Fler nyheter
Avtalsnyhet 18 december 2020

Ny överenskommels mellan Ledarna och Fastigo l-avtalet

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fastigo I-avtalet har tecknat ny överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner.
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 där det sista året är uppsägningsbart.
  • Det centrala avtalet om lönebildning, Ledaravtalet har inte förändrats och gäller tillsvidare. Om lokala parterna inte kommit överens om annat är revisionsdatum 1 april årligen.
  • Parterna är överens om att ytterligare utökad delpensionspremie om 0,4 % avsätts per den 1 november 2020. Den totala avsättningen till delpension uppgår därefter till 1,6% på avtalsområdet.
  • Parterna är överens om att arbeta för en bättre lokal lönebildning i syfte att stärka tillämpningen av ledaravtalet.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Arbetstidsfrågorna har varit aktuella mycket under denna avtalsrörelse och vi har fått ett viktigt förtydligande i § 7 Övertid och mertid. Förtydligandet gäller för tjänstemän som träffat överenskommelser med arbetsgivaren om att ersätta rätten till övertidskompensation med fler semesterdagar och/eller högre lön gäller begränsningar i Arbetstidsavtalet sammanlagd arbetstid, dygnsvila samt veckovila. Sådan överenskommelse innebär inte att det ordinarie arbetstidsmåttet öka.

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs ny reglering gällande pensionsavgångar på tjänstemannaområdet.

§ 13 Mom 3:4 Pensionärer

För tjänsteman som anställts i företaget efter det att denne uppnått en ålder som anges i § 32 a Las är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen

§ 11 Mom 3:5 Uppnådd pensionsålder

Arbetsgivaren eller tjänstemannen kan genom skriftlig underrättelse avbryta en tillsvidareanställning tidigast vid den tidpunkt som anges i 32a § Las. En sådan underrättelse ska lämnas senast en månad i förväg. Lämnas skriftlig underrättelse vid en senare tidpunkt upphör anställning en månad efter att underrättelse lämnats.

Inskränkningar i rätten till sjuklön

§ 5 Mom 5:1 Anställning efter 60

Tidigare kunde arbetsgivaren komma överens med tjänsteman som fyllt 60 år att denne inte skulle ha rätt till sjuklön från dag 15. Den regleringen har utgått ur avtalet.

§ 13 Anställningens upphörande

Ändringar i uppsägningstiden från den enskilde tjänstemannen sida, fr o m 3 års anställningstid har tjänstemannen 3 månades uppsägningstid.

Arbetstidsavtalet

Vi har även kommit överens om att tillföra arbetstidsavtalet en anmärkning. Se nedan.

Anmärkning 3:

Arbetsgivaren bör sträva efter att underlätta för sina anställda att skapa en balans mellan arbete och fritid. När det gäller eventuell tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid är det ur ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv viktigt att arbetsgivaren och berörda tjänstemän har en dialog om arbetsgivarens förväntningar.

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Ledarna och Fastigo tillsätter en arbetsgrupp för att informera, följa upp efterlevnaden av chefsdialogen i ledaravtalet samt utvärdera effekterna av denna.

Förbättrad lokal lönebildning, Ledaravtalet

Ledarna och Fastigo är överens om att det krävs arbete för att stärka tillämpningen av ledaravtalet. Arbetet ska bedrivas genom att arrangera partsgemensamma aktiviteter i syfte att förbättra löneavtalets tillämpning.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.