Fler nyheter
Remissvar 14 september 2018

Yttrande: Tid för utveckling

(SOU 2018:24) A2018/00776/ARM: Ledarna avstyrker förslaget om utvecklingsledighet samt förslaget om utvidgad informationsskyldighet för arbetsgivaren.

Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm.

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, med ca 90 000 medlemmar och är den första organisation i Sverige som bildades av chefer för chefer. Detta skedde år 1905. Grundidén är lika giltig nu som då: chefer hjälper chefer till framgång.

Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd – ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Vi gör chefer säkrare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi arbetar för att chefer ska ha avtal och villkor som är väl anpassade för chefsrollen. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse.

Ledarna är politiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har ett uttalat chefsintresse.

Ledarna är den enda fackliga organisation som arbetar bara för chefer. Det betyder att intressekonflikter i perspektivet chefer och övriga anställda inte uppstår. Därför kan vi alltid vara lojala med chefers intressen och ha chefsfokus i allt vi gör.

Ledarna har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Tid för utveckling (SOU 2018:24) .

Sammanfattning

Ledarna avstyrker förslaget om utvecklingsledighet samt förslaget om utvidgad informationsskyldighet för arbetsgivaren.

Finns det utöver arbetsmarknadens parters överenskommelser behov av reglering av arbetstidskonton? (5.4.4)

Ledarna ställer sig bakom utredningens bedömning att det inte är lämpligt för staten att lagstifta om arbetstidskonton. Det är upp till arbetsmarknadens parter att göra de bedömningar och avvägningar som behövs om vi anser att arbetstidskonton bör nå fler arbetstagare.

Information om och en rätt för arbetstagaren att få sin begäran om partiell ledighet prövad (8.8)

Utredningen föreslår en utvidgad informationsskyldighet för arbetsgivaren om rätt att begära partiell ledighet och rätt att få en sådan begäran prövad. Om en begäran inte bifalls ska den skriftliga underrättelsen innehålla skälen för beslutet.

Det finns en ganska omfattande rätt till ledighet reglerad såväl i ledighetslagstiftning som i kollektivavtal. Den föreslagna informationsskyldigheten skulle avse den generella möjligheten för arbetsgivare och arbetstagare att träffa överenskommelse om arbetstagarens arbetstid. Även om syftet med förslaget är att främja en tydligare och öppnare dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare och genom dialogen öka arbetstagarens inflytande över sin arbetstid är Ledarna tveksamma till att genom lagstiftning införa en informationsskyldighet i ett så specifikt uttalat syfte och lämna andra frågor som är minst lika viktiga utanför. En ökad informationsskyldighet medför också en ökad administrativ börda för chefen. Ledarna avstyrker förslaget.

Utvecklingsledighet (12)

Förslaget om utvecklingsledighet syftar till att bidra till sysselsattas behov av att uppdatera sin kompetens eller att utveckla ny kompetens för att ställa om i tid. Det krävs också att arbetsgivaren anställer en vikarie motsvarande den utvecklingsledigas sysselsättningsgrad.

Ledarna uppskattar att förslaget ställer krav på att ledigheten används för att stärka individen på arbetsmarknaden. Det är positivt att ge möjlighet för alla att uppdatera eller ställa om sin kompetens under arbetslivet.

Ledarna är dock tveksamma till om förslaget kommer leda till utvecklingsanställningar i någon större omfattning eftersom en grundförsutsättning är att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens. Samtidigt som det är svårt att tänka sig en modell som inte bygger på frivillighet från båda sidor.

Ledarna avstyrker förslaget då vi inte ser att det finns ett behov att öka möjligheter till ledigheter och då omfattningen av arbetsmarknadspolitiska alternativ generellt behöver minska. Vår bedömning är att förslaget inte är attraktivt för chefer. Ersättningsnivån är relativt låg och det är sannolikt svårt att hitta vikarie bland de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Andreas Miller, ordförande
Sara Kullgren, chefsjurist