Motion T: Motionernas motion – förbättra processen för återrapportering av genomförda kongressbeslut

Inlämnad av

Byggcheferna

Bakgrund

Motionerna på Ledarnas kongresser är själva hjärtat i förbundets demokratiprocess. De presenterar nya idéer som ska forma morgondagens chefsorganisation och föreslår åtgärder där förbättringar behövs för vår viktiga verksamhet. Motioner tillför på det sättet nytt blod in i organisationen.

Att formulera en motion är en enkel sak för alla medlemmar. Därefter följer en tydlig beslutsprocess under själva kongressen. Det är tydligt hur vägen från att skriva och lämna in en process ser ut till det att kongressen beslutar om dess öde vilket dokumenteras och offentliggörs.

Därefter är processen tyvärr höljd i dunkel för medlemmar och föreningar. När kan vi förvänta oss att beslutet är genomfört? Vem är ansvarig för genomförandet? Hur får vi veta hur beslutet har genomförts och vad händer om vi som motionärer inte tycker att beslutet har genomförts till fullo?

Allt detta är svårt och ibland omöjligt att veta för den enskilde motionären. Det gör att gissningar och tvivel uppstår. Vill dom inte genomföra beslutet? Förväntas jag/vi göra något som vi har missat? Är det ens någon idé att bidra med motioner nästa gång?

Tre exempel:

1) 2020 återrapporterades exempelvis Energi och Tekniks motion nr 7 från kongressen 2018 ”Förtydligande av medlemskap för studerande”. Beslutet blev att kansliorganisation fick i uppdrag att ta fram förslag på hur Ledarna kan möta dessa behov och återkomma med förslag till kongressen 2020. I återrapporteringen står att status för genomförande är pågående. På kongressen 2024 har det gått sex år och vi vet ännu inte när och hur genomförandet ska ske.

2) Kongressen 2020 beslutade om Byggchefernas motion nr 3, ”Stärk rekryteringen av nya medlemmar genom samarbete med branschföreningarna”. Beslutet blev att Ledarna får i uppdrag att fram till kongressen 2022 förbättra rekryteringsprocessen så att medlemmen kommer till den branschförening som bäst motsvararar medlemmens intressen och att Ledarnas rekryteringsarbete utvärderas och rapporteras till kongressen 2022. I åter-rapporteringen får vi besked om att beslutet är genomfört (markerad ’klar’). Andemeningen i beslutet är att detta ska ske i samarbete men vi vet fortfarande inte vilka argument Ledarna har förstärkt sin medlemsrekrytering med, vi har inte varit delaktiga i ett årligt möte och vi uppfattar inte att någon ”personalisering” av medlemskommunikation har genomförts så som återrapporteringen beskriver ska ske under 2022. Har genomförandet försenats? I så fall när kan vi räkna med att åtgärderna genomförs?

3) Ett tredje exempel handlar om vikten av att transparent redovisa med vilka åtgärder ett beslut har genomförts och möjlighet för motionärer och förtroendevalda att bedöma huruvida beslutet har genomförts i linje med vad som faktiskt beslutades av kongressen. Konsekvensen blir annars att demokratiorganisationen återkommer med liknande motioner år efter år, eftersom man inte är nöjd med genomförandet. Detta gäller exempelvis en motion om behovet av stöd i att omvandla studerandemedlemmar (chefsstudenter) till fullvärdiga medlemmar som lämnades in till kongressen 2020 (motion nr 4, Stärk rekryteringen av medlemmar genom att nyttja potentialen i branschernas chefsstudenter, inlämnad av Teknik & Motor samt Byggcheferna). Vi har inför kongressen 2024 fortfarande inte sett något resultat som vi menar fungerar som en lösning på det problem vi i Byggcheferna återkommande har pekat på i motioner. Till vår stora förvåning är det tvärtom så att i stället för stöd i frågan har det kommit till vår kännedom att Ledarna har tagit bort det utskick av välkomstbrev till studerandemedlemmar som tidigare genom åren har skickats och som ger den studerande kvittens på sitt medlemskap.

Förtroende människor emellan byggs upp av transparenta processer där alla bjuds in att vara delaktiga där så är möjligt. Människor talar öppet med varandra, misstag korrigeras, beslut respekteras, ansvariga utses och resultat rapporteras.

När så inte sker uppstår i stället misstroende, tvivel och misstänksamhet. Organisationens kraft går åt till kontroll i stället för att driva utveckling framåt. Därför menar vi i Byggcheferna att processen för hur kongressens beslut från motioner till Ledarnas kongress efterlevs behöver förbättras.

Målbilden är en process som genomsyras av transparens och delaktighet dvs det är tydligt för alla vad som har beslutats, att man löpande kan följa utvecklingen (status) av beslutets verkställande och när och vad något är genomfört. Dessutom behöver det finnas en möjlighet till att ge en åsikt om genomförandet i förhållande till beslutet. Det ska inte vara en subjektiv åsikt om huruvida en motion har genomförts enligt beslutet eller ej utan uppenbart för var och en att så har skett. Det ska vara enkelt att ta del av processen och vara tydligt vem som har ansvar för vad dvs kongress, kansli, FS och motionär (förening/medlem). Eventuella förseningar ska rapporteras om och beslutsunderlag som tagits fram ska delas med motionären.

Det är så vi chefer och ledare arbetar med beslut i vår vardag och därför självklart även för beslutshanteringen i Ledarnas demokrati. Dessutom är det viktigt i en organisation med närmare 100 000 chefer och ledare att denna beslutshantering speglar att vi är just en chefsorganisation. Med hänsyn och respekt till att de förtroendevalda har ont om tid och oftast behöver använda kvällar och helger för sitt engagemang i Ledarna.

Genom att förbättra processen för återrapportering av kongressbeslut ger vi kraft till den demokratiska organisationen. På så sätt undviker vi irriterade diskussioner om tidigare kongressbeslut och kan lyfta blicken och ta oss an fler och större strategiska frågor.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

 • att Ledarna får i uppdrag att tydliggöra processen för återrapportering av kongressbeslut så att det blir enkelt, tydligt och transparent för förtroendevalda att ta del av planen för genomförandet, följa dess utvecklingen och ta del av redovisningen av hur beslutet har genomförts.
  - När och på vilket sätt beslutet är genomfört.
  - Hur det går att få besked om status under pågående arbete.
  - Vad och när motionären förväntas bidra med något.
  - Hur motionären ställer frågor och ger kommentarer till genomförandet.
  - Hur motionären vid behov kan protestera mot att beslutet inte är genomfört på ett sätt som är i linje med beslutade åtgärder.
  - Hur motionären får tillgång till eventuella beslutsunderlag som undersökningar, analyser, statistik eller liknande.
 • att Ledarna även får i uppdrag att:
  - Genomföra och redovisa ovan beskrivna förbättringar för förtroendevalda senast den 1 maj 2025.
  - Ge alla föreningsstyrelser möjlighet att ha synpunkter på den nya processen och godkänna dess genomförande.