Hållbara chefer – om forsknings- och utvecklingsprojektet

Vi vet att du som chef gör stor skillnad för medarbetare och verksamheters utveckling. Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Det handlar naturligtvis om dina individuella förmågor, men det är inte tillräckligt.

Avgörande är att du som chef har rimliga organisatoriska förutsättningar för att hantera alla delar i ditt uppdrag: Att ditt uppdrag är begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Vi på Ledarna jobbar brett med frågan genom att sprida kunskap, utveckla metoder och verktyg, driva opinion, stötta enskilda chefer, samverka och sluta avtal med andra parter på arbetsmarknaden.

Psykisk ohälsa påverkar även chefer

Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan är en stor utmaning. Detta är en utveckling som i allt högre grad också påverkar chefer, samtidigt som chefen har en viktig roll och ansvar som arbetsgivarens företrädare att se till att medarbetarna har en god psykosocial arbetsmiljö. Inte sällan glömmer chefer vikten av att ha en god arbetsmiljö för egen del till förmån för medarbetarnas.

Historiskt har chefsjobbet varit bästa ”preventivmedlet” mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Den egenkontroll, mandat och meningsfullhet som följer med chefsuppdraget väger upp för höga krav och en allmänt jäktig vardag.

Men en rad nya studier visar att chefer har blivit en grupp på jobbet som har stor benägenhet att drabbas av depression eller ångest. Förklaringen till det är förlust av inflytande, befogenheter och mening. En av dessa har genomförts vid Columbia University Mailman School of Public Health. Deras forskning visar att mellanchefer är de som mest sannolikt drabbas av depression i en organisation.

En avgörande kompetens blir allt viktigare, hos både chefer och medarbetare, nämligen förmågan att kunna sätta gränser.

Chefers organisatoriska förutsättningar

Under åren 2006–2009 var Ledarna initiativtagare och en av aktörerna i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att kunna hantera sitt chefsuppdrag och samtidigt må bra i sin roll. Att arbeta som chef ställer höga krav på individen. Men för att hantera sitt chefsuppdrag framgångsrikt och samtidigt uppleva välbefinnande måste chefer ha rätt organisatoriska förutsättningar att lösa sina åtaganden.

Projektet Hållbara chefer genomfördes i syfte att undersöka vad som krävs för att chefer ska vilja och kunna verka som chefer över tid. Resultaten är en viktig kunskap både för att bibehålla dagens chefstalanger och attrahera kommande generationer till de viktiga chefsuppdragen.

Projektet antog att följande sex faktorer har samband med att vara hållbar som chef:

  1. God självinsikt.
  2. Balans mellan arbete och privatliv.
  3. Tydlighet i uppgift, roll och organisation.
  4. Samband mellan ansvar och befogenheter.
  5. Stöd i organisationen, bland annat från egen chef.
  6. Organisationskultur.

Som en del av projektet genomgick 86 chefer ett ettårigt program för att kunna pröva projektets antaganden och hypoteser. Samtliga antaganden visar sig ha samband med att hålla som chef och må bra. Starkast samband med hållbara chefer är de organisatoriska aspekterna, det vill säga punkt 3-6 ovan. Det räcker således inte med att den enskilde chefen arbetar med sig själv och sin egen utveckling. De yttre förutsättningarna i organisationen är avgörande för chefers hållbarhet.

De chefer som deltog i chefsprogrammet inom projektet uppvisade en bättre allmänhälsa och ökat självförtroende än den kontrollgrupp de jämfördes med.

Läs skriften om Hållbara chefer

Projektet Hållbara chefer finansierades av Bliwa Stiftelsen. I projektet ingick Ledarna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Almega.

Forskare från Lunds universitet har genomfört en vetenskaplig utvärdering av projektet.

KASAM – en känsla av sammanhang

Den teori som ligger till grund för Hållbara chefer är KASAM, vilket står för en känsla av sammanhang. För att hantera utmaningar och påfrestningar behöver chefer uppleva en känsla av sammanhang: Att uppdraget är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Jag vet vad jag ska göra, att jag kan göra det och att jag vill göra det.

Upplever du ditt uppdrag som hanterbart, meningsfullt och begripligt? KASAM hjälper dig att ta reda på det.

Samma modell har använts i studien Hållfast – Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv genomförd vid Stockholms Universitet. Här identifierar forskarna ett antal organisatoriska faktorer för att chefer ska vara hållbara på sikt.