Jenny Wibacke

Områdeschef, Skånes universitetssjukhus.

42 år, bor i Löddeköpinge.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Jag vill bidra och ta ansvar för utvecklingen av Ledarna och dess framgångar. Verka för att Ledarna är det självklara valet för Sveriges chefer på alla nivåer i valet av chefsorganisation och fackförbund, att vi är relevanta och intressanta för dagens och morgondagens chefer. Ledarna ska ge Sveriges chefer stöttning, verktyg och kunskap för att kunna leda, allt från att vara en del i att ställa om till ett hållbart samhälle till att ledaravtalet efterföljs.

Jag har lång erfarenhet av att vara chef inom hälso- och sjukvård så jag tycker det är oerhört roligt att se att Ledarna växer inom offentlig sektor. Att växa inom ett nytt område skapar nya utmaningar, nya möjligheter och ett behov att tänka nytt och fylla på kunskapsluckor och positionera sig. Kompetensförsörjningen av chefer inom offentlig sektor står inför rejäla utmaningar. Det finns ett starkt behov av att förbättra arbetsvillkoren för chefer inom offentlig sektor. Chefernas arbetsvillkor och arbetsmiljö får direkt påverkan på om samhällets välfärdsresurser används på effektivaste möjligaste sätt. Att vara resurseffektiv och att ta tillvara på och hitta alla potentiella chefer är svårt och kräver mod. För att skapa mod, öka mångfald och inkludering och minska risken för åldersdiskriminering vid rekrytering av chefer behöver Ledarna fortsätta driva och lyfta frågan att arbeta systematiskt och strukturerat vid tillsättningen av chefstjänster, en så kallad kunskapsstyrd rekrytering.

För att få optimal utväxling av alla våra branschföreningar måste vi tillsammans arbeta för ett ökat samarbete mellan våra branschföreningar och mellan branschföreningarna och kansliet. Ett utökat samarbete och en ökad transparens ger möjlighet att fatta strategiska beslut för bland annat utveckling av enhetligt medlemserbjudande. Vi måste kontinuerligt utvärdera och arbeta för att skapa ändamålsenliga föreningar som skapar mervärde och identifikation för medlemmarna.

Arbetet med att stärka och förnya vår demokrati är både kul och utmanande och något jag gärna vill jobba med. Arbetet med att underlätta för och skapa nya sätt för individer att engagera sig i Ledarna är bara i sin linda, anser jag. Att starta aspirantprogrammet var ett bra initiativ och ska blir kul att följa vad som kommer ur det.

Att ha en välfungerade förbundsstyrelse är viktigt och det vill jag fortsätta bidra till. En styrelse där tilliten är hög och där vi alla både vågar kommunicera halvfärdiga idéer och öppet granska och kritisera ogenomtänkta så väl som genomtänkta idéer. Dessa fyra år i förbundsstyrelsen som ledamot har varit utvecklande, utmanande och alldeles, alldeles underbara, jag hoppas på ännu en mandatperiod.

Nominerad till 1:e vice ordförande av:

Ledarna inom vård och omsorg. Jenny är idag ordförande i Ledarna inom vård och omsorg samt ledamot i förbundsstyrelsen. Jenny har chefserfarenhet, vill utveckla chefsfrågorna inom Ledarna och känner sig mogen för att ta ett utökat ansvar inom förbundsstyrelsen.

Ledarna inom idéburen sektor. En erfaren och framåt chef inom ett område där förbundet växer – en viktig bransch för att rekrytera fler kvinnliga medlemmar. Har suttit i förbundsstyrelsen i fyra år.

Ledarna inom skogs- och träindustrin. Jenny har en stark drivkraft och brinner för ledarskapsfrågor i stort. Hon är mycket aktiv i sin roll idag och gör ett mycket gott arbete för Ledarna.

Ledarna inom transport och logistik. Hennes erfarenhet från yrkeslivet inom en konpleks bransch ger henne en lösnings orienterad ledarförmåga.

Ledarna inom staten. Jenny har suttit fyra år i förbundsstyrelsen där hon bidragit med sitt perspektiv som chef inom vård och omsorg. Vi anser det viktigt att förbundsstyrelsen har en blandad mix av representanter från den offentliga och den privata sektorn. Medlemmar från offentligsidan växer, de har andra behov och förutsättningar, vilket måste belysas i Ledarnas styrelse – vi tror att Jenny kan bidra med detta under en ny fyraårsperiod.

Ledarna inom räddningstjänsten. Jenny har suttit fyra år i förbundsstyrelsen och gjort ett mycket bra jobb där och hon har en mycket bra syn på dom värderingar vi ska stå för inom Ledarna, hennes vilja att förändra eller förtydliga det arbete som behöver göras inom Ledarna för att vi ska bli än mer synliga samt kunna hjälpa våra medlemmar på bästa sätt är något vi värderar högt i Ledarna inom räddningstjänsten. Jenny har även gjort att bra och gediget arbete i SOS-gruppen, därför föreslår vi att Jenny tar ett steg till i förbundsstyrelsen då vi anser att hennes drivkraft behövs i presidiet.

Gemensam nominering från branschföreningarna verksamma inom offentliga sektorn (SOS). Vi anser tillsammans att Jenny är en lämplig kandidat att nominera som ledamot i förbundsstyrelsen för Ledarna.

Medieledarna. Det är viktigt med förnyelse i den högsta ledningen och Jenny har goda vitsord från övriga styrelseleamöter.

Byggcheferna. En erfaren, modern och modig ledare som värdesätter chefens arbetsmiljö. Hon har suttit fyra år i förbundsstyrelsen och gör ett mycket gott arbete för Ledarna och gör även mycket för samarbetet mellan branschföreningarna.

Jenny Wibacke är även nominerad till 2:e vice ordförande

Jenny Wibacke är även nominerad till ledamot

jenny-wibacke-FB.jpg