren spelar roll. Hur organisationen stödjer innovation påverkar troligen också ledarens förmåga att locka fram gnistan hos sina medarbetare. Leif Denti har kunnat se att ledarskap och stödjande organisationer förstärker varandra.

Mer om Leadership and Innovation in R&D Teams

The Transformational Leadership Process: Antecedents, Mechanisms, and Outcomes in the Social Services

Ett visionsbaserat ledarskap där ledaren agerar förebild för att inspirera och motivera personalen bidrar till positiva attityder och välmående bland personalen. Men för att ledaren ska kunna påverka personalen i positiv riktning krävs stabila relationer på arbetsplatsen.

Faktorer som kan hindra chefer från att utöva ett transformellt ledarskap identifierades också. En intervjustudie med nyrekryterade chefer visar att dessa chefer visserligen strävade efter ett transformellt ledarskap men upplevde att en hierarkisk organisationsstruktur, återkommande organisationsförändringar och bristande arbetsmiljö för cheferna hindrade dem från att utöva det ledarskap man tänkt sig. Resultaten visar även att dessa hinder istället resulterade i ett passivt och frånvarande ledarskap bland de intervjuade cheferna

Mer om The Transformational Leadership

Psychosocial Work Conditions and Aspects of Health

En tydlig organisation med klara mål och förväntningar på var och en är grundläggande för att må bra på jobbet, har folkhälsoforskaren Cathrine Reineholm kommit fram till i sin avhandling vid Linköpings universitet. Det gäller både vanliga anställda och så kallade ”första linjens chefer”, det vill säga de som befinner sig närmast medarbetarna. Hon menar att dessa måste få klara besked från sina chefer, annars kan de inte klara av sitt uppdrag.

Med dagens arbetsliv och dess krav på flexibilitet och snabba ryck blir tydligheten ännu viktigare. Cathrine Reineholm fann också att formen av arbetsorganisation inte spelar så stor roll. Det avgörande är just tydligheten.

Mer om Psychsocial Work Conditions and Aspects of Health

Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden: Relationen mellan arbete och organisering

Hanna Antonsson vid Linköpings universitet har i sin avhandling studerat chefers arbete i äldreomsorgen. Avhandlingen betonar vikten av att relatera chefers arbete till den kontext som omger dem. Chefers arbete i äldreomsorgen har specifika karaktäristika, men också gemensamma drag med chefers arbete i andra sektorer och på andra organisatoriska nivåer. Flera organisatoriska karaktäristika som påverkar chefers arbete har identifierats. Här beskrivs hur chefer möter skilda förväntningar och krav. I organisationer där dessa inte överensstämmer måste chefer hantera ett organisatoriskt hyckleri.

Mer om Chefers arbete i äldreomsorgen