Fler nyheter
Avtalsnyhet 28 december 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och KFO – Samhall

Sveriges chefsorganisation Ledarna och KFO - Samhall har tecknat ny överenskommelse gällande allmänna villkor.
  • Parterna är överens om en utökad avsättning till delpension om 0,3 % den 1 november 2020 samt ytterligare 0.4 % den 1 april 2022.

Avtalet mellan Ledarna och KFO - Samhall gäller fr.o.m. 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs nu en ny reglering gällande pensionsavgångar.

§ 1 Avtalets omfattning

Mom 3 Tjänstemän som uppnått pensionsåldern
Momentet ändras till följande text:

För tjänsteman som uppnått den i enlighet med 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS)* gällande pensionsålder kan arbetsgivaren och tjänstemannen komma överens om att andra anställningsvillkor ska gälla än de som framgår av detta avtal. För rätt till sjuklön fr o m dag 15 krävs en särskild överenskommelse.

* 68 år, 69 år fr o m den 1 januari 2023.

§ 6 Ersättning för ob och beredskap - stryks och ersätts med nedan rubrik.

§ 6 Ersättning för förskjuten arbetstid och beredskap

§ 9 Sjuklön m m

Mom 6:2 Uppnådd pensionsålder

Momentet ändras till följande text:

För tjänsteman som har uppnått pensionsåldern enligt LAS gäller mom 4:5 endast om särskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och tjänstemannen, se § 1, mom 3.

Mom 6:3 Förtigande av sjukdom

Momentet utgår i sin helhet.

§ 12 Uppsägning

Mom 3:6 Avslut av anställning vid uppnådd pensionsålder enligt LAS

Momentets rubrik och text ändras i enlighet med följande:

Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i 32 a § LAS* eller senare, ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna underrättelse om detta minst en månad i förväg. Anställningen avslutas då en månad efter att underrättelse lämnats, dock tidigast vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i 32 a § LAS.

Efter arbetsgivarens underrättelse enligt ovan stycke behöver reglerna om varsel till lokal arbetstagarorganisation, överläggning och förhandling enligt 33 a § LAS inte tillämpas.

Arbetsgivaren och tjänsteman som har för avsikt att avsluta en tillsvidareanställning vid uppnådd pensionsålder bör oaktat ovanstående eftersträva att i god tid innan påkalla samtal om anställningens avslutande.

*68 år, 69 år fr o m den 1 januari 2023.

Mom 3:7 Uppnådd pensionsålder

Momentet utgår i sin helhet.

Avtal om avsättning till delpension

Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättning till delpension med ytterligare 0,7 procent utöver den nu gällande avsättningen.

Övrigt

Det centrala avtalet om lönebildning, det så kallade Ledaravtalet, är inte förändrat och gäller tillsvidare så löneprocessen hanteras fortsatt årligen både individuellt och lokalt.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.