Vad innebär korttidspermittering och hur fördelas kostnaden för den?

Vad innebär korttidspermittering och hur fördelas kostnaden för den?

Svar

Företag som visar att det drabbats av tillfälliga och allvarliga svårigheter på grund av omständigheter utanför företagets kontroll, kan från och med den 16 mars till och med den 31 december få stöd vid korttidsarbete. Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.

För att få rätt till stöd ska en arbetstagares arbetstidsminskning uppgå till 20 procent, 40 procent eller 60 procent av ordinarie arbetstid. Under perioden maj-juli kunde stöd även lämnas för arbetstidsminskning om 80 procent. Arbetstagarens lön minskas med 4/6/7,5 respektive 12 procent.

Stöd för korttidspermittering förlängs

Finansdepartementet meddelade den 9 november att stödet för korttidspermitteringar förlängs fram till och med den 30 juni 2021. Idag kan korttidspermittering beviljas längst i 9 månader i följd, denna period förlängs nu med ytterligare sju månader.

Enligt lagrådsremissen kommer stödet till arbetsgivaren under perioden januari-mars 2021, liksom löneminskningen för arbetstagaren, vara densamma som under maj-juli 2020, dvs om arbetstiden minskar med 20/40/60/80 procent får arbetstagaren en minskad lön med 4/6/7,5/12 procent. Från och med den 1 april 2021 förändras stödet och med minskad arbetstid 20/40/60 procent förutsätts för stöd till arbetsgivaren att löneminskningen är 8/12/15 procent.

Lagen har ännu inte antagits av riksdagen. Enligt förslaget ska lagen träda i kraft först den 15 februari 2021. Ändringarna kommer dock tillämpas från den 1 december 2020.

Från och med den 1 januari 2021 har ett stöd införts till arbetsgivare som anordnar kompetensutveckling under den arbetsbefriade tiden.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.