Fler nyheter
Nyhet 31 mars 2020

Arbetsrätt: Frågor och svar angående coronaviruset

Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren svarar på frågor med anledning av coronaviruset covid-19. Det här gäller för dig som chef och anställd. Frågor och svar uppdateras kontinuerligt.

Överst finns ett block med frågor och svar om korttidspermittering/korttidsarbete. Därefter finns ett block med övriga frågor som rör arbetsrätt i samband med coronaviruset covid-19. Informationen uppdateras löpande.

Om du inte hittar svaret på din fråga här nedanför är du självklart välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret. Just nu är det många som hör av sig till oss och våra svarstider är därför något längre än vanligt.

Har du i egenskap av arbetsgivare frågor som rör dina medarbetare, till exempel ersättningsfrågor, ska du i första hand vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Kom ihåg! Ett medlemskap i facket innebär inte automatiskt att du även blir medlem i en a-kassa. Kom ihåg att gå med i både a-kassa och fack.

Frågor och svar om arbetslöshetsersättning

Regeringen har meddelat att de kommer vidta en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs. Riksdagen har ännu inte beslutat om förändringarna, svaren kan därför komma att förändras.

Sänkt arbetsvillkor

Arbetslöshetsersättningen består av dels ett grundbelopp, dels en inkomstrelaterad ersättning. Flera villkor måste vara uppfyllda för att ersättning ska lämnas, bland annat ska arbete ha utförts i viss omfattning före arbetslösheten. För att fler ska få rätt till arbetslöshetsersättning föreslås att arbetsvillkoret sänks, det innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader (istället för 80 timmar), eller 420 timmar (istället för 480) under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar (istället för 50) under var och en av dessa månader.

Förändrade medlemsvillkor

För att ha rätt till den inkomstrelaterade ersättningen måste den arbetslöse ha varit medlem i en a-kassa i mer än 12 månader före arbetslösheten. En tillfällig åtgärd är att varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa under en tidsperiod (mars-december) ska räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

För våra medlemmar, som omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring, kommer inte den sammanlagda ersättningen bli högre.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Förslaget innebär en tillfällig höjning av grundbeloppet från 365 till 510 kronor per dag fram till årsskiftet och en tillfällig höjning av taket i a-kassan från 910 till 1 200 kronor per dag de 100 första dagarna fram till årsskiftet.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Karensdagar innebär att man inte får arbetslöshetsersättning för de första dagarna i en arbetslöshet. När karensdagarna slopas tillfälligt innebär det att arbetslöshetsersättning lämnas från den första dagen i arbetslösheten.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Bestämmelsen om medlemsvillkor föreslås gälla även för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Höjningen av grundbelopp och tak gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Karensvillkoret ska inte gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Regeringen föreslår en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av ”femårsregeln”. Regeringens förslag innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta ska gälla vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Frågor och svar om korttidspermittering / korttidsarbete / korttidsavtal

Hos Tillväxtverket hittar du aktuell information om korttidspermittering och korttidsarbete.

Korttidspermittering innebär att staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

En arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det är arbetsgivaren som ansöker om stöd, hos Tillväxtverket. Ansökan kan göras först den 7 april, men stöd kan fås från den 16 mars. Aktuell information hittar du hos Tillväxtverket.

Arbetstagaren gör ingen ansökan.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Bland annat staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan (offentligt finansierade verksamheter) omfattas inte.

Om verksamheten avser affärsverksamhet kan även verksamheter som är organiserade inom Sobonas branscher besöksnäring, flygplatser, trafik och fastigheter omfattas. Ledarna har tecknat centralt avtal med Sobona.

Även inom Staten har ett centralt avtal tecknats, det gäller bara Arbetsgivarverkets ”icke-obligatoriska” (eller frivilliga) medlemmar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

När det finns kollektivavtal

För en kollektivavtalsansluten arbetsgivare krävs dels ett kollektivavtal om korttidsarbete som slutits eller godkänts av de centrala parterna, dels ett lokalt kollektivavtal där de närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete är fastställda.

Arbetsgivare som har kollektivavtal måste träffa centralt avtal om korttidsarbete först, innan lokala avtal kan träffas. Det går inte att bara ha ett lokalt avtal. Ledarna har tecknat centrala avtal för större delen av den privata arbetsmarknaden samt med Sobona, som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation (inom branscherna besöksnäring, flygplatser, trafik och fastigheter).

När det inte finns kollektivavtal

Om det inte finns kollektivavtal ska det finnas ett skriftligt avtal med var och en av minst 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten för att arbetsgivaren ska ha rätt till stöd. Ett sådant avtal ska ha ingåtts efter det att korttidsarbete aktualiserats hos arbetsgivaren, det vill säga att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som kan ge rätt till stöd. Det är bara de arbetstagare som kommit överens med sin arbetsgivare om arbetstidsförkortning som går ned i arbetstid och lön. Alla avtal ska innehålla samma arbetstids- och löneminskning.

För arbetsgivare både med och utan kollektivavtal gäller

Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader. Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal (under förutsättning att det finns uppsägningsmöjlighet).

Arbetsgivaren måste också kunna visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Nej, när arbetsgivaren får besked om att stöd uteblivit har ju arbetstidsförkortningen redan genomförts. Det är då inte ok att arbetstagaren får bära hela löneminskningen själv. Tillämpa istället ömsesidig uppsägningstid om 7 dagar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ja, även en deltidsanställd kan omfattas av korttidsarbete. Arbetstidsminskningen sker i förhållande till ordinarie arbetstid, det vill säga den tid som arbetstagare skulle ha arbetat om denne inte deltagit i korttidsarbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det finns inget hinder mot att tidsbegränsat anställda omfattas. Däremot måste arbetsgivaren för att ha rätt till stödet ”ha uttömt tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft.” Av propositionen framgår att sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. Arbetsgivaren måste för att få stödet kunna motivera varför sådana åtgärder inte kunnat vidtas (exempelvis att tidsbegränsad anställning inte går att säga upp).


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Enligt Tillväxtverket kan en egenföretagare inte använda stöd för korttidsarbete eftersom stöd förutsätter att det finns anställda.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Nej, det finns vissa begränsningar i 11 § lag om korttidsarbete. Stöd får inte lämnas för den som tillhör arbetsgivarens familj. Vd undantas inte. Stödet omfattar inte heller nyanställda, utan endast de som varit anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande. Läs mer hos Tillväxtverket.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer stödet att räknas på 44 000 kronor.

Läs mer: Vad gäller för löner över 44 000 kronor?


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Parterna är överens om att kollektivavtalen om korttidsarbete innebär att hela lönen måste sänkas med lagens procentsatser, även på lön överstigande 44 000 kronor. Vår uppfattning är också att lokala avtal som innebär en högre procentuell sänkning av löner överstigande taket står i strid med de centrala avtalen.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det är fortfarande inte helt klart vilka lönedelar, utöver grundlön, som ska omfattas av löneminskningen. Av lagtexten framgår att det är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft om hen inte deltagit i korttidsarbete.

Av förarbetena till lagen framgår: ”I detta ingår t.ex. normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in den aktuella månaden om det inte hade varit för avtalet om korttidsarbete. Däremot bör inte t.ex. en bonus, provision och ersättning för övertidsarbete som inte utgår regelmässigt varje månad räknas med. Begränsningen till kontant lön innebär att olika typer av löneförmåner inte ingår.” (Prop. 2013/14:1 353)


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Enligt den prop (2019/20:132) som regeringen nu lämnat (men som inte antagits av riksdagen) ska stöd även lämnas för korttidsarbete under uppsägningstid.

Enligt regeringens uppfattning har arbetsgivaren en skyldighet att betala hela lönen, utan löneminskning, när en arbetstagare blivit uppsagd, även om korttidsarbete fortsätter.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

För att arbetsgivaren ska ha rätt till stöd för korttidspermittering måste antingen kollektivavtal ha träffats, på central och lokal nivå, eller 70 procent av arbetstagarna på den aktuella driftsenheten skrivit överenskommelse om detta. Det medför att den enskilde individen inte kan neka korttidspermittering om dessa förutsättningar är uppfyllda.

Om arbetsgivaren inte uppfyller kraven för stöd kan alternativet bli arbetsbristuppsägningar, enligt vanliga regler.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetslöshetsersättning lämnas inte för tid då en arbetstagare deltar i korttidsarbete (10 § 5 lag om arbetslöshetsförsäkring).

Den som är deltidsarbetslös kan dock ha rätt till arbetslöshetsersättning för den tid som inte avser arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse enligt lagen om stöd vid korttidsarbete (13 § förordning [1997:835] om arbetslöshetsförsäkring).

Tiden med stöd för korttidsarbete är överhoppningsbar för den som behöver ansöka om arbetslöshetsersättning efter tid med korttidsarbete (16 d § lag om arbetslöshetsförsäkring). Ersättningen räknas då på inkomsten före tiden med korttidsarbete.

Vid arbetslöshet baseras Ledarnas inkomstförsäkring från Bliwa på a-kassans bedömning av inkomst.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

SGI-skydd gäller under tid vid deltagande i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (SFB 26 kap. 18a §).

Sjuklön kommer beräknas på den inkomst som fås under korttidsarbetet.

För den som är långvarigt sjuk är det den något lägre lönen som ligger till grund för ITP sjukpension.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det är inkomsten under korttidspermitteringen som ligger till grund för den allmänna pensionen. Eftersom korttidspermitteringen inte ska vara långvarig bedöms effekten på den framtida pensionen som relativt liten.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

För ITP1 som är helt premiebestämd pension är pensionsunderlaget som arbetsgivaren gör pensionsavsättningar för kontant utbetald bruttolön. Med andra ord innebär det att man gör pensionsavsättning på lön efter minskningen.

För ITP2 kommer den lägre lönen att användas även här som pensionsmedförande lön. Då den förmånsbestämda pensionen ger ett löfte om att du ska få en viss procent av din lön i förhållande till hur länge du har haft ITP2 blir avsättningen för arbetsgivaren lägre i närtid. Men när korttidspermitteringen är över och lönen ökar igen kommer avsättningen att bli högre för arbetsgivaren. Den premiebestämda delen ITPK kommer att få samma effekt som ITP1, det blir alltså något lägre avsättning.

För den som har mindre än 5 år kvar till 65 år finns det ett tak i ITP2 för hur mycket av löneökningen som får räknas med i den pensionsmedförande lönen. Det kallas för lönekapning. Parterna har nu beslutat att löneökning på grund av att man varit korttidspermitterad inte ska räknas med.

För de arbetstagare som avser att gå i pension i närtid eller som inte har lång tid kvar till 65 år är det bra att ha en överenskommelse om att lön före korttidspermittering ligger till grund för tjänstepensionen. Det går utmärkt att rapportera två löner för ITP2 till Collectum.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Inkomstförsäkringen faller ut vid arbetslöshet. Eftersom den som deltar i korttidsarbete inte är arbetslös aktiveras inte inkomstförsäkringen. Här läser du mer om Ledarnas inkomstförsäkring.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ta en diskussion med din arbetsgivare. Anställningsavtalet omfattar fortfarande en högre sysselsättningsgrad, nedsättningen är bara tillfällig. Lojalitetsplikt och regler om bisyssla kan bli aktuella.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Semester och semesterintjänande

Enligt de centrala förbundsavtal som Ledarna tecknat ska semester och semesterintjänande inte påverkas av perioder av korttidsarbete.

Påverkas antalet semesterdagar av korttidsarbete?

Av 7 § semesterlagen framgår att frånvaro som beror på korttidsarbete ska räknas in i anställningstiden vid beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön.

Hur påverkas semesterledighet utan lön vid korttidsarbete?

Enligt 13 § semesterlagen har arbetstagare rätt att avstå från utlagd semesterledighet utan semesterlön om semesterledigheten sammanfaller med tid då arbetstagaren ska vara helt frånvarande på grund av korttidsarbete. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren senast två veckor före semesterledighetens början, eller utan dröjsmål om kännedom om korttidsarbetesförläggningen fås senare.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Övriga frågor och svar om coronaviruset covid-19

Staten kommer tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Staten kommer tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Karensavdraget slopas mellan 11 mars och 31 maj. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Regeringen har meddelat en förordning som innebär att det från och med torsdagen den 12 mars och tillsvidare, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Förbudet är motiverat av att det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Kollektivtrafik, arbetsplatser och skolor omfattas inte av förbudet.

Det är oklart om en bolagsstämma är en allmän sammankomst. Det kan vara tillåtet att hålla en bolagsstämma på telefon, genom videokonferens, Skype och liknande. Det kan också finnas möjlighet att hålla en bolagsstämma per capsulam, vilket innebär att besluten fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

För att vara ledig måste det finnas en rättslig grund – det kan exemplevis vara föräldraledighet, med eller utan föräldrapenning, eller semester. Det finns också en rätt att vara ledig för vård av barn (vab) med tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt eller smittbärare.

I kollektivavtal kan det finnas ytterligare rätt till ledighet.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Den som har eller antas ha en smittsam sjukdom, smittar eller misstänks föra smitta vidare utan att vara sjuk kan ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

  • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom (vilket coronaviruset bedömts som av Folkhälsomyndigheten).
  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

I flera kollektivavtal för tjänstemän finns regler som rör ersättning till smittbärare när en tjänsteman måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Av AB § 10 mom 4 (kommuner och regioner samt Sobona) framgår att arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Enligt information från Folkhälsomyndigheten smittar inte coronaviruset under inkubationstiden, utan först när man insjuknar. De som varit utsatta för smitta ska därför vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Eftersom arbetsgivaren har arbetsledningsrätt kan arbetsgivaren skicka hem dig men måste fortsätta betala lön. Arbetsgivaren kan hänvisa till arbetsmiljöskäl om kollegor känner oro för att bli smittade.

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Utgångspunkten är att den som inte insjuknat inte heller smittar. Ta upp din oro med arbetsgivaren och ta ställning till om mötet kan hållas via telefon eller video.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ta upp din oro med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren beordrar dig att åka kan det betraktas som arbetsvägran om du inte åker. Om du tillhör någon av riskgrupperna skulle detta kunna vara ett giltigt skäl för att kunna ställa in en sådan tjänsteresa. Hör i så fall efter med din läkare.

Utrikesdepartementet kan avråda från resor till ett land, bland annat om det finns risk för allvarlig smittspridning. UD kan avråda från icke nödvändiga resor, vilket innebär turist- och besöksresor eller från alla resor, vilket även inkluderar arbetsresor och alla andra resor.

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. Håll dig uppdaterad om omfattningen av UD:s avrådan på regeringens hemsida. Att vägra åka till ett land som UD avråder från att åka till torde inte vara arbetsvägran.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

En beviljad semester har bindande verkan – om den återkallas kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Eftersom arbetsgivaren har ansvar för allas arbetsmiljö och oro för smittspridning kan uppkomma för övriga anställda kan arbetsgivaren försöka komma överens med arbetstagaren om att arbeta hemifrån. Det är tveksamt om arbetsgivaren kan hindra någon som inte kan jobba hemifrån att stanna hemma utan lön, så länge personen inte smittar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Utgångspunkten är att en förutsättning för att få lön är att arbete utförs. Arbetsgivaren har därför ingen skyldighet att betala lön.

Frågan är då om frånvaron kan anses olovlig och därmed få arbetsrättsliga konsekvenser. Den som blir kvar i ett land pga att det inte finns möjlighet att ta sig hem kan ha giltigt skäl för sin frånvaro. Varje frånvaro bedöms dock individuellt och frågan kan ställas på sin spets om arbetstagaren medvetet utsatt sig för risken att inte kunna utföra arbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Nej, det finns ingen rätt att stanna hemma, det betraktas som olovlig frånvaro om den inte godkänns av arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör dock göra en bedömning utifrån arbetstagarens hälsotillstånd och möjligheten att bedriva verksamhet med anställda som jobbar hemifrån.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det kan komma att inträffa att en arbetsplats har så många smittade att arbetsgivaren tillfälligt inte kan driva verksamhet.

Med permittering (21 § LAS) menas att arbetsgivaren tillfälligt friställer arbetstagarna och befriar dem från närvaroskyldighet. Den som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om hen fått behålla sina arbetsuppgifter. Förhandlingsskyldighet föreligger före beslut, enligt 11-14 §§ MBL.

Permittering får bara vidtas när det finns objektiva godtagbara omständigheter som talar för en sådan åtgärd.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Frågor om covid-19

Vill du ställa frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. På krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Aktuell information om coronaviruset, åtgärder och riktlinjer hittar du hos:

Information om Ledarnas möten och aktiviteter med anledning av coronaviruset covid-19 
10 tips: Så genomför du ett lyckat virtuellt möte

Vi förstår dina utmaningar som chef

Hos oss får över 93 000 chefer personlig chefsrådgivning, inkomstförsäkring och karriärcoachning. Bli medlem i Ledarna du också.