Andreas Miller

Förbundsordförande Ledarna.

57 år, bor i Uppsala.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Jag vill som ordförande för Ledarna fortsätta att leda arbetet med att stärka och utveckla Ledarnas position som Sveriges chefsorganisation och fackförbund för chefer och ledare på alla nivåer. Vi måste hela tiden ha örat mot rälsen för att förstå vad som är relevant och vad som står på chefernas dagordning. Ledarnas framgångsfaktor är att hela tiden hitta balansen mellan chefsorganisation och fackförbund.

Ledarna som förbund har under de senaste åren utvecklats. Vi växer inom offentlig sektor och det ställer oss inför nya utmaningar och nya möjligheter. Ledarna behöver flytta fram sina positioner på den offentliga arbetsmarknaden. Vi behöver klara av att möta medlemmar på ett relevant sätt både inom privat och offentlig sektor.

Vi vet att vi måste ställa om nu till ett hållbart samhälle. Chefens roll i den här förändringsprocessen är helt central. Ledarna ska ge Sveriges chefer verktyg och kunskap för att kunna leda i denna helt nödvändiga förändring. Sveriges chefer ska känna trygghet i att Ledarna står på deras sida i de snabba förändringar som kommer.

Sedan senaste kongressen har Ledarna påbörjat ett arbete att möta upp med stöd och service till arbetsmiljöombud med skyddsområde chefer. Det arbetet ska fortsätta under nästa mandatperiod. Ledarna ska lyfta frågorna kring chefens egen arbetsmiljö. Allt för att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap.

Ledarnas senaste jämställdhetsbarometer visar att jämställdheten tappat fart under pandemin. Jag kan konstatera att jämställdhetsarbetet på intet sätt är avslutat. Ledarna ska fortsätta driva på för att bryta föråldrade genusnormer och fördomar om den andre. Vi måste ta vara på alla potentiella chefer och därför verka för kompetensbaserad rekrytering som ett verktyg för mångfald och inkludering. Vi ska i vårt opinionsarbete arbeta med positiva förebilder som bryter med gamla bilder av vem som kan och vill bli chef.

Vi behöver fortsätta lyfta frågan om ålderism. Vi kan se att det finns en felaktig bild både av en bäst före- och en bäst efter-ålder för chefer. Ålder kan inte vara en avgörande faktor för rekrytering. Vi ska driva att kompetens och erfarenhet ska vara avgörande. Sverige ska genomsyras av ett åldersmedvetet ledarskap.

Ledarnas syn på lön sätter individen i fokus och hjälper till att utveckla verksamheter och människor. Många är de avtal som de senaste trettio åren har tagit efter vår modell i Ledaravtalet. Trots det behöver vi fortsätta att opinionsbilda och jobba för en bättre tillämpning och efterlevnad på arbetsplatserna.

De senaste åren har vi sett en utveckling där EU har blivit allt aktivare på det arbetsmarknadspolitiska området. Det finns goda ambitioner att inom EU utjämna sociala klyftor men de lösningar som presenteras krockar ofta med den svenska modellen. Ledarna står upp för den svenska modellen där löner och villkor regleras genom kollektivavtal mellan parterna och vi vill inte att den modellen slås sönder av lagstiftning på EU-nivå. Jag vill verka för EU-samarbete men samtidigt värna den svenska modellen.

För att Ledarnas vision ”Alla har en bra chef” ska förverkligas behöver vi fatta strategiska beslut som möjliggör en utveckling av medlemserbjudandet både från kansliet och våra branschföreningar. Under den här mandatperioden har vi påbörjat arbetet med en förnyelse av vår demokrati. Det är nödvändigt med en påfyllnad med nya krafter för att vi tillsammans ska kunna fatta strategiska och viktiga beslut. Jag vill jobba med att utveckla det demokratiska deltagandet inom Ledarna. Vi behöver utveckla våra nuvarande former men också pröva nya sätt att delta och bidra i det demokratiska samtalet. Vi ska dra nytta av de digitala kunskaper vi skaffat oss under pandemin. Allt för att skapa en allt mer heterogen grupp av förtroendevalda som speglar verkligheten på arbetsmarknaden.

Förbundsstyrelsen är vår högsta beslutande instans mellan kongresserna. Det är av största vikt att arbeta med att utveckla styrelsearbetet. Jag vill fortsätta verka för att styrelsen har ett öppet och kreativt klimat där många perspektiv beaktas och analyseras innan beslut.

Genom våra branschföreningar kan Ledarna visa både på sin bredd och spets. Jag vill verka för att samarbetet stärks mellan våra branschföreningar och Ledarnas kansli. Vi ska jobba smart ihop för att på bästa sätt skapa mervärde för Ledarnas medlemmar oavsett bransch.

Svensk arbetsmarknad befinner sig i ständig förändring och det gör att vi som organisation alltid måste fråga oss om vår branschstruktur är ändamålsenlig. Under den här mandatperioden har vi bildat Ledarna inom staten och vi behöver fortsätta jobba med att skapa ändamålsenliga föreningar som skapar mervärde och identifikation för medlemmarna.

Till sist vill jag säga att de första fyra åren som ordförande för Ledarna har varit ytterst händelserika och berikande på många plan. Det har utvecklat mig och mitt ledarskap. Om kongressen vill så står jag beredd att axla fyra år till fylld med energi och glädje inför en kommande uppgift.

Nominerad till förbundsordförande av:

Ledarna inom idéburen sektor. Andreas gör ett fantastiskt bra och förtroendeingivande jobb som ordförande och Ledarna inom idéburen sektor ser gärna att det blir ytterligare fyra år för sittande ordförande att flytta fram Ledarnas positioner.

Ledarna inom skogs- och träindustrin. Andreas har genom att synas på ett mycket positivt sätt inte minst nu genom pandemin visat vad Ledarna står för och gjort detta med mycket positivt engagemang.

Ledarna inom handeln. Han är bra.

Ledarna inom transport & logistik. Andreas har på ett föredömligt sätt skött sitt uppdrag de senaste dryga tre åren och vår åsikt är att han kan göra det fyra år till.

Ledarna inom teknik och motor. Andreas har gjort ett bra arbete med att leda Förbundet under fyra år. Vi stöttar honom i hans fortsatta arbete.

Ledarna inom staten. Andreas har haft fyra tuffa år som ny förbundsordförande, förmågan att hålla stabiliteten om än inte vara fullt offensiv gör att vi vill nominera Andreas till en ny period. Där förutsätter vi att Ledarna syns mer, hörs mer och blir mer legitim och attraktiv för chefens röst i olika sammanhang vare sig det gäller det fackliga arbetet, opinionsbildning eller att lyfta komplexa chefsfrågor. Oerhört viktigt nu när grunden för det fackliga, den nordiska modellen för partssamarbete och kollektivavtal med mera, förändras i och med EU:s nya direktiv om minimilöner.

Ledarna inom energi och teknik. Vi anser att Andreas gjort ett bra jobb som förbundsordförande. Han är mycket kommunikativ och fångar åhörarnas intresse när han representerar Ledarna.

Medieledarna. Andreas har företrätt Ledarna på ett bra sätt i en svår situation.

Ledarna inom vård och omsorg. Vi anser tillsammans att Andreas har gjort ett bra jobb som ordförande och nominerar honom som ordförande för förbundsstyrelsen för Ledarna.

andreas-miller.jpg