Samverkan med andra aktörer

Ledarna samverkar med flera aktörer i syfte att belysa och förbättra chefers förutsättningar på arbetsmarknaden. Som exempel gav avtalsförhandlingarna år 2010 och 2012 Ledarna möjlighet att tillsammans med flera arbetsgivarorganisationer sprida kunskap och lyfta frågan om hållbara chefer.

Ledarna samarbetar kontinuerligt med ett flertal arbetsgivarorganisationer som ett resultat av avtalsförhandlingarna. Här är några exempel på genomförda samarbeten kring Hållbara chefer:

Teknikföretagen

Fyra företag som ger förutsättningar för hållbara chefer

Att det är viktigt att skapa förutsättningar för chefer att hantera sitt uppdrag är nog alla överens om. Vi har också en god uppfattning om vad som krävs, men hur gör man i praktiken? Ledarna har tillsammans med Teknikföretagen försökt ta reda på just det.

I skriften Goda exempel för hållbart och framgångsrikt ledarskap har 20 chefer med bra förutsättningar intervjuats för att fånga in vilka aspekter som är avgörande för ett hållbart ledarskap och väl fungerande chefer. Resultatet av intervjuerna sammanfattas i en checklista för hållbara chefer. Läs och låt dig inspireras!

Vid ett frukostseminarium den 23 oktober 2015 presenterade Ledarna och Teknikföretagen ”Goda exempel – för hållbart och framgångsrikt ledarskap”. Några framgångsfaktorer som identifierats för att hålla som chef är tydliga mål, god kommunikation och ett närvarande ledarskap som genomsyrar hela organisationen.

Vid seminariet medverkade också Christin Mellner, doktor i arbetspsykologi vid Stockholms universitet. Hon presenterade resultat från sin senaste forskning som ännu ej publicerats. Studien är finansierad av AFA och går under rubriken ”Hållfast – hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv”.

Studien handlar om att identifiera vilka faktorer som hjälper respektive stjälper chefer i vårt föränderliga arbetsliv. Utmaningen är att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att bibehålla sin hälsa på sikt.

Till Teknikföretagen

KFO – arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer

I september 2015 anordnades en seminariedag under rubriken Framtidens arbetsliv inom KFO-området. Evenemanget var ett samarbete mellan KFO, Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Akademikerförbundet SSR.

En av gästföreläsarna var Christin Mellner, fil.dr. psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon talade om trender i vår omvärld och presenterade resultat från sin forskning ”Balansakt” om upplevelser och konsekvenser av ett gränslöst arbetsliv.

Deltagarna fick också en presentation av det ledningssystem som används inom OKQ8, som presenterades av Hans Liljeblad. Unionens jurist Martin Wästfelt talade om ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön i ljuset av Krokomfallet. Ledarna och akademikerorganisationerna presenterade en enkät bland sina medlemmar och deras upplevelse av gränslöshet och tillgänglighet.

Seminariet avslutades med en workshop där deltagarna fick möjlighet att skicka med sådant de anser angeläget inför kommande avtalsrörelse.
Deltagare på seminariet var fackliga företrädare, chefsmedlemmar och arbetsgivarrepresentanter inom KFO-området.

Till KFO

IA – Industriarbetsgivarna

Hösten 2012 genomfördes en heldags moderatorledd workshop med ledande företrädare från IA:s branschområden; Skogsindustri, Gruvor samt Stål & Metall. Aktiviteten blev mycket uppskattad och resulterade i ett tresidigt uppslag i tidningen Sirius nr 4/2012. Tidningen ges ut av Sirius, Skogsindustrins Råd för Industriell Utveckling i Samverkan.

Till IA

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Under hösten 2013 genomfördes sju halvdagsseminarier på temat Hållbara chefer tillsammans med IKEM där målgruppen var IKEMs chefsnätverk. Sammanlagt cirka 90 deltagare fick ta del av vad hållbara chefer är, varför vi valt att arbeta med frågan och hur man som chef kan fortsätta att föra en dialog kring detta på hemmaplan.

Seminarierna avslutades med att deltagarna fick möjlighet att prova på dialogverktyget På rätt väg.

Till IKEM

Byggbranschen

Hösten 2013 och 2014 arrangerade och genomförde Ledarna tillsammans med Sveriges Byggindustrier tre seminarier (Malmö, Stockholm och Göteborg) under rubriken Hållbara chefer. Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, berättade om chefers situation idag och forskningsprojektet Hållbara chefer.

Babben Larsson föreläste på temat hållbart arbetsliv och bjöd på sina egna erfarenheter om utbrändhet. Dagen bjöd också på ett panelsamtal med representanter från företag och organisationer i branschen. Vid dessa seminarier deltog sammanlagt drygt 300 chefer.

Arrangörer: Sveriges Byggindustrier, Maskininstentreprenörerna, Ledarna, Målaremästarna, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Plåtslageriernas Riksförbund, Glasbranschföreningen, VVS Företagen

Till Sveriges byggindustrier, BI

TRR Trygghetsrådet

Ledarna blev inbjudna av TRR att hålla en workshop på temat hållbara chefer i november 2013.

Till TRR

Fastigo

Ledarnas Anki Udd medverkade under Fastigos HR-dagar i slutet av november 2013 för att prata om hållbara chefer.

Den 26 maj 2015 var det åter dags för ett halvdagsseminarium under rubriken Hållbara chefer. Seminariet var ett gemensamt evenemang mellan Fastigo, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Vision och Unionen. Efter en föreläsning om just Hållbara chefer av Jörgen Kihlgren på Ledarna, presenterade representanter från branschen hur de arbetar med ledarskap och hållbara chefer. På scenen kunde vi lyssna till Anna-Lena Lehto, personalchef på Uppsalahem och Karin Nordmark, personalchef på Örebrobostäder.

Dagen avslutades med en paneldiskussion med deltagare från arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

Till Fastigo

Karolinska sjukhuset, Solna

På alla hjärtans dag i februari 2014 samlades ett 20-tal chefer på Karolinska sjukhuset för att delta i seminariet ”Hållbara chefer”.

KFS personalchefsnätverk

Den 26 mars 2014 höll Ledarna i ett seminarium om Hållbara chefer för ett 30-tal personalchefer inom arbetsgivarorganisationen KFS.

Till KFS