Fler nyheter
Avtalsnyhet 12 juni 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och Almega Järnvägsinfrastruktur

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Järnvägsinfrastruktur har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom branschen järnvägsinfrastruktur. Vi är också överens om att påbörja ett partsgemensamt arbete om Hållbara Chefer.

Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020. Avtalet om lönebildning, Ledaravtalet, är inte förändrat och gäller tills vidare.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom branschen järnvägsinfrastruktur.

Nyheter i avtalet

Flexpension

Ett system för avsättning till flexpension införs på avtalsområdet, vilket tidigare inte funnits. Parterna är överens om att premien för flexpension avsätts med 0,2 procent per den 1 maj 2017 och 0,2 procent per den 1 maj 2018.

Överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte

Enligt den nya överenskommelsen har tjänsteman en förstärkt möjlighet att ansökan om att gå ner i arbetstid från 62 års ålder för att möjliggöra flex-/deltidspension. En förutsättning för en sådan överenskommelse är att det kan ske med skäligt hänsynstagande till verksamhetens krav och behov.

Hållbara chefer

Parterna är överens om att utveckla partssamarbetet kring chefers arbetssituation, chefsrollen och chefers psykosociala arbetsmiljö under rubriken Hållbara chefer. Detta arbete kommer påbörjas under våren 2018.

Ändringar i allmänna villkor

För de medlemmar som har restidsersättning, ob, jour eller beredskap har ersättningarna korrigerats uppåt. När det gäller förskjuten viloperiod har denna fått en ny lydelse i avtalet – ”Viloperiod som infaller i direkt anslutning till utfört arbete innebär inte löneavdrag om den sammanfaller med ordinarie arbetstid”.

Ny förhandlingsordningen

Tidigare gällande förhandlingsordning ersätts av en ny heltäckande förhandlingsordning. Den största skillnaden är preskriptionstiderna för att begära lokal och central förhandling i tvister om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande.

Med de nya reglerna ska begäran om lokal förhandling nå motparten inom två veckor från det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Begäran om central förhandling ska vara skriftlig och göras inom följande tider från den dag lokal förhandling avslutats;

  1. Inom två veckor vid tvisteförhandling som gäller ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande eller förklaring att visstidsanställning är otillåten och att anställningen ska gälla tills vidare. Denna regel träder i kraft den 1 april 2018. Fram till och med den 31 mars 2018 gäller övergångsvis en frist om två månader istället för två veckor.
  2. Inom två månader i övriga rättstvister.

Försummas detta förlorar parten rätten till förhandling.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.