Vad jämställdhet är

Som chef har du makten att påverka jämställdheten på din arbetsplats. För att kunna påverka den i rätt riktning, behöver du kunskap om vad jämställdhet är och varför det är viktigt.

Jämställdhet är rättvisa, lönsamhet och hälsa

Jämställdhet betyder att män och kvinnor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Det är i första hand en fråga om rättvisa. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och det samhälle de lever i.

Hur det ser ut i Sverige idag, kan du läsa i Statistiska Centralbyråns jämställdhetsstatistik.

Men det är inte bara rättvisa ni vinner genom att öka jämställdheten på jobbet. Forskning har till exempel visat att jämställda företag har bättre lönsamhet. Dessutom finns det tydliga kopplingar mellan jämställda arbetsplatser och en god arbetsmiljö.

I ditt uppdrag som chef behöver du i första hand förhålla dig till vad diskriminerings- och arbetsmiljölagen kräver. Utöver det kan du också jobba med jämställda processer och en inkluderande kultur i organisationen eller arbetsgruppen.

Läs mer om det inkluderande ledarksapet på vår sida om mångfald i arbetslivet.

Så kan du påverka jämställdheten

Det finns många sätt för dig som chef att bidra till jämställdhet. Både på arbetsplatsen och utanför. Hitta ett tillvägagångssätt som passar dig och din verksamhet. På vår sida om praktiskt jämställdhetsarbete får du konkreta tips om hur du kan sätta igång direkt.

Skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet


Medan jämställdhet handlar specifikt om kön handlar jämlikhet om att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt. Jämställdhet ingår alltså i jämlikhet, men jämlikhet omfattar också till exempel de andra diskrimineringsgrunderna som etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Begreppet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Jämställdhet som hållbarhetsfråga

Jämställdhet är en del av den hållbara utvecklingen. Mer om det hittar du på vår sida om hållbarhetsfrågor.