Forskning och lästips

Vill du fördjupa din kunskap kring ämnet Hållbara chefer finns det många studier, artiklar och böcker som är intressanta.

En stor del av forskningen om chefers organisatoriska förutsättningar har fokus på chefer inom offentlig förvaltning, främst vård- och omsorgssektorn. Men oavsett var du är chef finns många gemensamma nämnare som är värdefulla att belysa och reflektera kring.

Utöver Ledarnas idéskrift Hållbara chefer, som beskriver det forsknings- och utvecklingsprojekt som avslutades 2009, hittar du här bland annat länkar till andra källor som har relevans till chefers förutsättningar för att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare.

Hållbara chefer

– idéskrift om forsknings- och utvecklingsprojektet.

Under åren 2006–2009 var Ledarna en av aktörerna i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att kunna hantera sitt chefsuppdrag och samtidigt må bra i sin roll. För att hantera sitt chefsuppdrag framgångsrikt och samtidigt uppleva välbefinnande måste chefer ha rätt förutsättningar att lösa sina åtaganden.

I skriften Hållbara chefer beskrivs projektet och de resultat studien utmynnade i.

Du kan också läsa den rapport och utvärdering som de forskare vid Lunds universitet som deltog i studien har författat.

Uppföljning av forskningsstudien

2018 genomfördes en uppföljning av forskningsstudien, som visar att fyra av tio chefer har lämnat arbetet som chef. De som fortsatt i chefsuppdrag rapporterade, bland annat, 11 år tidigare en högre grad av rollklarhet och stöd från närmaste chef. De hade också högre värden avseende en känsla av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet).

Forskningsstudie: Hållbara chefer 10 år senare

Ledarnas Anki Udd har tagit fram en rapport som bygger på forskningsstudien.

Rapport: Chef i nöd och lust

Chefers utvecklingsmiljöer – en kunskapsöversikt

Att vara yrkesverksam i dag innebär i många företag och organisationer krav på snabba omställningar. Det förutsätter att chefer själva utvecklas i takt med de förändringar som sker för att bibehålla en hög grad av kompetens. Ledarnas erfarenhet är att många chefer prioriterar medarbetarnas utveckling framför sin egen, vilket i förlängningen kan leda till egen kompetensbrist och att den egna utvecklingen stagnerar.

För att bidra med ökad forskningsbaserad kunskap om chefers utvecklingsmiljöer, och vilken betydelse som denna har för chefers egen hållbarhet samt ledarskap och verksamheters resultat, gav Ledarna forskare vid Linköpings universitet i uppdrag att sammanställa en kunskapsöversikt i ämnet.

Kunskapsöversikten visar att forskning om chefers utvecklingsmiljö är ett förhållandevis nytt fält och att det därmed finns många kunskapsluckor. Mot den bakgrunden är det svårt att dra några säkra slutsatser om att en god utvecklingsmiljö också skapar hållbarhet hos chefer, då det helt enkelt inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag.

Forskargruppen skickar dock med några ord på vägen till chefer och ledare. Bland annat att ”Chefer behöver värna om och uppmuntra sina egna möjligheter till utveckling och inte bara ses som skapare av sina medarbetares utveckling.”

Läs Chefers utvecklingsmiljöer: en kunskapsöversikt

För medlemmar. Webbinarium med Anki Udd, ledarskapsutvecklare, och Anna Widing, chefsrådgivare: Bli hållbar som chef.

Att vara chef 2015

– kartläggning av chefers utmaningar och arbetssituation i Sverige 2015.

Denna kartläggning vänder sig till dig som är intresserad av chefers utmaningar och situation på dagens arbetsmarknad. Materialet inleds med en översiktlig bild av arbetslivets villkor. Därefter beskrivs vad det innebär för Sveriges chefer och under vilka omständigheter de fullgör sina viktiga chefsuppdrag.

Att vara chef – kartläggning av chefers utmaningar och arbetssituation i Sverige 2015

Att vara chef 2019

Uppföljande kartläggning av chefens villkor och upplevelse av sitt uppdrag.

Nästan nio av tio chefer upplever att arbetet nästan alltid känns meningsfullt och en större andel chefer, i jämförelse med år 2015, känner sig nöjda med det arbete de utför. Sex av tio skulle gärna rekommendera chefsyrket. Men det finns också många utmaningar.

Att vara chef 2019

Hur många medarbetare kan en chef ha?

Det finns många åsikter om vad som är en rimligt stor medarbetargrupp. Alltför stora medarbetargrupper leder till negativa konsekvenser både för den enskilde chefen och för medarbetarna, exempelvis överbelastning och stress, ökad personalomsättning, minskad arbetstillfredsställelse och engagemang.

I en kunskapssammanställning redogör forskare för forskningsläget. Även om de flesta studier utgår från vård och omsorg, så menar forskarna att resultaten i stor utsträckning är överförbara till andra sektorer.

Bakom rapporten står Linda Corin, arbetsmiljöforskare på Institutet för stressmedicin i Göteborg, och hennes kollega Maral Babapour Chafi.

Läs rapporten hos Suntarbetsliv: Betydelsen av antalet medarbetare per chef

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Ett arbetsliv med osäkra och oförutsägbara förhållanden skapar stress för både ledare och medarbetare. Mot bakgrund av denna utveckling framstår rollen som ledare i dagens arbetsliv som allt mer betydelsefull. Samtidigt visar undersökningar att stressen bland chefer ökar och att omsättningen på chefer i Sverige är hög.

– Vilka är förutsättningarna för att kunna, orka och vilja vara ledare i dagens arbetsliv? Vad behöver ledare för att hålla på sikt? Vad innebär hållbart ledarskap? Hur kan hållbart ledarskap utvecklas, stärkas? Det är frågor vi ställt under projektet vi arbetat med under tre års tid, säger Christin Mellner, fil dr och forskare i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet.

Rapporten Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Se en filmad föreläsning med Christin Mellner när hon presenterar studien vid AFA Försäkring.

Chefer vid vägs ände

I studien Chefer vid vägs ände, som genomförts vid Linköpings universitet, undersöker författarna i en fallstudie vilka organisatoriska faktorer som påverkar vårdenhetschefer att ta beslutet att lämna sina befattningar. Resultaten visar att det beror av ett samspel mellan flera olika faktorer som exempelvis arbetskontroll, rollotydlighet, storleken på medarbetargrupper och graden av kollegialt och organisatoriskt stöd.

Chefer vid vägs ände – en fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning

Överlevnadsguide för enhetschefer

Karin Skarin, författare till Överlevnadsguide för enhetschefer, ger tips till enhetschefer för att skapa en mer rimlig arbetssituation. Boken beskriver en fiktiv chef och hennes kaotiska dagar i en ständig kamp för att hantera alla delar i uppdraget. Författaren hoppas att cheferna inser att de inte är de själva som är galna utan att deras arbetssituation är ohållbar.

Boken Överlevnadsguide för enhetschefer

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommuner och regioner

– en kunskapssammanställning 2022

Chefer, och det sätt de utövar sitt ledarskap på, är avgörande för hur verksamheter fungerar och hur medarbetare upplever sin arbetssituation.

Ledarna har här sammanställt ett antal studier, utredningar och rapporter som alla pekar på samma sak. Det saknas alltså inte fakta, men trots denna kunskap vidtas inte tillräckliga åtgärder.

Rapport: Chefers organisatoriska förutsättningar i kommuner och regioner – en kunskapssammanställning

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna

En stor del av chefsforskningen fokuserar på individuella egenskaper för att vara en bra chef. Lisa Björk och Linda Corin, forskare i arbetsvetenskap, har istället undersökt de förutsättningar chefer arbetar under och hur de påverkar deras prestation och hälsa. I SNS-rapporten sammanfattar de sin forskning om chefer inom skola, omsorg och teknisk service i sju kommuner i Västra Götaland 2009–2013.

Resultaten visar att det stora flertalet av cheferna anser att de jobbar under ohållbara arbetsvillkor med knappa resurser i förhållande till vad de förväntas göra. Särskilt tufft är det för chefer inom skola och omsorg.

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna

Filmad intervju med Linda Corin, doktor i arbetsvetenskap och utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Intervjuar gör Ilinca Benson, SNS.

Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor

Detta är den populärvetenskapliga rapporten från Chefiosprojektet. Chefios är ett forskningsprojekt som hittills pågått under sex år. I rapporten beskrivs chefers situation i offentlig sektor och den kontext de verkar inom. Annika Härenstam, professor och projektledare för Chefios-projektet vid Göteborgs Universitet säger ”Att vara chef i offentlig sektor är något av de mest stimulerande, men också mest krävande uppdragen som finns.”

Mer om Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor

Se en kort film med Annika Härenstam när hon berättar om att vara hållbar som chef.

Ledarskap och hälsa

En studie av chefer inom Helsingborgs stad, genomförd av Eva Åström hälsoforskare vid Campus Helsingborg, visar att chefernas livssituation har stor betydelse för deras hälsa och att må bra i vardagen. Samtidigt är också arbetslivets påverkan central. Stödjande faktorer och förutsättningar på arbetsplatsen gynnar upplevd hälsa hos chefer. Sådana stödjande förutsättningar kan till exempel vara att känna tro på, och få bekräftelse på, att det egna arbetet är värdefullt och meningsfullt; att känna gemenskap med andra och att ha roligt på arbetet.

Syftet med rapporten är att undersöka vilka förhållanden på arbetsplatsen som kan bidra till eller motverka att chefer upplever god hälsa och välbefinnande.

Mer om Ledarskap och hälsa hos suntliv.nu

Contextualizing managerial work in local government organizations

I en situation där många tvekar inför att ta uppdraget som operativ chef i kommuner och regioner ville Lisa Björk undersöka de organisatoriska förutsättningar kommunala chefer har för att hantera en komplex arbetssituation.

Lisa Björk visar i sin avhandling bland annat att chefer som arbetar i organisationer med otydlig styrning måste handskas med arbetsuppgifter som upplevs som orimliga och onödiga, och att de gör det i högre grad än kollegor i organisationer med tydlig styrning. Den typen av illegitima arbetsuppgifter kan i sin tur leda till stress och missnöje med den egna insatsen.

Avhandlingen visar också att chefer inom traditionellt kvinnodominerade områden, som vård/omsorg och förskoleverksamhet, bedömer de organisatoriska förutsättningar som sämre än vad chefer gör inom mer "manliga" områden, exempelvis gymnasieskola och teknisk verksamhet.

Mer om Contextualizing managerial work in local government organizations

Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers

Forskning om chefers hälsa är ganska ovanlig, särskilt i relation till deras psykosociala arbetsvillkor. Daniel Lundqvist är en av dem som försöker ändra på den saken. Han disputerar vid Helix, Linköpings universitet.

– Arbetsmiljöarbete omfattar ofta inte cheferna, säger han. Det är de som ska utföra det. Men vem uppmärksammar chefens hälsa och förmåga till ledarskap? Var får de stöd? Daniel Lundqvist har kartlagt och analyserat samband mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap.

Mer om Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers

Leadership and Innovation in R&D Teams

Ledare är centrala för organisationers innovationsförmåga då de kan stimulera medarbetarnas vilja och driv att skapa innovativa produkter – men också sabotera detta driv. En stöttande arbetsrelation mellan ledare och medarbetare är positivt relaterad till initiativförmågan hos medarbetarna. Och individer med hög initiativförmåga producerar fler innovationer.

Men inte bara goda relationer mellan chefen och medarbetaren spelar roll. Hur organisationen stödjer innovation påverkar troligen också ledarens förmåga att locka fram gnistan hos sina medarbetare. Leif Denti har kunnat se att ledarskap och stödjande organisationer förstärker varandra.

Mer om Leadership and Innovation in R&D Teams

The Transformational Leadership Process: Antecedents, Mechanisms, and Outcomes in the Social Services

Ett visionsbaserat ledarskap där ledaren agerar förebild för att inspirera och motivera personalen bidrar till positiva attityder och välmående bland personalen. Men för att ledaren ska kunna påverka personalen i positiv riktning krävs stabila relationer på arbetsplatsen.

Faktorer som kan hindra chefer från att utöva ett transformellt ledarskap identifierades också. En intervjustudie med nyrekryterade chefer visar att dessa chefer visserligen strävade efter ett transformellt ledarskap men upplevde att en hierarkisk organisationsstruktur, återkommande organisationsförändringar och bristande arbetsmiljö för cheferna hindrade dem från att utöva det ledarskap man tänkt sig. Resultaten visar även att dessa hinder istället resulterade i ett passivt och frånvarande ledarskap bland de intervjuade cheferna

Mer om The Transformational Leadership

Psychosocial Work Conditions and Aspects of Health

En tydlig organisation med klara mål och förväntningar på var och en är grundläggande för att må bra på jobbet, har folkhälsoforskaren Cathrine Reineholm kommit fram till i sin avhandling vid Linköpings universitet. Det gäller både vanliga anställda och så kallade ”första linjens chefer”, det vill säga de som befinner sig närmast medarbetarna. Hon menar att dessa måste få klara besked från sina chefer, annars kan de inte klara av sitt uppdrag.

Med dagens arbetsliv och dess krav på flexibilitet och snabba ryck blir tydligheten ännu viktigare. Cathrine Reineholm fann också att formen av arbetsorganisation inte spelar så stor roll. Det avgörande är just tydligheten.

Mer om Psychsocial Work Conditions and Aspects of Health

Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden: Relationen mellan arbete och organisering

Hanna Antonsson vid Linköpings universitet har i sin avhandling studerat chefers arbete i äldreomsorgen. Avhandlingen betonar vikten av att relatera chefers arbete till den kontext som omger dem. Chefers arbete i äldreomsorgen har specifika karaktäristika, men också gemensamma drag med chefers arbete i andra sektorer och på andra organisatoriska nivåer. Flera organisatoriska karaktäristika som påverkar chefers arbete har identifierats. Här beskrivs hur chefer möter skilda förväntningar och krav. I organisationer där dessa inte överensstämmer måste chefer hantera ett organisatoriskt hyckleri.

Mer om Chefers arbete i äldreomsorgen