Frågor och svar om vaccination och arbete hemifrån

Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren besvarar vanliga frågor om och efter pandemin. Får arbetsgivaren ställa krav på vaccinering eller fråga vilka medarbetare som inte är vaccinerade? Hur ser arbetsmiljöansvaret ut vid fortsatt distansarbete?

Enligt arbetsmiljöreglerna ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Inför återgången till arbetsplatsen är det viktigt att göra en riskbedömning. När ni har identifierat riskerna ska en bedömning göras av hur allvarliga de är och en handlingsplan upprättas med åtgärder.

Prevent har en checklista och mall för riskbedömning.

Riskbedömningen görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ja, om du är anställd för att utföra arbetet i arbetsgivarens lokaler. Ytterst är det arbetsgivaren som avgör om och när arbete hemifrån kan tillåtas.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ytterst är det arbetsgivaren som avgör om och när arbete hemifrån kan tillåtas och vilka justeringar i arbetstid som kan göras. Om anställningsavtalet reglerar att arbete ska ske från kontoret krävs en överenskommelse om ändrade anställningsvillkor för att arbete helt eller delvis ska ske hemifrån. Arbetsgivaren kan också välja att omorganisera sin verksamhet så att anställningarna förutsätter visst arbete hemifrån.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Om anställningsavtalet innebär att arbete ska utföras i arbetsgivarens lokaler krävs antingen individuell överenskommelse (dvs att ni kommer överens om att ändra anställningsavtalet) eller att arbetsgivaren gör en omorganisation (som ska förhandlas före beslut) om att alla eller vissa tjänster innebär distansarbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar men det ställer högre krav på medarbetaren att samarbeta för att få en god arbetsmiljö, eftersom arbetsgivaren inte har tillträde till medarbetarens hem.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om arbete på distans är utgångspunkten att arbetsgivaren ska tillhandahålla de nödvändiga arbetsredskapen.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det enkla svaret är nej, arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att vaccinera sig.

Frågan är dock om en arbetsgivare kan uppställa som villkor för anställning att den anställde har vaccinerat sig.

För den som jobbar i offentlig sektor finns ett grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp, vilket innebär att exempelvis en kommun inte kan tvinga sina anställda att vaccinera sig. I linje med detta skydd kan arbetsgivaren inte heller ingripa med sanktioner mot den som inte ”frivilligt” vaccinerar sig.

I privat verksamhet finns det inte något grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp, däremot skulle ett krav på vaccination utgöra en integritetskränkning. För att ett sådant krav ska vara tillåtet måste en intresseavvägning göras som leder till att arbetsgivarens krav väger tyngre än den anställdes skyddsbehov.

En intresseavvägning kan utfalla olika beroende på vilken verksamhet som bedrivs och hur ett vaccinationskrav motiveras. De verksamheter som kunnat bedrivas med andra former av skyddsåtgärder mot covid-19 borde ha svårt att motivera varför vaccination nu skulle vara ett absolut krav.

En arbetsgivare som ställer krav på att alla anställda (eller den som anställs) ska vara vaccinerade kan med kravet utsätta anställda för indirekt diskriminering eftersom det kan finnas skäl att vägra vaccination på grund av till exempel funktionsnedsättning eller religion.

Om en arbetsgivare, efter en riskbedömning och intresseavvägning, kommer fram till att det är motiverat att ställa krav på de anställda att de är vaccinerade måste de arbetsrättsliga reglerna följas. Införandet av kravet ska förhandlas och om någon inte vaccinerar sig måste omplaceringsmöjligheter utredas och förhandlas, i likhet med andra individuella lösningar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetsgivaren har rätt att ställa frågan men har inte rätt att registrera svaret eller vidta några åtgärder med anledning av svaret.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Uppgift om vaccination är en sådan uppgift som är förbjuden att registrera enligt dataskyddsförordningen GDPR. Det finns dock begränsade undantag med möjligheter i förordningen att motivera registrering.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetsgivaren får uppmuntra medarbetarna att vaccinera sig men (beroende på vilken verksamhet som bedrivs) inte ställa som krav att vara vaccinerad för att komma till arbetsplatsen.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Var och en är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper och personer 70 år och äldre.

Den som inte är vaccinerad löper ökad risk för svår covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör den som inte är vaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att hen bör undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Av Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg framgår att en arbetsgivare inte med hänvisning till arbetsmiljöansvaret kan kräva att en anställd tar emot ett erbjudande om vaccination, även om det behövs för arbetstagarens eget skydd. Däremot kan arbetsgivaren bedöma att ett vaccinationsskydd är obligatoriskt för arbete i viss verksamhet och att den som saknar lämplig immunitet kan behöva omplaceras till en annan verksamhet.

På de arbetsplatser där det finns krav på patientsäkerhet ska arbetet fortsätta i enlighet med de rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande.

Arbetsrättsliga åtgärder, såsom förflyttning med mera, ska enbart vidtas om det finns särskilda skäl utifrån verksamhetens behov.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Utgångspunkten är att inte behandla vaccinerade och ovaccinerade på olika sätt.

Var och en är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19.

Den som inte är vaccinerad löper ökad risk för svår covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör den som inte är vaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att hen bör undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas.

I offentlig sektor finns begränsade möjligheter för arbetsgivaren att kräva vaccination för utövande av arbetsuppgifter. I privat sektor krävs att verksamhetens behov, efter en intresseavvägning, överväger medarbetarens intresse av att inte få sin integritet kränkt.

Eftersom arbetsgivaren har ansvar för allas arbetsmiljö är det viktigt att ta medarbetares oro på allvar och om det är möjligt underlätta till exempel genom att tillåta förskjutna arbetstider för att inte behöva åka kollektivtrafik i trängsel.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Nej, det skulle kunna uppfattas som kränkande särbehandling om du behandlar medarbetare olika.

Enligt Folkhälsomyndigheten har de personer som är vaccinerade med två doser ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan känna sig trygga med att inte bli svårt sjuka i covid-19.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.