Fler nyheter
Pressmeddelande 5 oktober 2021

Kvinnor i ledande roller vill fortsätta arbeta hemifrån

Nu när restriktionerna tagits bort planeras det för återgång till kontoren. Många medarbetare vill fortsätta att arbeta hemifrån visar ett antal undersökningar. Men hur ställer sig Sveriges chefer till fortsatt hemarbete efter pandemin? Det har Ledarna – Sveriges chefsorganisation undersökt. Svaret visar på tydliga skillnader mellan män och kvinnor i ledande roller. Chefer som är kvinnor uttrycker i högre utsträckning att de vill fortsätta att arbeta hemifrån. Samtidigt tror de att de i mindre omfattning kommer att tillåtas att göra det jämfört med män som är chefer.

Av samtliga chefer bedömer knappt hälften, 48 procent, att deras arbetsgivare kommer att tillåta hemarbete 1–2 dagar i veckan och 17 procent kan tillåta hemarbete 3–4 dagar i veckan. 12 procent av cheferna kommer att låta medarbetarna själva få välja fritt var de vill arbeta.

– Redan innan pandemin bedömde chefer att framtidens arbetsplats skulle vara mer flexibel och annorlunda organiserad än vad den är idag, men då var bedömningen att det skulle gå gradvis och långsamt snarare än en snabb revolutionerande förändring. Det visade Ledarnas rapport I förändringens riktning där drygt 5 000 chefer svarade på frågor kring framtidens arbetsplatser och organisation. Sen kom coronapandemin och accelererade den utvecklingen exponentiellt. Resultatet kan vi se i den här undersökningen vi låtit Novus göra. Till exempel säger var femte chef att deras organisation kommer att minska ner på kontorsytan som en effekt av erfarenheterna under pandemin, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Vad gäller chefernas eget arbete svarar endast 12 procent av dem som även fortsatt skulle kunna arbeta hemifrån, att de helt vill återgå till arbetsplatsen efter pandemin. Här är det en tydlig skillnad mellan könen. Betydligt fler män än kvinnor längtar tillbaka till kontoren på heltid. 17 procent av männen vill uteslutande återgå till arbetsplatserna, samma siffra för kvinnorna är endast 5 procent. Än mer markant tenderar skillnaden att vara mellan kvinnor och män bland chefer i de relativt yngre åldersgrupperna.

– Ett mer flexibelt arbetssätt framåt är bra, det kan ge förutsättningar för en bättre balans i livet och underlätta livspusslet men vi måste även säkerställa att hemarbete inte blir en kvinnofälla där kvinnor hamnar efter i både löneutveckling och karriär, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

När man i stället tittar på vad cheferna tror om hur det kommer att se ut på arbetsplatserna blir mönstret ett annat. Kvinnor som är chefer tror att distansarbete kommer att tillåtas i mindre omfattning än chefer som är män. Det finns alltså en tydlig preferens för hemarbete bland kvinnliga chefer, och då i synnerhet bland de yngre kvinnorna. Men de har en lägre förväntan på att detta blir möjligt på deras arbetsplats. En förklaring till detta kan vara skillnader i förutsättningarna för hemarbete i traditionellt kvinno- respektive mansdominerade branscher och arbetsområden.

De främsta skälen som anges för att fortsatt jobba hemifrån är; minskad restid, 66 procent, arbetet blir mer effektivt hemma, 58 procent, möjlighet för återhämtning under dagen, 31 procent samt mer tid till familjen, 25 procent. Man anser även att förutsättningarna för att kunna jobba hemifrån är goda. 85 procent av cheferna menar att de i viss eller stor utsträckning kan fortsätta med hemarbete.

De chefer som gärna vill återgå till arbetsplatsen anger att de föredrar att leda på arbetsplatsen 68 procent, att arbetet blir mer effektivt 56 procent att få träffa kollegor, 51 procent samt att fysiska möten är bättre än digitala, 40 procent.

– Vi ser en stor förändring i hur arbetslivet kommer att struktureras framåt. Chefens förutsättningar att leda och fördela arbete kommer att stå i fokus nu när vi träder in i det nya normala arbetslivet, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna. Syftet med undersökningen var att undersöka chefernas uppfattning kring hemarbete. Antal svar var 1 470, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 49 procent. Fältperiod: 12–28 april 2021.

Mer information

För mer information kontakta Ledarnas pressjour på telefonnummer 08-598 99 333.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 98 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.