Ordlista lönefordran

Snårigt med orden när du ska göra din lönefordran? Ta hjälp av ordlistan.

Anställningsavtal

En överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare som sker vid anställning. Ett anställningsavtal bör vara skriftligt. På anställningsavtalet framgår arbetsgivarens namn, vilket inte alltid är samma företag som står på din lönespecifikation.

Betalningsuppmaning

Om arbetsgivaren inte har invändningar mot ett krav, men ändå inte betalar ut lönen, skickar vi en betalningsuppmaning.

Bonus

Kan vara en ekonomisk kompensation som en anställd får av sin arbetsgivare för väl utfört arbete. Vanligen är bonusens storlek beroende av något slags mått på framgång och/eller resultat.

Delgivning

Är ett juridiskt begrepp som innebär att ett dokument överlämnas till en person för att senare tjäna till bevis i till exempel en rättegång eller på att krav framställts.

Konkurs

Är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer. Förfarandet kan tillämpas på såväl juridiska som fysiska personer och förutsätter i allmänhet att personen är insolvent. Att en person är insolvent innebär att hen inte i rätt tid kan betala sina förfallna skulder.

Kravbrev

Skriftlig handling med krav på betalning av skuld.

Lönegaranti

Statlig lönegaranti är ett skydd för dig som inte fått din lön när din arbetsgivare gått i konkurs. Det innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut din lön. Det är konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti. Läs mer på vår sida Om statlig lönegaranti.

Lönespecifikation

Arbetsgivare lämnar lönebesked eller lönespecifikation till arbetstagare i samband med utbetalning av lön. På lönebeskedet finns vanligtvis uppgift om bruttolön, avdragen skatt och nettolön. Därutöver kan det finnas uppgifter om arbetade timmar, traktamente och bilersättning, förmåner som likställs med lön och därför ska utgöra underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgift, semester och tillägg för övertid och avdrag för ledigheter mm.

Provision

Är en ersättning som utbetalas i förhållande till uppnådd försäljning eller uppnådda mål.

Stämning

En stämningsansökan är en begäran om att domstolen ska besluta i en tvist mellan två parter.