Linda Wallberg

Utrikesdepartementet.

37 år, bor i Tierp.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna står inför ett antal möjligheter de kommande åren. Tre viktiga framtidsfrågor som jag brinner särskilt för är; ledarskapets betydelse för arbetsmiljön, medlemsmervärde samt modern och värdeskapande organisationsstruktur/kultur.

Jag har upplevt att män talat över mitt huvud för att jag är kvinna. Jag har mött fördomar kring mitt ledarskap på grund av min ålder. Jag har mött kränkande särbehandling och administrativa straffsanktioner när vår dotter fick en livshotande sjukdom. Jag har mött brist på empati och stelbenthet i en livssituation som borde ha bemötts med omtanke och flexibilitet. De olika situationerna har framkallats av personer som kallar sig chefer.

Jag delar Ledarnas vision om att alla har en bra chef. Mina erfarenheter av olika chefskap har resulterat i övertygelsen om ledarskapets avgörande betydelse för medarbetarnas engagemang och attraktiva arbetsplatser. Jag har ett brinnande engagemang för ledarskapet som profession och har under tretton år utbildat unga ledare i den kvalificerade ledarskapsutbildningen ”Värdebaserat ledarskap”, som arrangeras av Scouterna. Jag har erfarenhet av strategiskt styrelsearbete på lokal, nationell och internationell nivå, som förtroendevald de femton senaste åren i styrelser som Forum Syd, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), Scouterna och Ledarna.

Mina fyra första år som förbundsstyrelseledamot i Ledarna har varit lärorika, utmanande och roliga. Utöver de framtidsfrågor jag har identifierat så vill jag fortsätta bidra till att vidareutveckla förbundsstyrelsearbetet med särskilt fokus på styrelseunderlag, för att frigöra mer tid till strategiska diskussioner.

Jag har chefserfarenhet från idéburen sektor och offentlig sektor sedan tretton år tillbaka. I nuvarande tjänst har jag lett planering och genomförande av ett utrikesministermöte, som utgjorde kulmen på det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021, med ministernärvaro från 50-talet deltagande stater.

Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön

Hösten 2017 innebar en historisk vändpunkt, där kvinnor över hela arbetsmarknaden har delat vittnesmål om en arbetsmiljö innehållande trakasserier och förtryck. Ledarna har möjlighet att agera med en samlad röst i samhällsdebatten och stötta våra medlemmar i det goda ledarskapet, som överbryggar motsättningar och skapar förutsättningar för interaktion om arbetsmiljön. Chefer är bärare av verksamhetens kultur och har en viktig roll i strategiskt tillgänglighets- och mångfaldsarbete.

Medlemsmervärde

Den höga förändringstakten och pågående omställningen i samhället innebär andra krav av oss som Ledarna och medlemsmervärdet. För att optimera medlemsmervärdet bör vi utöka samarbetet inom Ledarna och dra nytta av olika synergieffekter. Vi behöver också säkerställa en enhetlighet i medlemsmervärdet, där vår demokratiska organisationsstruktur inte innebär hinder för den enskilde medlemmen, utan istället attraherar nya medlemmar.

Modern och värdeskapande organisationsstruktur/kultur

Förändring har blivit den nya konstanten och beskrivs ofta som ett samspel mellan parallella processer av tröghet och förnyelse. Ledarna är en demokratisk organisation, men samhällstrender och nya engagemangsformer ställer krav på Ledarnas organisationsstruktur/kultur. För att attrahera nya medlemmar och fortsatt bygga legitimitet som normgivande organisation, så är fortsatt dialog och utveckling av de organisatoriska förutsättningarna avgörande för en mer demokratisk och mångfacetterad rörelse.

En fråga jag brinner särskilt för är det åldersmedvetna ledarskapet och vikten av att balansera behov hos olika åldersgrupper, för att skapa en konkurrenskraftig framtida organisation. Vi måste både arbeta med att nå och organisera nya medlemmar, men också kommunicera fackliga framgångar. Dessutom måste vi bredda och utveckla bilden av vem som kan och vill bli fackligt engagerad, och applicera det på vår egen organisation, Ledarna.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom teknik och motor. Linda har god erfarenhet av att tyda och skriva texter. Detta är något som vi har haft mycket nytta av på våra möten, hon bidrar även med många kloka tankar.

Ledarna inom staten. Linda har suttit i förbundsstyrelsen under fyra år, där hon bidragit till styrelsens helhetssyn genom att peka på vikten av mångfald och inkludering. Det värdebaserade ledarskapet är något Linda brinner för och att alla perspektiv ska inkluderas.

Att beslut ska byggas på väl underbyggda fakta och inte hörsägen eller tyckanden är något annat Linda lyfter, vilket kan uppfattas utmanande av andra eftersom det är enklare att bara fatta ett beslut för att visa att ”man gör något”. En styrelse behöver ledamöter som vågar fråga, både en och två gånger, vi anser att Linda behöver finnas med i förbundsstyrelsen under fyra år till.

Ledarna inom handeln. Hon sitter i förbundsstyrelsen i dag, och gör ett bra jobb.

Byggcheferna. Linda har suttit fyra år i förbundsstyrelsen, är lugn, noggrann, saklig och gör ett mycket gott arbete för Ledarna samt för samarbetet mellan branschföreningarna.

Linda Wallberg är även nominerad till 2:e vice ordförande

linda-wallberg-fs-2.jpg