Hållbara chefer – om forsknings- och utvecklingsprojektet

Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Att vara en bra chef handlar till viss del om kompetens och dina individuella förmågor, men det räcker inte.

Helt avgörande är att du som chef också har rimliga organisatoriska förutsättningar för att hantera alla delar i ditt uppdrag: Att du upplever ditt uppdrag som begripligt, hanterbart och meningsfullt.

På Ledarna jobbar vi brett med frågan om chefers organisatoriska förutsättningar genom att sprida kunskap, initiera forskning, utveckla metoder och verktyg, driva opinion, stötta enskilda chefer, samverka och sluta avtal med andra parter på arbetsmarknaden.

Under åren 2006–2009 var Ledarna initiativtagare och en av aktörerna i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att kunna hantera sitt chefsuppdrag och samtidigt må bra i sin roll.

Resultaten är en viktig kunskap både för att behålla dagens chefstalanger och för att attrahera kommande generationer till de viktiga chefsuppdragen för att säkra kompetensförsörjningen.

Vi gick in i projektet med antagandet att följande sex faktorer har samband med att vara hållbar som chef:

  1. God självinsikt.
  2. Balans mellan arbete och privatliv.
  3. Tydlighet i uppgift, roll och organisation.
  4. Samband mellan ansvar och befogenheter.
  5. Stöd i organisationen, bland annat från egen chef.
  6. Organisationskultur.

För att pröva dessa antaganden genomgick 86 chefer ett ettårigt program. Samtliga antaganden visar sig ha samband med att hålla som chef och må bra. Starkast samband med att vara hållbar chefer är de organisatoriska aspekterna, det vill säga punkt 3-6 ovan. Det räcker således inte att den enskilde chefen arbetar med sig själv och sin egen utveckling. De yttre förutsättningarna i organisationen är avgörande för chefers hållbarhet.

De chefer som deltog i chefsprogrammet uppvisade en bättre allmänhälsa och ökat självförtroende efter programmet än den kontrollgrupp de jämfördes med.

Läs skriften om Hållbara chefer

Projektet Hållbara chefer finansierades av Bliwa Stiftelsen. I projektet ingick Ledarna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Almega.

Forskare från Lunds universitet har genomfört en vetenskaplig utvärdering av projektet.

Uppföljning av cheferna, drygt 10 år senare

Ledarna lät forskare från Lunds universitet följa upp projektet Hållbara chefer år 2018, för att undersöka vad som hänt med de chefer som deltog i det tidigare programmet. Det visade sig att fyra av tio chefer lämnat sina chefsuppdrag. De som fortsatt som chefer rapporterade 11 år tidigare bland annat högre grad av rollklarhet och stöd från närmaste chef än de som slutat som chefer.

Forskningsstudie och rapport: Hållbara chefer 10 år senare. Här hittar du även rapporten Chef i nöd och lust som bygger på forskningsstudien kompletterad med en Novus-undersökning.

KASAM – en känsla av sammanhang

Den teori som ligger till grund för Hållbara chefer är KASAM, vilket står för en känsla av sammanhang. För att hantera utmaningar och påfrestningar behöver chefer uppleva en känsla av sammanhang: Att uppdraget är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Jag vet vad jag ska göra, jag kan göra det och jag vill göra det.

Upplever du ditt uppdrag som hanterbart, meningsfullt och begripligt?

Chefskompassen är ett test speciellt framtaget för dig som är chef. Svara på frågorna för att ta reda på om du upplever ditt uppdrag som hanterbart, meningsfullt och begripligt.