Fler nyheter
Avtalsnyhet 10 november 2020

Nytt avtal mellan Ledarna och Innovations- och kemiarbetsgivarna, IKEM

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Innovations- och kemiarbetsgivarna IKEM har tecknat ny överenskommelse.
  •  Ledarna och IKEM har överenskommit om nytt avtal om allmänna anställningsvillkor och en utökad avsättning till delpension. Vi är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet för hållbara chefer. 
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 där det sista året är uppsägningsbart. Avtalet om lönebildning är inte förändrat och gäller tillsvidare.
  •  Överenskommelsen om förskjuten arbetstid och beredskapsersättning så att ersättningsnivåerna likställs med de ersättningar som gäller för övriga tjänstemän.

 

Nyheter i avtalet

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs nu en ny reglering gällande pensionsavgångar på tjänstemannaområdet.

Den tidigare regeln om att anställningen per automatik upphör när tjänstemannen uppnår pensionsåldern tas bort. I stället införs en reglering som innebär att arbetsgivaren eller tjänstemannen med en skriftlig underrättelse kan avbryta anställningen vid utgången av den månads som tjänstemannen 68 år (från den 1 januari 2023, 69 år).

En sådan skriftlig underrättelse ska lämnas minst 2 månader i förväg. Lämnas skriftlig underrättelse vid en senare tidpunkt upphör anställningen två månader efter det att underrättelsen lämnats.

Denna hantering gäller både för tillsvidareanställda tjänstemän och för tjänstemän som har tidsbegränsade anställningar.

Något varsel till facket behöver inte lämnas med anledning av avbrytandet.

Avräkning vid sammanfallande semesterår

Avtalet tillförs en reglering som innebär att tjänstemannen med sammanfallande semesterår är återbetalningsskyldig om tjänstemannen erhållit för mycket utbetald semesterlön. I ett sådant fall får arbetsgivaren även göra avräkning från såväl intjänad semesterersättning som intjänad lön.

Återbetalningsskyldigheten och möjligheten till avräkning gäller både i det fallet tjänstemannen slutar efter att ha tagit ut fler semesterdagar än han har tjänat in då anställningen avslutas, eller om tjänstemannen ändrat sysselsättningsgrad under året och därmed fått en för hög semesterlön utbetalad än vad denne har rätt till.

Observera att återbetalningsskyldigheten/rätten till avräkning förutsätter att arbetsgivaren antigen har en lokal överenskommelse om sammanfallande semesterår eller att arbetsgivaren och tjänstemannen i ett individuellt avtal reglerat detta. Avtalstexten finns längre ned i detta dokument.

ARBETSTIDSAVTALET

I arbetstidsavtalets §2 Mom 2, görs en redaktionell uppdatering av avtalstexten för att i sin helhet infoga de separata arbetstidsöverenskommelser från 1974 0ch 1975 som gjorts vad gäller kontinuerligt treskift och underjordsarbetet. Uppdateringen innebär ingen förändring av avtalsinnehållet.

Överenskommelse om ersättning för veckovila

mellan IKEM och Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna respektive Ledarna.

§ 1 Parterna är ense om att 36 timmars veckovila ska eftersträvas.

I de fall 36 timmars veckovila inte kan uppnås kan lokalt avtal träffas om kompensation för detta. Om lokalt avtal inte träffats erhåller tjänstemannen för varje avbrott i veckovilan kompensation enligt följande:

1. Ett tillägg om 1,0 % av tjänstemannens fasta kontanta månadslön, och

2. En halv betald ledig dag. Varje avbrott i veckovilan utöver 10 kompenseras med en betald ledig dag.

Avbrott i veckovilan respektive betalda lediga dagar beräknas per kalenderår. Beträffande förläggningen av all ledighet träffas överenskommelse mellan arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen. Normalt bör ledigheten förläggas inom fem dagar efter senaste avbrott i veckovilan och såvitt möjligt i anslutning till veckoslut.

§ 2 För att övertidsarbete (vid sidan av jour- och beredskapstjänst) ska kompenseras enligt § 1 förutsätts att arbetet uttryckligen är beordrat före tjänstgöringen.

Överenskommelse om förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jourtid

Den tidigare överenskommelsen om särskilda ersättningar för förskjuten tid, beredskap och jourtid (OB-ersättning) som gällt mellan IKEM och Ledarna tas nu bort och ersätts med en likalydande överenskommelse som den som gäller för Unionen och Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna. Det är endast den möjlighet för lokala parter att träffa överenskommelse om Inställelseersättning som flyttas med. På detta sätt ges alla tjänstemän oavsett facklig tillhörighet samma ersättning för förskjuten arbetstid och beredskap. Den nya avtalstexten redovisas längre ned i dokumentet.

Avtal om avsättning till delpension

Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättning till deltidspension med ytterligare 0,4 procent utöver den nu gällande avsättningen om 1,8 procent. 

Avsättningen om 0,4 procent genomförs som följer.

Från den 1 november 2020 avsätts månatligen (löpande) 0,4 procent av pensionsmedförande lön enligt ITP-planen, till en sammanlagd avsättning om 2,2 procent.

Avsättningen sker i enlighet med överenskommelsen rörande avsättningar för delpension mellan IKEM – Innovations- och Kemiarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna, Ledarna den 4 mars 2014.

Avtalstexter

Arbetsgrupper 

Hållbara chefer

Parterna är överens om att det partsgemensamma arbetet med projekt Hållbara chefer fortsätter under kommande avtalsperiod. Arbetet inleds under 2020 med att strukturera arbetet kring chefers hållbarhet, chefers kompetensutveckling och hur Ledaravtalet kan användas och stötta företagen för att utveckla verksamheter och chefer. Parterna ska även diskutera åtgärder för att stötta cheferna i arbetet med utvecklingen och efterlevnad av företagens säkerhetskultur.

Arbetet ska syfta till att sprida kunskap, metoder och goda exempel för att få Ledaravtalet att fungera väl samt öka förutsättningarna för chefers hållbarhet och kompetensutveckling som gynnar både verksamhet och chefer.

Arbetsmiljöavtal

En partsgemensam arbetsgrupp ska se över och vid behov uppdatera gällande arbetsmiljöavtal.

Kompetensutvecklingsavtal

En partsgemensam arbetsgrupp ska se över kompetensutvecklingsavtalet och om det föreligger behov peka på möjligheter att utveckla avtalet.

Tillämpningsanvisningar livsarbetstid

En arbetsgrupp tillsätts som ska se över möjligheten att uppdatera den partsgemensamma tillämpningsanvisningen gällande Livsarbetstid.

 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Anna Nilsson, bransch- avtalsansvarig Ledarna, anna.nilsson@ledarna.se