Fler nyheter
Debatt 6 oktober 2023

Missbruk av visselblåsarfunktioner slår mot chefer

Lagen om skydd för visselblåsare syftar till att skydda dem som larmar om missförhållanden av allmänintresse. Lagen är ett viktigt instrument för att motverka oegentligheter på arbetsplatsen. Men vi kan nu se att funktionen missbrukas för att anmäla allmänt missnöje med chefer och ledning.
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Lagen trädde i kraft i december 2021 och ska vara fullt ut implementerad i december i år då alla arbetsgivare med över 50 anställda ska ha en visselblåsarfunktion där individer kan anmäla nuvarande eller förväntade missförhållanden i arbetsrelaterat sammanhang. Det är även möjligt att anmäla anonymt. Visselblåsarlagen syftar till att främja en kultur av öppenhet och ansvar inom arbetslivet genom att skydda individer som väljer att larma om missförhållanden.

Ledarna är mycket positiva till lagens intentioner om att skydda den som rapporterar oegentligheter. Samtidigt ser vi en risk, utifrån de medlemskontakter vi har, att anmälningarna kan komma att öka när lagen börjar omfatta allt fler arbetsplatser från och med den 17 december i år.

Det är viktigt att komma ihåg att skyddet mot repressalier inte gäller för personliga klagomål eller medveten spridning av falsk information. Personligt missnöje, eller allmänna klagomål på sin arbetsgivare eller chef, är inte missförhållanden eller oegentligheter av allmänt intresse.

Trots det möter vi chefer som utreds efter visselblåsning av det enkla skälet att de gjort sitt jobb. Det handlar om chefer som genomfört förändringar i arbetssätt och organisation som skapat ilska hos medarbetare. Det handlar om chefer som försökt komma till rätta med aggressivt och instabilt beteende hos medarbetare eller chefer som givit medarbetare negativ återkoppling. Detta är chefer som i sin yrkesutövning tagit beslut eller implementerat rutiner som upplevts negativa av någon eller några medarbetare.

Vi kan nu se i vår chefsrådgivning där vi tar emot 14 000 rådgivnings- och coachningsärenden årligen att chefer beskriver hur de anklagas upprepade gånger för påstådda överträdelser, som i vissa fall visar sig vara rena påhitt. Det är inte ovanligt att chefer blir omplacerade eller till och med erbjuds att lämna organisationen utan att veta exakt vad de anklagas för.

Allmän missnöjdhet eller upplevelsen av orättvisa faller inte inom ramen för visselblåsarskyddet och ska därför hanteras internt med hjälp av hr-avdelningen.

Vi uppmanar därför att:

  • chefens chef ska stå upp för sina chefer om utredningar inte leder till påvisade oegentligheter.
  • arbetsgivare ska tillsammans med facklig organisation på arbetsplatsen, ta fram tydliga riktlinjer kring vilka situationer som ska anmälas via visselblåsarfunktionen och vilka som ska hanteras via interna riktlinjer genom dialog och vid behov med stöd av hr eller företagshälsovård.
  • oberoende aktörer som tar emot anmälningar via visselblåsarfunktionen alltid ska överväga om ärendet verkligen faller inom deras ansvarsområde eller om det bör hänvisas till de etablerade funktionerna inom organisationen.

Visselblåsarfunktionen är viktig, men om den missbrukas riskerar det att skapa rädsla bland chefer att fatta nödvändiga men svåra beslut. Det i sin tur kan hämma arbetet för en god arbetsmiljö, exempelvis där chefen behöver lösa konflikter inom arbetsgruppen, eller genomföra organisationsförändringar som utvecklar verksamheten.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Läs debattartikeln på svd.se: Vi ser ett missbruk av visselblåsarfunktioner