Utvärdering av ledarskap

Chefer bör belönas efter hur väl de utövar ledarskap och inte enbart efter vilka mål de uppnår och vilka prestationer de genomför. För att åstadkomma detta behöver ledarskap finnas med på agendan av det som är viktigt i en verksamhet och vara en del i dialogen med överordnad chef.

Här beskrivs två sätt att utvärdera ledarskap som kan bidra till att utveckla både verksamhet och ledarskap. Det är framför allt i två sammanhang där verktyg används för att utvärdera ledarskap: lönesättning och utvärdering inför utvecklingsinsats.

Utvärdering inför lönesättning

Utvärderingsverktyg som är del av en löneprocess använder vanligen lönekriterier som har definieras i verksamheten. Lönekriterierna har bedömts vara viktiga att efterleva och ska spegla individers förmågor och beteende på arbetsplatsen och inte handla om svårighetsgraden i arbetet eller måluppfyllnad.

Det finns verktyg där kriterier för ledarskap utgår från kompetenser som identifierats som centrala för chefer för att lyckas i sina uppdrag. Verktygen används framför allt av större företag för att skapa enhetlighet och uppmuntra karriärutveckling och rollbyten inom företagen.

Verktyget innehåller även bedömningsintervall med detaljerade beskrivningar av det beteende som motsvaras av en viss nivå. Exempel är Lominger tools och Leadership Architext Global Competency Framework. Använt i sitt sammanhang där dialog mellan chef och överordnad chef kring mål och beteenden är väl etablerad kan dessa verktyg fungera utmärkt. De kräver att HR är involverade och samarbetar med linjecheferna kring uppföljning av mål och beteenden.

En utmaning med dessa verktyg är att de ofta ingår i system som bygger på modellen med ett eller maximalt två samtal per år. En potentiell invändning är att det inte finns någon koppling mellan utvärderingen av ledarkompetenser och effekten av ledarskap i verksamheten.

Genom att dela in ledarskap i många kompetenser kan man dessutom glömma helheten och det beteende som chefer utövar i vardagen. 

Utvärdering av ledarskap i andra sammanhang

Verktyg används även för att utvärdera ledarskap i andra sammanhang än lönesättning - dessa verktyg bygger ofta på en teori eller modell av vilka egenskaper, kompetenser eller drivkrafter som är viktiga i ledarskap. Verktygen används för att stimulera individuell ledarutveckling, för att utveckla en organisation eller kultur, vid chefsrekrytering eller för att utveckla ny kompetens.

Utvärderingen görs ofta som en kombination av olika skattningar, med ett undantag där verktyget utgår från effekten av ledarskapet i verksamheten. Exempel på verktyg: Decision Dynamics, Barometern, OPQ, Insight och IOL Tool.

IOL Tool används för att utvärdera ledarskap utifrån medarbetarnas bedömning av effekten i verksamheten och principerna bygger på forskningsarbete kring individorienterat ledarskap av Ingrid Enander och Maria Lundberg vid Uppsala universitet. Enligt detta synsätt handlar ledarskap inte om egenskaper, drivkrafter eller kompetenser utan om chefers förmåga att skapa förutsättningar för goda arbetsrelationer och en tydlig bild av målen bland medarbetarna. Det handlar alltså inte om hur ledarskapet är eller den direkta upplevelsen som medarbetare har av chefens ledarskap utan om faktorer som är resultatet av ledarskap.

Verktyget mäter effekten av ledarskap och en rimlig slutsats är att detta säger något väsentligt om hur ledarskapet har utövats. Detta kräver dock att de effekter av ledarskap som mäts i verktyget stämmer överens med de kriterier som finns i företaget eller organisationen. 

IOL Tool används som underlag för utvecklingssamtal, men det är ännu outforskat att använda det som ett underlag inför lönesättning. I den nuvarande utformningen saknas de de traditionella bedömningsintervallen som finns för lönekriterier och en utveckling av chefens ledarskap behöver innehålla en jämförelse mellan olika effektmätningar. 

Förutsättningar för att lyckas

Oavsett vilket verktyg man väljer för att utvärdera ledarskap behöver man vara klar över vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att man ska lyckas: 

Ett utvärderingsverktyg existerar inte i ett vakuum utan måste finnas som en del av dialogen med överordnad chef kring mål och beteende. Många chefer är bra på att ha dialog med sina medarbetare som en del i lönesättningen, men är mindre nöjda med sina samtal med överordnad chef.

I företag där man har räknat på kostnaderna för samtal har det visat sig att det blir för kostsamt att ha samtal sällan – såsom en eller två gånger om året - eftersom det innebär att planering och mål inte justeras tillräckligt ofta för att verksamheten ska kunna styra om tillräckligt snabbt. En tätare dialog mellan chef och överordnad chef kan vara ett smart sätt för att få en ökad förståelse om vad som sker i verksamheten och möjlighet att styra om.

Kanske kan användningen av ett utvärderingsverktyg bidra till att uppmärksamma behovet av utbildning och vikten av en verksamhetskultur där dialog och återkoppling används för att utveckla chefer, medarbetare och verksamhet.