Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 december 2020

Ny överenskommelse mellan fem arbetsgivarorganisationer inom Byggnära

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen i Sverige, Maskinentreprenörerna samt Plåt & Ventföretagen.

Ny överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner.

  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 december 2020 till och med 31 april 2023 där det sista året är uppsägningsbart.
  • Det centrala avtalet om lönebildning, Ledaravtalet har inte förändrats och gäller tillsvidare. Om lokala parterna inte kommit överens om annat är revisionsdatum 1 april årligen.
  • Parterna är överens om att ytterligare utökad delpensionspremie om 0,4 % avsätts per den 1 december 2020. Den totala avsättningen till delpension uppgår därefter till 1,6% på avtalsområdet.
  • Vi är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet med Hållbara chefer.
  • Parterna är vidare överens om att arbeta för en bättre lokal lönebildning i syfte att stärka tillämpningen av ledaravtalet.

 

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs ny reglering gällande pensionsavgångar på tjänstemannaområdet.

§ 11 Uppsägning Mom 3:3 Pensionärer

Tjänsteman som anställts i företaget efter det att denne uppnått6 ordinarie pensionsålder enligt ITP-planen är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen.

§ 11 Uppsägning Mom 3:4 Uppnådd pensionsålder

Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS eller senare ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna underrättelse om detta minst en månad i förväg. Anställningen avslutas då en månad efter att underrättelse lämnats, dock tidigast vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS.

§5 Mom 5:1 Anställning efter 65

Tidigare kunde arbetsgivaren komma överens med tjänsteman som fyllt 60 år att denne inte skulle ha rätt till sjuklön från dag 15. Den regleringen är ändrad så nu är det från 65 års ålder som en sådan överenskommelse kan ske.

Ändringar i bilaga 5 Arbetstidsförkortning

Bilagan om arbetstidsförkortning har ändrats och tydliggjorts bland annat genom förtydligande om att istället för ledig tid så kan lokal parter komma överens om uttag i form av pensionsavsättning eller kontant ersättning. Om man väljer uttag i form av pensionsavsättning och det medför lägre skattekostnader för arbetsgivaren i förhållande till lön ska pensionsavsättningen ökas med mellanskillnaden. Ett annat förtydligande är hur intjänande av ledig tid sker.

Ändringar i bilaga 8 Arbetsmiljöavtal

Centrala parter är överens om att samarbete i arbetsmiljöfrågor bör bedrivas i ett gemensamt organ och har därför inrättat en central arbetsmiljökommitté (CAK).

 

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Parterna är överens om att det tidigare partsgemensamma arbetet kring Hållbara chefer fortsätter. Inom ramen för hållbara chefer ska vi b.la arbeta med chefers arbetssituation, chefsrollen och chefers psykosociala arbetsmiljö samt chefers nåbarhet och flexibilitet ur ett arbetstidsperspektiv. Detta arbete kommer inledas under hösten 2021.

Förbättrad lokal lönebildning, Ledaravtalet

Ledarna och de ovan angivna arbetsgivarorganisationerna är överens om att det krävs arbete för att stärka tillämpningen av ledaravtalet. Arbetet ska bedrivas genom att arrangera partsgemensamma aktiviteter i syfte att förbättra tillämpningen.

Översyn av arbetstidsbestämmelser

Avtalet arbetstidsbestämmelser i avtalet är över 30 år gamla och under avtalsperioden kommer en översyn av arbetstidsreglerna att ske med målet att modernisera bestämmelserna.

 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.