Motion Q: Mentorskapsprogram

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Förbundsordförande Andreas Miller deltog i oktober 2023 i ett panelsamtal arrangerat av Stiftelsen Ungt Ledarskap. Samtalet utgick från rapporten Ungdomsfokus 2023, som visar att en stor del av den unga generationen vill vara med och påverka och att 80 procent har som mål att bli ledare eller kan tänka sig att bli det. Dock upplever bara drygt hälften av de unga som är intresserade av ledarskap att de får tillräckligt stöd för sina ambitioner.

Aktiva chefer och ledare idag har ett ansvar att vara positiva förebilder och stödja den unga generationen i deras strävan att bli ledare. Samtidigt kan de själva lära av de yngre. Enligt ovan nämnda rapport vill unga arbeta på åldersblandade arbetsplatser för att lära sig av andra, och nästan 70 procent vill ha en mentor. Intresset för mentorskap är stort bland unga, men även 49 procent av 30–49-åringar och 27 procent av 50-plussarna (utan mentor) är intresserade av att ha en mentor.

Att ha en mentor på arbetsplatsen är en effektiv metod för att få hjälp att identifiera sina mål och fatta bra beslut. Trots att erfarenhet kan leda till ökad självkännedom, visar en studie med över 3 600 ledare i olika roller och branscher att makt och erfarenhet kan stå i vägen för självinsikt . Ledare med mycket makt tenderar att överskatta sina färdigheter, sannolikt på grund av bristen på ärlig feedback. Det understryker vikten av att söka uppriktig återkoppling, till exempel från en mentor.

Sverige står inför en snabbt föränderlig arbetsmarknad där kompetensutveckling och kunskapsöverföring är avgörande för individens och samhällets framgång. För att möta dessa utmaningar och främja hållbar utveckling för medlemmarna föreslår vi införandet av ett mentorskapsprogram.

  1. https://rasmussenanalys.se/ungdomsfokus/ 
  2. Eurich, Tasha (2017). Insight. The surprising truth about how other see us, how we see ourselves, and why the answers matter more than we think. Currency.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att Ledarna tar initiativ till att etablera och implementera ett mentorskapsprogram som främjar kunskapsöverföring, karriärutveckling och kompetensutveckling bland medlemmar med olika ålder, erfarenhet och bakgrund.