Motion D: Erbjud ett evidens- och forskningsförankrat kursutbud

Inlämnad av

Ledarna inom staten

Bakgrund

Ledarnas kurser som erbjuds våra medlemmar bygger på ett gediget erfarenhetsutbyte och kursdeltagarnas engagemang. Det är positivt och en förutsättning för att lyckas med genomförandet. Däremot saknas ofta den rigorösa forskningsförankring som exempelvis erfordras inom universitetsvärlden och kanske allra mest inom medicinsk vetenskap. Det vore exempelvis otänkbart att undervisa om hur en medicin kan bota en sjukdom utan att en rad olika studier genomförts utifrån randomiserade och kontrollerade studier för att påvisa kausalitet och effekt. Det räcker inte med att metoden fungerade på ett sjukhus långt borta utan metoden måste fungera hela tiden, överallt, i alla sammanhang.

Nu är det dags att uppgradera Ledarnas fina kursutbud med denna aspekt, det vill säga att kunskapsgrunden för merparten av våra utbildningar ska vila på rigorös forskning om hur chefskap, ledning och styrning, arbetsmiljö, etcetera förbättras genom metoder som alltid fungerar i chefernas praktik, inte bara det som känns bra eller fungerade i någon enskild verksamhet, då alla förutsättningar var optimala och engagemanget från deltagarna var på topp.

Inom ledning och styrning finns exempelvis metoder som fungerar bättre än andra – de metoder som har tagits fram utifrån antingen totalstudier på metanivå eller studier som genomförts utifrån randomiserade och kontrollerade urval. Dessa metoder tillämpas exempelvis inom Atlas Copco, Skatteverket och Swedavia (åtminstone före coronapandemin).

Ett annat exempel utgörs av hur allmänhetens förtroende kan skapas gentemot offentliga institutioner genom att statens (och offentlighetens) funktionssätt är optimala, det vill säga då god förvaltning tillämpas utifrån principer om legalitet, öppenhet och likabehandling, samt då ”Quality of Government” råder och ”Standard Operating Procedures” tillämpas optimalt. Nämnda förtroendestudier har genomförts vid University of Oxford och vid Göteborgs universitet.

Några undantag från ovan skisserade princip är såklart kurser om vad förvaltningslagen säger, och hur arbetsrätten fungerar efter regelförändringarna den 1 oktober 2022. Dessa typer av kurser blir mer informativa till sin karaktär och fyller alltid en viktig funktion i en kunskapsorganisation som Ledarna. Naturligtvis ska alla kurser fortsatt genomsyras av ett gediget erfarenhetsutbyte och kursdeltagarnas engagemang. Dessa två faktorer är avgörande för om alla ska vara delaktiga och kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett gediget sätt.

Det nya upplägget erfordrar emellertid att kursföreläsare i hög grad tas in antingen från Ledarnas medlemsorganisation eller hyrs in från universitetsvärlden.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att bifalla motionen.

  • att införa kurser som bygger på evidens och rigorös forskning senast under hösten 2024.

Tillbaka till sidan Motioner