Fler nyheter
Nyhet 20 januari 2021

Arbetsrätt: Frågor och svar angående coronaviruset

Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren svarar på frågor med anledning av coronapandemin. Det här gäller för dig som chef och anställd. Frågor och svar uppdateras kontinuerligt.

Observera att frågor och svar är indelade i olika block, med frågor om arbetslöshetsersättning överst.

  • Om du inte hittar svaret på din fråga här nedanför är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.
  • Har du i egenskap av arbetsgivare frågor som rör dina medarbetare, till exempel ersättningsfrågor, ska du i första hand vända dig till din arbetsgivarorganisation.
  • Kom ihåg! Ett medlemskap i Ledarna eller annat fackförbund innebär inte att du automatiskt blir medlem i en a-kassa. Kom ihåg att gå med i både a-kassa och fack.

Frågor och svar om arbetslöshetsersättning

En rad tillfälliga åtgärder har införts som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjts.

Sänkt arbetsvillkor

Arbetslöshetsersättningen består av dels ett grundbelopp, dels en inkomstrelaterad ersättning. Flera villkor måste vara uppfyllda för att ersättning ska lämnas, bland annat ska arbete ha utförts i viss omfattning före arbetslösheten. För att fler ska få rätt till arbetslöshetsersättning sänks arbetsvillkoret, det innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader (istället för 80 timmar), eller 420 timmar (istället för 480) under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar (istället för 50) under var och en av dessa månader.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

För våra medlemmar, som omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring, kommer inte den sammanlagda ersättningen bli högre. Du läser mer om Ledarnas inkomstförsäkring hos bliwa.se/ledarna, då det är Bliwa som är försäkringsgivare för inkomstförsäkringen.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Grundbeloppet höjs tillfälligt från 365 till 510 kronor per dag fram till 31 december 2022. Taket för a-kassans inkomstrelaterade ersättning höjs tillfälligt från 910 till 1 200 kronor per dag de 100 första dagarna fram till 31 december 2022. Från den 29 juni 2020 höjs taket från dag 101-300 tillfälligt från 760 kronor till 1 000 kronor per dag fram till 31 december 2022.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Höjningen av grundbelopp och tak för inkomstrelaterad ersättning till dag 100 gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 31 december 2022.

Höjning av tak för inkomstrelaterad ersättning från dag 101 till 300 gäller mellan den 29 juni 2020 till 31 december 2022.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Regeringen inför en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 och 2021 ska inte beaktas vid prövningen av ”femårsregeln”. Detta innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020 och 2021. Det ska gälla vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Frågor och svar om arbetsbrist

Varsel betyder att arbetsgivaren senast två månader i förväg förvarnar Arbetsförmedlingen om att företaget kan komma att genomföra en driftsinskränkning som minst fem arbetstagare i ett län berörs av. En kopia av varslet ska lämnas till det fack som arbetsgivaren ska förhandla arbetsbristen med. Varslet ska bland annat innehålla skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som kan bli uppsagda och när uppsägningarna kan komma att genomföras.

Syftet med att varsla Arbetsförmedlingen är att Arbetsförmedlingen ska kunna undersöka alternativa sysselsättningsmöjligheter och mildra de negativa verkningarna som en driftsinksräkning kan få. Det är också ett sätt för Arbetsförmedlingen att hålla sig underrättad om den allmänna situationen på svensk arbetsmarknad.

Det är inte säkert att uppsägningarna kommer bli av den omfattning som arbetsgivaren varslat om. Varslet lämnas ofta innan MBL-förhandlingar genomförts och omplaceringsmöjligheter har utretts.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det är arbetsgivaren som betalar din lön under korttidspermitteringen, det gäller även under uppsägningstiden.

Arbetsgivaren får enligt de tillfälliga regler som gäller, stöd från staten för korttidspermitterade även under uppsägningstiden.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det finns två möjliga skäl för en arbetsgivare som vill genomföra uppsägningar.

  • Det ena är personliga skäl som alltså beror på hur den arbetstagare som sägs upp har agerat.
  • Alla andra skäl, som alltså inte är relaterade till person, kallas arbetsbrist.

Vid en omorganisation sker uppsägningen på grund av arbetsbrist. Eftersom uppsägningen inte beror på hur någon person agerat finns bland annat turordningsregler för att peka ut vem eller vilka som ska sägas upp.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetsgivaren behöver fortfarande styrka att det finns saklig grund om denne vill säga upp dig när du är korttidspermitterad.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ett företag som är på obestånd ska försättas i konkurs. Med obestånd menas att företaget inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period. Ansökan om konkurs ges in till tingsrätten. Ansökan kan både ges in av företaget själv eller av någon som företaget är skyldigt pengar (borgenär).

Om tingsrätten beslutar om konkurs, tar en konkursförvaltare över ledningen av företaget och förvaltar företagets egendom. Vanligtvis säger konkursförvaltaren upp de anställda på grund av arbetsbrist. Ditt anställningsavtal gäller tills du eller konkursförvaltaren sagt upp det och uppsägningstiden gått ut. Om företaget inte kan betala ut din lön kan du ha rätt till ersättning från den statliga lönegarantin.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten som utser en rekonstruktör. Rekonstruktören fungerar som en rådgivare i företaget, som drivs vidare av styrelse och ledning. Under rekonstruktionen undersöks möjligheterna att driva verksamheten vidare och förutsättningarna för att skriva ned skulderna utreds.

En företagsrekonstruktion kan pågå i tre månader eller förlängas till som längst ett år. Under den tiden kan företaget inte gå i konkurs.

För den som inte får ut sin lön under en företagsrekonstruktion kan ersättning lämnas från den statliga lönegarantin. Du kan få ersättning för lön som du tjänat in tre månader innan ansökan om företagsrekonstruktion lämnades in till tingsrätten och normalt sett kan du bara få ersättning upp till fyra prisbasbelopp.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Lön till anställda har så kallad förmånsrätt och ibland räcker pengarna till betalning av löner som inte ersätts genom den statliga lönegarantin.

I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar. Lönefordringar som är förmånsberättigade ingår inte i nedskrivningarna.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Frågor och svar om korttidspermittering / korttidsarbete / korttidsavtal

Hos Tillväxtverket hittar du aktuell information om korttidspermittering och korttidsarbete.

Företag som visar att det drabbats av tillfälliga och allvarliga svårigheter på grund av omständigheter utanför företagets kontroll, har sedan den 16 mars 2020 kunnat få stöd vid korttidsarbete. Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.

För att få rätt till stöd ska en arbetstagares arbetstidsminskning uppgå till 20 procent, 40 procent eller 60 procent av ordinarie arbetstid. Under perioden maj-juli 2020 kunde stöd även lämnas för arbetstidsminskning om 80 procent, liksom för perioden januari-juni 2021. Arbetstagarens lön minskas med 4/6/7,5 respektive 12 procent.

Stöd för korttidspermittering förlängs

Finansdepartementet meddelade den 9 november 2020 att stödet för korttidspermitteringar förlängs fram till den 30 juni 2021. Tidigare kunde korttidspermittering beviljas längst i 9 månader i följd, nu har denna period förlängts med ytterligare sju månader.

Under perioden januari-juni 2021 är stödet till arbetsgivaren, liksom löneminskningen för arbetstagaren, detsamma som under maj-juli 2020,dvs om arbetstiden minskar med 20/40/60/80 procent får arbetstagaren en minskad lön med 4/6/7,5/12 procent.

Arbetsgivaren kan ansöka om stödet från den 29 mars 2021. Ansökan kan då göras retroaktivt från den 1 december 2020.

Från och med den 1 januari 2021 har ett stöd införts till arbetsgivare som anordnar kompetensutveckling under den arbetsbefriade tiden. Ersättning kan sökas retroaktivt från 1 januari 2021 och ansökan öppnar den 29 mars 2021.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det är arbetsgivaren som ansöker om stöd, hos Tillväxtverket. Arbetstagaren gör ingen ansökan.

Ansökan om stöd för korttidspermittering kan göras via Tillväxtverkets hemsida. Stödet kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan.

I början av januari 2021 omfattades nästan 590 000 anställda av de beviljade stöden. Flest anställda finns inom tillverkning, handel, hotell och restaurang samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Bland annat staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan (offentligt finansierade verksamheter) omfattas inte.

Om verksamheten avser affärsverksamhet kan även verksamheter som är organiserade inom Sobonas branscher besöksnäring, flygplatser, trafik och fastigheter omfattas. Ledarna har tecknat centralt avtal med Sobona.

Även inom Staten har ett centralt avtal tecknats, det gäller bara Arbetsgivarverkets ”icke-obligatoriska” (eller frivilliga) medlemmar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

När det finns kollektivavtal

För en kollektivavtalsansluten arbetsgivare krävs dels ett kollektivavtal om korttidsarbete som slutits eller godkänts av de centrala parterna, dels ett lokalt kollektivavtal där de närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete är fastställda.

Arbetsgivare som har kollektivavtal måste träffa centralt avtal om korttidsarbete först, innan lokala avtal kan träffas. Det går inte att bara ha ett lokalt avtal. Ledarna har tecknat centrala avtal för större delen av den privata arbetsmarknaden samt med Sobona, som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation (inom branscherna besöksnäring, flygplatser, trafik och fastigheter).

När det inte finns kollektivavtal

Om det inte finns kollektivavtal ska det finnas ett skriftligt avtal med var och en av minst 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten för att arbetsgivaren ska ha rätt till stöd. Ett sådant avtal ska ha ingåtts efter det att korttidsarbete aktualiserats hos arbetsgivaren, det vill säga att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som kan ge rätt till stöd. Det är bara de arbetstagare som kommit överens med sin arbetsgivare om arbetstidsförkortning som går ned i arbetstid och lön. Alla avtal ska innehålla samma arbetstids- och löneminskning.

För arbetsgivare både med och utan kollektivavtal gäller

Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader. Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal (under förutsättning att det finns uppsägningsmöjlighet).

Arbetsgivaren måste också kunna visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Nej, när arbetsgivaren får besked om att stöd uteblivit har ju arbetstidsförkortningen redan genomförts. Det är då inte ok att arbetstagaren får bära hela löneminskningen själv. Tillämpa istället ömsesidig uppsägningstid om 7 dagar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Om arbetsgivaren vill göra ändringar ska ett nytt avtal med de nya villkoren träffas.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Många tjänstemän har sin arbetstid förlagd till vanliga kontorsarbetstider under måndag–fredag och är då lediga om en röd dag infaller under arbetsveckan. Har inget annat reglerats i det lokala kollektivavtalet eller i den enskilda överenskommelsen om korttidsarbete är en röd dag ledig och arbetsgivaren behöver inte ändra arbetstidsmåttet för att få stöd. Om korttidsarbetet är förlagt till övriga dagar i veckan finns ingen skyldighet att kompensera för att en röd dag infaller när ingen arbetstid är förlagd.

Förläggningen av arbetstid regleras ofta i kollektivavtal. Av avtalen framgår regler om när arbetsgivaren ska lämna besked om arbetstid, förläggning och viloregler.

Om du har en anställning som förutsätter att du arbetar helgfria vardagar och har rätt att vara ledig röda dagar påverkar det inte närvarokvoten. Exempelvis påverkade inte röda dagar under påsken närvarokvoten utan den anställde ansågs ha fortsatt närvaro på 100 procent.

Har du en annan anställning som förutsätter att du arbetar röda dagar, så beräknas närvarokvoten utifrån den förväntande arbetstiden.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ja, även en deltidsanställd kan omfattas av korttidsarbete. Arbetstidsminskningen sker i förhållande till ordinarie arbetstid, det vill säga den tid som arbetstagare skulle ha arbetat om denne inte deltagit i korttidsarbete. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen arbeta 20 procent av en heltid.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Timanställda kan enligt Tillväxtverket omfattas av stödet för korttidsarbete om en förväntad arbetstid är reglerad i anställningsavtalet. Tiden kan vara angiven i antal timmar per tidsenhet, till exempel månad eller vecka, eller som en andel av en månads totala arbetstimmar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det finns inget hinder mot att tidsbegränsat anställda omfattas. Däremot måste arbetsgivaren för att ha rätt till stödet ”ha uttömt tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft.” Av propositionen framgår att sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. Arbetsgivaren måste för att få stödet kunna motivera varför sådana åtgärder inte kunnat vidtas (exempelvis att tidsbegränsad anställning inte går att säga upp).


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Enligt Tillväxtverket kan en egenföretagare inte använda stöd för korttidsarbete eftersom stöd förutsätter att det finns anställda.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Nej, det finns vissa begränsningar i 11 § lag om korttidsarbete. Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som varit anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.

Om företaget har fått en godkänd ansökan om stöd för korttidsarbete gäller godkännandet i 6 månader. Förlängningar/nya ansökningar om stöd utgår då från samma jämförelsemånad som ursprungsansökan. Den som anställs under perioden med godkänt stöd kan därför inte omfattas av stödet.

Stöd får inte heller lämnas för den som tillhör arbetsgivarens familj. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. Stöd kan även lämnas för vd.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. För löner över 44 000 kr lämnas inget stöd.

Läs mer: Vad gäller för löner över 44 000 kronor?


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Den överenskommelse Ledarna träffat med Svenskt Näringsliv om korttidsarbete innebär att hela lönen måste sänkas med lagens procentsatser, även på lön överstigande 44 000 kronor.

Vår uppfattning är också att lokala avtal som innebär en högre procentuell sänkning av löner överstigande taket står i strid med de centrala avtalen.

Tillväxtverket uppger att lagstiftningen inte reglerar frågan om hur löner över 44 000 kronor ska hanteras och att det råder avtalsfrihet (det vill säga för att få stöd krävs inte någon löneminskning på lön över 44 000 kronor).


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det är fortfarande inte helt klart vilka lönedelar, utöver grundlön, som ska omfattas av löneminskningen. Av lagtexten framgår att det är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft om hen inte deltagit i korttidsarbete.

Av förarbetena till lagen framgår: ”I detta ingår t.ex. normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in den aktuella månaden om det inte hade varit för avtalet om korttidsarbete. Däremot bör inte t.ex. en bonus, provision och ersättning för övertidsarbete som inte utgår regelmässigt varje månad räknas med. Begränsningen till kontant lön innebär att olika typer av löneförmåner inte ingår.” (Prop. 2013/14:1 353)

Tillväxtverket uppger att storleken på provision som inte framgår av kollektivavtal ska beräknas som den lägsta av erhållna provisioner för månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden. I de fall någon arbetstid inte framgår av avtal ska en väldokumenterad tidsredovisning finnas. Som ordinarie arbetstid ska ett genomsnitt av den tid som arbetstagaren arbetat under jämförelsemånaden, månaden innan och månaden efter jämförelsemånadan användas. Finns inte arbetstiden reglerad och inte heller någon tidsredovisning kan inte stöd för korttidsarbete lämnas.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Under perioden 16 mars 2020 till och med den 31 december 2020 har stöd för korttidsarbete lämnats även under uppsägningstid. Enligt lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall kommer stöd under uppsägningstid även lämnas för perioden 1 januari – 30 juni 2021. Enligt regeringens uppfattning har arbetsgivaren en skyldighet att betala hela lönen, utan löneminskning, när en arbetstagare blivit uppsagd, även om korttidsarbete fortsätter.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Då det inte tydligt framgår av lagtext eller förarbete är vår tolkning att stöd lämnas oavsett vem som vidtagit uppsägningen. Enligt regeringens uppfattning har arbetsgivaren en skyldighet att betala hela lönen, utan löneminskning, när en arbetstagare blivit uppsagd, även om korttidsarbete fortsätter.

Arbetsmarknadens parter kan i förbundsavtal reglera om en arbetstagare ska omfattas av korttidsarbete under uppsägningstid och vilken lön som då ska betalas. Vilken lön som ska betalas under uppsägningstid beror därför på hur tillämpligt kollektivavtal om korttidsarbete ser ut.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

För att arbetsgivaren ska ha rätt till stöd för korttidspermittering måste antingen kollektivavtal ha träffats, på central och lokal nivå, eller 70 procent av arbetstagarna på den aktuella driftsenheten skrivit överenskommelse om detta. Det medför att den enskilde individen inte kan neka korttidspermittering när denne omfattas av kollektivavtal. Det finns ingen skyldighet att acceptera en enskild överenskommelse.

Det finns inget hinder mot att arbetsbristuppsägningar vidtas under en pågående stödperiod. En arbetsbristuppsägning måste dock följa de regler som finns i anställningsskyddslagen och en uppsägning endast av de som nekat korttidspermittering är inte tillåten.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetslöshetsersättning lämnas inte för tid då en arbetstagare deltar i korttidsarbete (10 § 5 lag om arbetslöshetsförsäkring).

Den som är deltidsarbetslös kan dock ha rätt till arbetslöshetsersättning för den tid som inte avser arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse enligt lagen om stöd vid korttidsarbete (13 § förordning [1997:835] om arbetslöshetsförsäkring).

Tiden med stöd för korttidsarbete är överhoppningsbar för den som behöver ansöka om arbetslöshetsersättning efter tid med korttidsarbete (16 d § lag om arbetslöshetsförsäkring). Ersättningen räknas då på inkomsten före tiden med korttidsarbete.

Vid arbetslöshet baseras Ledarnas inkomstförsäkring från Bliwa på a-kassans bedömning av inkomst.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

SGI-skydd gäller under tid vid deltagande i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (SFB 26 kap. 18a §).

Sjuklön kommer beräknas på den inkomst som fås under korttidsarbetet.

För den som är långvarigt sjuk är det den något lägre lönen som ligger till grund för ITP sjukpension.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det är inkomsten under korttidspermitteringen som ligger till grund för den allmänna pensionen. Eftersom korttidspermitteringen inte ska vara långvarig bedöms effekten på den framtida pensionen som relativt liten.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

För ITP1 som är helt premiebestämd pension är pensionsunderlaget som arbetsgivaren gör pensionsavsättningar för kontant utbetald bruttolön. Med andra ord innebär det att man gör pensionsavsättning på lön efter minskningen.

För ITP2 kommer den lägre lönen att användas även här som pensionsmedförande lön. Då den förmånsbestämda pensionen ger ett löfte om att du ska få en viss procent av din lön i förhållande till hur länge du har haft ITP2 blir avsättningen för arbetsgivaren lägre i närtid. Men när korttidspermitteringen är över och lönen ökar igen kommer avsättningen att bli högre för arbetsgivaren. Den premiebestämda delen ITPK kommer att få samma effekt som ITP1, det blir alltså något lägre avsättning.

För den som har mindre än 5 år kvar till 65 år finns det ett tak i ITP2 för hur mycket av löneökningen som får räknas med i den pensionsmedförande lönen. Det kallas för lönekapning. Parterna har nu beslutat att löneökning på grund av att man varit korttidspermitterad inte ska räknas med.

För de arbetstagare som avser att gå i pension i närtid eller som inte har lång tid kvar till 65 år är det bra att ha en överenskommelse om att lön före korttidspermittering ligger till grund för tjänstepensionen. Det går utmärkt att rapportera två löner för ITP2 till Collectum.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Inkomstförsäkringen faller ut vid arbetslöshet. Eftersom den som deltar i korttidsarbete inte är arbetslös aktiveras inte inkomstförsäkringen. Här läser du mer om Ledarnas inkomstförsäkring.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ta en diskussion med din arbetsgivare. Anställningsavtalet omfattar fortfarande en högre sysselsättningsgrad, nedsättningen är bara tillfällig. Lojalitetsplikt och regler om bisyssla kan bli aktuella.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ja, enligt de övergripande avtalen Ledarna tecknat om korttidsavtal ska de lokala parterna överväga om det är möjligt och lämpligt att anordna kompetensinsatser för de som omfattas av korttidsarbete. Detta är något Ledarna förespråkat, i syfte att både cheferna och företagen ska komma ut bättre rustade när den här perioden är över.

Från och med den 1 januari 2021 kan en arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete också få ersättning för kostnader för sådana insatser. Det gäller under förutsättning att de närmare villkoren för kompetensinsatser regleras i ett lokalt kollektivavtal eller i ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Med kompetensinsatser avses insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Semester och semesterintjänande

Enligt de centrala förbundsavtal som Ledarna tecknat ska semester och semesterintjänande inte påverkas av perioder av korttidsarbete.

Påverkas antalet semesterdagar av korttidsarbete?

Av 7 § semesterlagen framgår att frånvaro som beror på korttidsarbete ska räknas in i anställningstiden vid beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön.

Hur påverkas semesterledighet utan lön vid korttidsarbete?

Enligt 13 § semesterlagen har arbetstagare rätt att avstå från utlagd semesterledighet utan semesterlön om semesterledigheten sammanfaller med tid då arbetstagaren ska vara helt frånvarande på grund av korttidsarbete. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren senast två veckor före semesterledighetens början, eller utan dröjsmål om kännedom om korttidsarbetesförläggningen fås senare.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Tillväxtverket har i mitten av maj justerat sin ståndpunkt och frånvaro, oavsett skäl, är nu inte stödgrundande.

Arbetsgivaren kan alltså inte få stöd för en arbetstagare som har semester.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Övriga frågor och svar om coronaviruset covid-19

Det enkla svaret är nej, arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att vaccinera sig.

Frågan är dock om en arbetsgivare kan uppställa som villkor för anställning att den anställde har vaccinerat sig.

För den som jobbar i offentlig sektor finns ett grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp, vilket innebär att exempelvis en kommun inte kan tvinga sina anställda att vaccinera sig. I linje med detta skydd kan arbetsgivaren inte heller ingripa med sanktioner mot den som inte ”frivilligt” vaccinerar sig.

I privat verksamhet finns det inte något grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp, däremot skulle ett krav på vaccination utgöra en integritetskränkning. För att ett sådant krav ska vara tillåtet måste en intresseavvägning göras som leder till att arbetsgivarens krav väger tyngre än den anställdes skyddsbehov.

En intresseavvägning kan utfalla olika beroende på vilken verksamhet som bedrivs och hur ett vaccinationskrav motiveras. De verksamheter som kunnat bedrivas med andra former av skyddsåtgärder mot covid-19 borde ha svårt att motivera varför vaccination nu skulle vara ett absolut krav.

En arbetsgivare som ställer krav på att alla anställda (eller den som anställs) ska vara vaccinerade kan med kravet utsätta anställda för indirekt diskriminering eftersom det kan finnas skäl att vägra vaccination på grund av till exempel funktionsnedsättning eller religion.

Om en arbetsgivare, efter en riskbedömning och intresseavvägning, kommer fram till att det är motiverat att ställa krav på de anställda att de är vaccinerade måste de arbetsrättsliga reglerna följas. Införandet av kravet ska förhandlas och om någon inte vaccinerar sig måste omplaceringsmöjligheter utredas och förhandlas, i likhet med andra individuella lösningar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att betala sjuklön till den anställde.

Under perioden april-juli 2020 tog staten tillfälligt hela arbetsgivarens sjuklönekostnad. För perioden augusti-december 2020 gällde en annan beräkning som innebar att arbetsgivarens kostnader för sjuklön ersattes enligt olika procentsatser beroende på storleken på kostnaderna. Kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala har förlängts till och med den 28 februari 2021.

Den anställde får sjuklön från arbetsgivaren och arbetsgivaren får sedan ersättning från staten via skattekontot.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Regeringen har beslutat om tillfälliga ändringar i skyldigheten att lämna läkarintyg till arbetsgivare och Försäkringskassan.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare, men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Det gäller till och med 30 april 2021.

Utöver det har Försäkringskassan beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 när man ansöker om sjukpenning. Det gäller från och med den 15 december 2020 till och med den 31 januari 2021.

Från samma dag gäller för ersättning för vård av barn (vab) att den som är förälder inte längre behöver lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för sitt sjuka barn vid dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 april 2021.

Gäller det smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som utvisar att man inte får arbeta på grund av risken att smitta andra.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna som innebär att staten tillfälligt tar sjuklönekostnader.

För egenföretagare som har F-skattsedel gäller särskilda regler fram till den 28 februari 2021. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1-14. Ersättningen utbetalas i form av en schabloniserad sjukpenning om 810 kronor per dag.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Karensavdraget slopades tillfälligt från den 11 mars och har förlängts till den 28 februari 2021. Åtgärden innebär att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ersättningen lämnas med ett schablonbelopp om 810 kronor. Ansökan görs till Försäkringskassan.

Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Regeringen har sedan den 29 mars 2020 använt möjligheten att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förordningen ska upphävas när förbudet inte längre behövs. Sedan den 24 november 2020 gäller att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare. Ett undantag görs för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

En stämma är inte en allmän sammankomst. För att en sammankomst ska ses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Folkhälsomyndigheten har i allmänna råd som åtgärd för att undvika spridning av covid-19 uppgett att föreningar och andra associationsformer om det är möjligt bör skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och även bör undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

För att bedöma om det är tillåtet att hålla en stämma eller styrelsemöte på telefon, genom videokonferens och liknande kan stadgarna behöva analyseras.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

För att vara ledig måste det finnas en rättslig grund – det kan exemplevis vara föräldraledighet, med eller utan föräldrapenning, eller semester. Det finns också en rätt att vara ledig för vård av barn (vab) med tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt eller smittbärare.

I kollektivavtal kan det finnas ytterligare rätt till ledighet.

Från och med den 25 april 2020 kan ersättning lämnas om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän barnet inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning som brukar lämnas vid vab när barnet är sjukt. Den tillfälliga regeländringen är förlängd till den 30 april 2021.

Regeringen har tagit fram en tillfällig reglering inom tillfällig föräldrapenning för att barn som nyligen varit allvarligt sjuka och som på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet har genomgått för den allvarliga sjukdomen ska kunna skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Den som har eller antas ha en smittsam sjukdom, smittar eller misstänks föra smitta vidare utan att vara sjuk kan ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

  • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom (vilket coronaviruset bedömts som av Folkhälsomyndigheten).
  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Det finns inte någon rätt till ersättning för den som tillhör en riskgrupp, eller bor med någon som tillhör en riskgrupp, som stannar hemma för att undvika att bli smittad av covid-19.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Det krävs då ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet.

Läs mer om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

I flera kollektivavtal för tjänstemän finns regler som rör ersättning till smittbärare när en tjänsteman måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Av AB § 10 mom 4 (kommuner och regioner samt Sobona) framgår att arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Enligt information från Folkhälsomyndigheten är smittsamheten sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Det finns också rapporter om att personer utan symtom har smittat andra personer. De som varit utsatta för smitta ska därför iaktta de råd Folkhälsomyndigheten ger för att motverka smittspridning och vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar numera att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall. För den som därför inte får gå till arbetet och inte kan arbeta hemifrån kan det finnas rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ta upp din oro med arbetsgivaren och ta ställning till om mötet kan hållas via telefon eller video.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer och allmänna råd för att förhindra smittspridning. Av dessa framgår att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla bland annat avstå från att delta i större sociala sammanhang och hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ta upp din oro med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren beordrar dig att åka kan det betraktas som arbetsvägran om du inte åker. Om du tillhör någon av riskgrupperna skulle detta kunna vara ett giltigt skäl för att kunna ställa in en sådan tjänsteresa. Hör i så fall efter med din läkare.

Utrikesdepartementet kan avråda från resor till ett land, bland annat om det finns risk för allvarlig smittspridning. Den 14 mars 2020 införde UD en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Icke nödvändiga resor avser besöks- och turistresor och alltså inte affärsresor och officiella resor. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder inom EU, EES, Schengenområdet och Storbritannien. För icke nödvändiga resor till övriga länder avråder UD från resor till och med den 31 januari 2021. Nya beslut kan dock ske snabbt. På regeringens hemsida finns information om vad som gäller.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

En beviljad semester har bindande verkan – om den återkallas kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Eftersom arbetsgivaren har ansvar för allas arbetsmiljö och oro för smittspridning kan uppkomma för övriga anställda kan arbetsgivaren försöka komma överens med arbetstagaren om att arbeta hemifrån. Det är tveksamt om arbetsgivaren kan hindra någon som inte kan jobba hemifrån att stanna hemma utan lön, så länge personen inte smittar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Utgångspunkten är att en förutsättning för att få lön är att arbete utförs. Arbetsgivaren har därför ingen skyldighet att betala lön.

Frågan är då om frånvaron kan anses olovlig och därmed få arbetsrättsliga konsekvenser. Den som blir kvar i ett land pga att det inte finns möjlighet att ta sig hem kan ha giltigt skäl för sin frånvaro. Varje frånvaro bedöms dock individuellt och frågan kan ställas på sin spets om arbetstagaren medvetet utsatt sig för risken att inte kunna utföra arbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det finns ingen generell rätt att stanna hemma, det betraktas som olovlig frånvaro om den inte godkänns av arbetsgivaren.

Av folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLFFS 2020:12) framgår att arbetsgivare, för att undvika spridning av covid-19, bland annat bör uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det.

Den som blivit avstängd från arbetet av en läkare med hänvisning till att hen bor tillsammans med någon som testat positivt för covid-19 kan ha rätt till smittbärarpenning. Den som blivit avstängd måste kunna visa läkarintyg som styrker att hen inte får vara på arbetet på grund av risk att smitta andra.

För den som tillhör riskgrupp och riskerar att bli allvarlig sjuk av covid-19 fanns fram till den 31 december 2020 en tillfällig rätt till ersättning. Regeringen har aviserat att rätten till ersättning kommer förlängas till och med den 30 april 2021, men beslut förväntas tas först i början av februari 2021.

Det finns också en tillfällig rätt till smittbärarpenning för den som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående samt viss tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjuk. Du läser mer på Försäkringskassans sida Coronaviruset – det här gäller.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Podd: Chefsrådgivarna coronaspecial tar i flera avsnitt upp frågor om chefsansvar och ledarskap i pandemin.

Aktuell information om coronaviruset, åtgärder och riktlinjer hittar du hos:

Vi förstår dina utmaningar som chef

Hos oss får över 95 000 chefer personlig chefsrådgivning, inkomstförsäkring och karriärcoachning. Bli medlem i Ledarna du också.