Fler nyheter
Pressmeddelande 3 oktober 2022

Chefer saknar stöd vid hot och otillbörlig påverkan

Arbetslivskriminalitet och hot är ett växande samhällsproblem. Problemet är mångfacetterat och innebär att olika aktörer bryter mot svenska lagar och regler. Sveriges chefsorganisation Ledarna har undersökt i vilken utsträckning arbetslivskriminalitet och hot påverkar chefer i deras dagliga arbete och om de upplever att de får stöd i sin yrkesroll vid hot.

De vanligast förekommande brotten är brott mot arbetsmiljölagstiftningen, nyttjande av svart arbetskraft, skattefusk, bluffakturor samt otillbörlig påverkan inför myndighetsbeslut och regelrätta hot.

– Det mest allvarliga med resultatet är att vi kan se att två tredjedelar av de chefer som hotats i sin yrkesroll säger att de inte får stöd från arbetsgivaren och det gäller i alla sektorer, privat, kommunal, regional och statlig, säger Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna och rapportförfattare.

Majoriteten av cheferna har dock inte utsatts för hot i sin yrkesutövning under de senaste två åren, men det är stora skillnader mellan sektorerna.

– I kommunal och regional sektor är andelen chefer som utsatts för hot högst med 15 procent. I vissa kommunala chefsyrken är andelarna ännu högre, säger Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna.

Inom individ- och familjeomsorg är det över 30 procent av cheferna som utsatts för hot och inom äldreomsorgen är det ungefär var fjärde chef, i båda fall huvudsakligen från personer utanför arbetsplatsen. Det vanligaste sättet otillbörlig påverkan och hot framförs är vid fysiska möten, på andra plats kom hot via telefon.

Drygt 10 procent av cheferna som uppger att de fått ta emot hot i sin yrkesutövning svarar att de i undantagsfall undvikit att vidta åtgärder som de egentligen velat utföra. En ungefär lika hög andel svarar att de ibland undvikit att vidta sådana åtgärder. 2-3 procent svarar att de ofta undvikit att vidta sådana åtgärder.

– Chefer och ledare är samhällsbärare och viktiga för att förverkliga vår demokrati. Om de inte får rätt stöd för att kunna vidta åtgärder och fatta rätta beslut, framförallt när det gäller myndighetsutövning, innebär det ett hot mot rättssäkerheten. I förlängningen kan det skada verksamheterna och göra det svårt att attrahera kompetens, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Rapport: Hotad på jobbet – vem stöttar chefen?

Om undersökningen

Ledarna skickar varje år en enkät till sina medlemmar för att kunna ge dem bra service när det gäller lönefrågor och andra arbetsrelaterade frågor. Denna rapport är baserad på svar på de frågor i Ledarnas enkät 2021 som bland annat handlade om förekomsten om arbetslivskriminalitet. Drygt 28 300 medlemmar svarade på frågorna om arbetslivskriminalitet, vilket ger en svarsfrekvens på 33 procent.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 98 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.