Fler nyheter
Avtalsnyhet 13 november 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Gröna Arbetsgivare - Skogsbruk

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Gröna Arbetsgivare, Skogsbruk, har tecknat ny överenskommelse gällande allmänna villkor.
  • Parterna är överens om en utökad avsättning till delpension om 0,4 %.

Avtalet mellan Ledarna och Gröna Arbetsgivare gäller fr.o.m. 1 november 2020 och tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

 

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs nu en ny reglering gällande pensionsavgångar.

§ 1 Avtalets omfattning

Mom 6

För tjänsteman som uppnått den ålder som anges i 32 a § LAS eller anställs vid företaget efter det att tjänstemannen uppnått den för denne gällande ordinarie pensionsålder enligt ITP-planen gäller avtalet med följande inskränkningar:

- Uppsägningstiden respektive underrättelsetiden framgår av § 1 mom 3:4 och 3:5.

Arbetsgivaren och sådan tjänsteman som avses i detta moment kan överenskomma att även andra villkor skall regleras på annat sätt än avtalet stadgar.

§ 2 Anställning

Mom 2:1

Avtalstexten har redigerats så den harmoniserar med den nya regleringen kring pensionsålder.

Tjänsteman som uppnått den ålder som anges i 32 a § LAS eller anställs vid företaget efter det att tjänstemannen uppnått den för denne gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen får anställas för viss tid, viss säsong eller visst arbete.

§ 5 Sjuklön

Tidigare inskränkning vad gäller sjuklön efter 15:e kalenderdagen är borttagen. Det innebär att mom 5:1 utgår likväl anmärkning 2 under mom 5:7.

§ 11 Uppsägning

Mom 3:4 Uppsägningstid för tjänstemän som anställts efter uppnådd pensionsålder enligt ITP-planen

För tjänstemän som anställs vid företaget efter det att tjänstemannen uppnått för denne gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen. När tjänstemannen uppnått den ålder som anges i 32 a § LAS tillämpas bestämmelserna om avslut av anställning i mom 3:5.

Om tjänsteman anställts vid företaget efter det att tjänstemannen uppnått den ålder som anges i 32 a § LAS tillämpas bestämmelserna om avslut av anställning enligt mom 3:5. Arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överens om annan längre underrättelsetid.

Mom 3:5 Avslut av anställning vid uppnådd pensionsålder enligt 32 a § LAS

Om arbetsgivaren vill att tjänstemannen ska lämna anställningen vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i 32 a §LAS eller vid senare tidpunkt ska arbetsgivaren ge tjänstemannen skriftligt besked (underrättelse) om detta minst en månad i förväg. Motsvarande underrättelseskyldighet gäller för tjänsteman som vill avsluta sin anställning. Om arbetsgivaren och tjänstemannen i avtal om visstidsanställning kommit överens om längre uppsägningstid än den underrättelsetid som följer av detta moment gäller motsvarande tid för underrättelsen.

Bestämmelserna om underrättelse, varsel och rätt till överläggning enligt 33 a § LAS äger inte tillämpning på avtalsområdet.

Avtal om avsättning till delpension

Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättning till delpension med ytterligare 0,4 procent utöver den nu gällande avsättningen.

Övrigt

Det centrala avtalet om lönebildning, det så kallade Ledaravtalet, är inte förändrat och gäller tillsvidare så löneprocessen hanteras fortsatt årligen både individuellt och lokalt.

 

Arbetsgrupper

Parterna fortsätter och inleder arbete i följande partsgemensamma arbetsgrupper:

Hållbara chefer – endast Ledarna och Gröna Arbetsgivare
Fackligt arbetet – samtliga parter
Partsgemensamma kommentarer – samtliga parter
Förhandlingsordning – samtliga parter
Översyn av arbetsmiljöavtal och kompetensutveckling – samtliga parter


Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se.