Bakgrund och syfte till undersökningen Hållbara chefer

Ledarna har sedan 2009 drivit konceptet ”Hållbara chefer”, utifrån ett forsknings- och utvecklingsprojekt, som tar fokus på chefers organisatoriska förutsättningar för att framgångsrikt kunna och vilja verka som chef över tid. IKEM och ett antal medlemsföretag har medverkat i dessa sammanhang och frågeställningarna har mötts av stort intresse.

Under 2015 och 2016 har IKEM och Ledarna utvecklat texter till vårt Avtal om lokal lönebildning det så kallade Ledaravtalet samt utformat en vägledning som underlättar att ringa in viktiga förutsättningar för att få hållbara chefer.

I de senaste avtalsförhandlingarna kom vi överens om att vi under 2018 ska genomföra en kartläggning av chefens förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart ledarskap.

Syftet är att det fortsatta arbetet tar utgångspunkt från resultatet av kartläggningen som ska fokusera på chefers hållbarhet över tid avseende främst organisatoriska förutsättningar, kunskap/kompetens, tydlighet i ansvar, befogenheter och förväntningar och så vidare.

Ett annat syfte är att få en temperaturmätare på hur cheferna inom berörda företag ser på dessa frågeställningar. Ledarna och IKEM kommer att omhänderta svaren, analysera dem och sedan presentera resultaten gemensamt.