Fler nyheter
Pressmeddelande 6 juli 2021

Ålderism utestänger chefstalanger – finns det ett bäst-efter- och bäst-före-datum för chefer?

Åldersstereotypa föreställningar riskerar att hämma verksamhetsutvecklingen och hotar konkurrenskraften i näringslivet och kvaliteten i välfärden. Kompetensförsörjning är en stor utmaning i såväl privata företag som i offentlig sektor. Trots det väljs kompetens systematiskt bort vid rekrytering, enbart på grund av den sökandes ålder. Men åldersdiskriminering drabbar inte bara äldre. Även unga väljs bort när de söker chefsjobb, det visar en ny rapport från Sveriges chefsorganisation Ledarna.
Ny rapport visar att diskriminering drabbar både äldre och yngre chefer.

Läs rapporten: Ålderism utestänger chefstalanger

I en alltmer kunskapsintensiv ekonomi måste alla chefstalanger tas tillvara, oavsett deras ålder. Kompetensbristen hämmar verksamhetsutvecklingen och hotar konkurrenskraften. Trots det väljs personer systematiskt bort vid rekrytering på grund av ålder. Samtidigt förväntas vi arbeta allt högre upp i åldrarna. Svenska studier visar att sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare för rekrytering sjunker kraftigt redan vid 40-årsåldern. Men åldersdiskriminering drabbar inte bara äldre, även unga väljs bort när de söker chefsjobb.

– I genomsnitt upplever 1 av 4 chefer att de varit för unga eller för gamla vid en rekrytering eller befordran. Andelen chefer som upplevt att de ansetts vara för unga är ungefär lika stor som andelen chefer som upplevt att de ansetts vara för gamla, 13 respektive 11 procent. Till skillnad från många andra yrkesgrupper, så verkar det inte enbart finnas en ”bäst-före-ålder” utan också en ”bäst-efter-ålder” för chefer, säger Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna och den som skrivit rapporten

Rapporten visar även att det finns vissa åldersstereotypa generaliseringar kring ålder och förmågor. Yngre tros ha lättare att ta till sig ny teknik och vara mer positiva till förändringar än äldre medarbetare. Äldre tros vara mer lojala mot arbetsgivaren och vara ett större stöd för andra arbetskamrater än yngre kollegor. Svaren visar också på en fortsatt starkt förankrad pensioneringsnorm vid 65 års ålder.

– Det behövs ett mycket mer åldersmedvetet ledarskap som ser förbi ålder och i stället ser vad individens kompetens, erfarenhet och framtida potential kan bidra med till verksamheten. I vår undersökning uppger 1 av 5 chefer att de valt bort en person vid rekrytering för att den ansetts vara för gammal, säger Anna Thoursie.

– Vi menar att om vi ska klara kompetensförsörjningen måste äldre chefers erfarenhet uppvärderas och unga chefstalanger ges en god introduktion och en längre tids stöd från sin arbetsgivare för att tryggt komma in i chefsuppdragen och vilja stanna där, avslutar Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Fakta ur rapporten

  • I genomsnitt upplever 1 av 4 chefer att de varit för unga eller för gamla vid en rekrytering eller befordran.
  • 1 av 5 chefer uppger att de valt bort en person vid rekrytering för att den ansetts vara för gammal.
  • Det verkar finnas en ”pensioneringsnorm” på 65 år.
  • Det är ovanligt med åtgärder på arbetsplatserna som underlättar för anställda, särskilt för chefer, att arbeta längre upp i åldrarna.
  • 21 procent av cheferna som är 60 år eller äldre upplever att de ansetts som för gamla vid en rekrytering eller befordran. Bland chefer i kunskapsintensiva branscher, oberoende av ålder, är andelen 18 procent.
  • Bland chefer som är 44 år eller yngre är andelen som uppger att de ansetts vara för unga vid en rekrytering eller befordran hela 29 procent. Bland offentligt anställda chefer, oberoende av ålder, är andelen 17 procent.
  • I genomsnitt upplever 1 av 10 chefer att de åldersdiskriminerats när det gäller möjligheter till kompetensutveckling. Chefer som upplevt att de ansetts vara för unga ungefär lika stor som andelen chefer som upplevt att de ansetts vara för gamla, 5 respektive 6 procent.

Om undersökningen

Rapporten är baserad på svaren i en undersökning som genomförts av Novus på Ledarnas uppdrag under september – oktober 2020. Undersökningen är i form av webbintervjuer som personer med chefsansvar i Ledarnas medlemspanel bjudits in att delta i. Novus har genomfört 1 504 intervjuer. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 50 procent.

Mer information

För ytterligare information kontakta pressekreterare Carina Kit, 08-598 99 333.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 98 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.