Fler nyheter
Avtalsnyhet 3 oktober 2023

Nytt avtal: Ledarna och Arbetsgivarverket

Sveriges chefsorganisation Ledarna har ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor inom statliga området. Ledarna tecknar avtal genom det förhandlande samverkansorganet OFR/S,P,O med Arbetsgivarverket.

Avtalet gäller två år från den 1 oktober 2023 – 30 september 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i statliga myndigheter och affärsverk.

Det finns många nyheter i avtalet både när gäller allmänna anställningsvillkor men också förmåner och ersättningar. Centrala parter har också höga ambitioner när det gäller strategiska och rättsliga frågor och kommit överens om flera områden att samarbeta kring. Nu får äntligen våra chefsmedlemmar möjlighet till en gemensam arbetsmiljöutbildning framtagen för statlig sektor.

Nyheter i avtalet gäller bland annat

 • Högre semestertillägg: 0,49% på fasta lönen.
 • Betald ledighet med lön för besök vid mödravårdscentral för förälder som inte är gravid vid två tillfällen.
 • Nya regler om förläggning av föräldraledighet i samband med årssemester införs för att förenkla planering av semester.
 • Tillägg vid graviditetspenning utges.
 • Ny metod för läkemedelsersättning införs, rapportering sker en gång per år istället för månadsvis.
 • Möjlighet att vara ledig upp till 5 dagar för tentamen eller examen kan medges i dialog med arbetsgivaren alternativt kan korttidsstudiestödet användas för detta syfte.
 • Rätten till ledighet med lön gäller nu för en dag. Arbetsgivaren kan medge längre ledighet upp till 3 dagar totalt.
 • Ersättning för flytt med anledning av befordran sker inte per automatik utan förhandlas i samband med övriga villkor vid befordran.
 • Regel om avstängning utgår från avtalet.

Nyheter Försäkringar

 • Grupplivförsäkring (TGL-S) omfattar den som är 66 år mot tidigare 65år (gäller från 1 januari 2024).
 • Flera förbättringar när det gäller arbetsskadeförsäkring.
 • Smittbärare, 100 procent ersättning men betalas delvis av försäkringskassan.
 • 6 månaders omställningsstöd istället för bara 2 månader gäller nu även för den som omlokaliseras när myndigheten fattat beslut. Tidigare gällde den förmånen bara för när regeringen fattade beslut om lokalisering av en myndighet.

Övrigt

Under avtalsperioden har centrala parter stora ambitioner att ta sig an, diskutera och skriva avtal om bland annat kompetensförsörjning, NATO-medlemskap och säkerhetsfrågor.

 • Förhandlingsarbetet kring lokala arbetsmiljöfrågor fortsätter.
 • Partsrådet tar fram en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inom statlig sektor.
 • Avtal om krisläge vid fredssituationer tas fram.
 • Partsgemensamt arbete med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen.
 • Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd tas fram.
 • Partsgemensamt forum för gemensamma frågor för den statliga sektorn.
 • Dialog om frågor rörande säkerhetsklassning och arbetsrätt.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Mardjan Dubois, bransch- avtalsansvarig Ledarna, mardjan.dubois@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal