Arbetsmiljö vid arbete hemifrån

Digitaliseringen i samhället har förändrat vårt sätt att arbeta. En fysisk arbetsplats är för många inte längre avgörande för att utföra arbetsuppgifterna. Under pandemin har utvecklingen påskyndats när många snabbt har ställt om till att helt eller delvis arbeta hemifrån.

Det finns ännu ingen forskning på konsekvenserna av detta för hälsan i samhället. Många upplever positiva effekter av minskat resande, arbetsbesparande teknik, ökad effektivitet och tidsbesparing. Men hypotetiska risker finns också, till exempel ergonomi, gränsdragning mellan fritid och arbete och en upplevelse av isolering och ensamhet. Företagshälsovården vittnar om signaler på ökat missbruk.

En risk för dig som chef kan vara en ökad press och oro för dina medarbetares hälsa.

Checklista vid frivilligt distansarbete

Hemarbete eller distansarbete?

I dagligt tal blandar vi ofta uttrycken ”arbeta hemifrån” och ”arbete på distans”. I juridisk mening skiljer sig dessa åt, där arbete hemifrån är det som många av oss ägnar oss åt nu i pandemin, när vi inte längre dagligen utför arbetet på ett kontor utanför hemmet. Distansarbete är en mer permanent arbetsform där arbetstagaren och arbetsgivaren har en överenskommelse om att hela eller delar av arbetstagarens arbete utförs utanför kontoret.

Organisatorisk och social arbetsmiljö vid distans- och hemarbete

Arbetsgivaren har i princip samma arbetsmiljöansvar för medarbetare som arbetar hemifrån som om de sitter på kontoret, med undantag för frågor som ventilation och ombyggnation av hemmet. Arbetstagare har samtidigt ett stort ansvar för att säga ifrån när det finns risker i deras arbetsmiljö.

Läs mer om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö.

Enligt modellen KASAM, som står för ”känsla av sammanhang”, behöver medarbetare uppleva sitt uppdrag som hanterbart, begripligt och meningsfullt för att kunna trivas och må bra på jobbet. Som chef kan du bidra till det genom konkreta förväntningar och krav, återkoppling, tillräckliga resurser och ett tydligt syfte med arbetsuppgifterna.

Utifrån KASAM-modellen – samt med framgångsfaktorer för att skapa en hälsosam arbetsplats – behöver arbetssätt och organisation ses över och individanpassas när arbetet sker på distans. Ta reda på vad i de naturliga drivkrafterna, som exempelvis kollegor och ledarskap, som ni har förlorat när arbetet sker hemifrån.

När arbetet sker på distans blir det ännu viktigare att:

  • Skapa delaktighet och inflytande med ett tydligt, närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.

  • Undvika att bli alltför kontrollerande som chef.

  • Integrera systematiskt arbetsmiljöarbete i vardag och verksamhetsplanering. Riskbedöm kontinuerligt.

  • Samverka för att undvika för hög arbetsbelastning och underlätta gränsdragning mellan arbete och fritid. Läs mer under Organisatorisk och social arbetsmiljö.Lär er allt om det digitala arbetets fördelar och fallgropar, skapa strategier.

  • Skapa förutsättningar för kreativitet.

  • Strukturera den sociala samvaron för att bryta isolering.

  • Ge varandra kontinuerlig återkoppling och för en dialog för att upptäcka tidiga signaler på obalans och ohälsa – det är viktigt att fråga om HUR inte bara om VAD.

  • Skapa en välfungerande rehabiliteringsprocess.

  • Koppla in professionellt stöd vid behov.

Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare på distans

Att tidigt upptäcka signaler på obalans och ohälsa blir både svårare och viktigare vid hemarbete. Det kräver att du som chef har en lyhördhet och närvaro i medarbetarnas vardag med kontinuerlig uppföljning. Exempel på varningssignaler hittar du under rubriken Upptäck obalans genom dialog på vår sida om Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ställ frågor om hur medarbetarna har det

Under pandemin finns många möjliga orsaker till ohälsa och oro, både privat och i arbetslivet. Oro för det egna arbetet, för egen och anhörigas hälsa samt isolering kan alla vara orsaker till ohälsa. Vår hälsa spänner över både privat- och arbetsliv, vilket förstärks vid hemarbete när gränserna blir flytande. Som chef behöver du därför kontinuerligt fråga hur dina medarbetares fysiska arbetsplats ser ut och hur de har det.

Tveka inte att koppla in professionell hjälp vid behov. Hr, skyddsombud och företagshälsovård kan ofta ge vägledning i det enskilda fallet. Du kan också hitta mer information på våra sidor exempelvis om hur du hanterar konflikter, missbruk, kränkande särbehandling och svåra samtal.

Om det har gått så långt att medarbetaren blivit sjukskriven kan du läsa mer på vår sida om Rehabilitering.

Riskbedömning vid arbete hemifrån

Utifrån SAM-hjulet – undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp – ska arbetsgivaren göra en skriftlig bedömning av vilka risker som finns och hur allvarliga de är. Samma sak gäller inför ändringar av verksamheten. Bedömningen ska avgöra om någon i personalen, både anställda och inhyrda, riskerar att drabbas av ohälsa eller olycksfall på jobbet. Hos Prevent hittar du en särskild checklista för distansarbete.

Hos Prevent finns även en checklista som innehåller frågor om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid distansarbete. Använd checklistan som ett hjälpmedel för att undersöka arbetsförhållandena för hela arbetsgruppen, verksamheten och företaget när medarbetarna arbetar på distans.

Prevent har också checklistor och verktyg för ergonomi, rörelse, tips för att skapa struktur i vardagen som kan användas som underlag för dialog i arbetsgruppen.

Din egen arbetsmiljö vid hemarbete

För många chefer har arbetsbelastningen ökat under pandemin. Oro för medarbetares arbetsmiljö och behov av ökad närvaro och avstämning kan addera till en redan belastad situation. Som chef kan du förstås också drabbas av ohälsa. Läs mer om hur du kan hantera din egen hälsa i arbetslivet.

I den här filmen berättar Lisa Wiklund, chefsutvecklare på Ledarna, hur du som chef kan göra för att i tid uppmärksamma både dina egna och teamets arbetsmiljörisker vid arbete hemifrån och på distans.