Praktiskt jämställdhetsarbete

Det finns många sätt att jobba med jämställdhet. Du som chef kan välja att bara göra det du måste för att följa lagen, eller vidga jämställdhetsarbetet för att få en större positiv påverkan på din organisation.

En bra väg att gå är att börja jobba med de delar du kan påverka mest, alltså inom ditt eget ansvarsområde. Där kan du hitta sätt att göra skillnad, oavsett hur organisationen i stort prioriterar och jobbar med jämställdhet.

Jämställdhetsarbete för dig med personalansvar

Du som har personalansvar kan påverka jämställdheten i din grupp eller organisation på flera sätt. Ett av de viktigaste är att sprida kunskap och ta upp jämställdhetsfrågor med dina medarbetare regelbundet, både på tu man hand och i grupp.

Alla arbetsgivare ska jobba fortlöpande för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Arbetet ska göras inom områdena arbetsförhållanden, rekrytering, utbildning, föräldraskap, löner och andra anställningsvillkor.

På vår sida om diskriminering i arbetslivet hittar du mer om vad diskrimineringslagstiftningen kräver.

Det här måste du göra enligt lag:

 • Säkerställ att rekryteringsprocesserna är jämställda från början till slut. Läs mer på våra sidor om rekrytering.
 • Se till att arbetsmiljön i gruppen är fri från sexuella trakasserier.
 • Se till att alla medarbetare, oavsett kön, har samma förutsättningar att göra sitt jobb på ett bra sätt.
 • Värdera allas arbete på samma grunder. Läs mer om lönekartläggning hos Diskrimineringsombudsmannen.
 • Se till att män och kvinnor har samma möjlighet till inflytande.
 • Säkerställa att ingen missgynnas i samband med föräldraledighet. Läs mer om det hos Diskrimineringsombudsmannen.

Om du är personalchef behöver du förmodligen vara involverad i alla dessa punkter.

Det här kan du också göra:

 • Gör information om karriärvägar och lediga tjänster lättillgängliga och transparenta för alla.
 • Sträva efter att alltid ha slutkandidater av båda kön när du rekryterar.
 • Var tydlig med dina förväntningar. Var uppmärksam på när någon tar ett större ansvar än du förväntar dig av dem, det kan vara en del av ett könsrelaterat mönster.
 • Planera möten på tider som inte krockar med hämtning och lämning av barn, om du har medarbetare som är föräldrar.
 • Fråga både män och kvinnor om hur de vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet.
 • Tillåt flexibla arbetstider och att jobba hemma om det behövs för att underlätta familjelivet.

Läs vår checklista för en föräldravänlig arbetsplats

Jämställdhetsarbete för olika ansvarsområden

Jämställdhetsarbetet behöver integreras i kärnverksamheten för att få effekt på lång sikt. Som chef behöver du leda vägen, och visa i både ord och handling att du lever efter era värderingar – varje dag.

Här hittar du exempel på praktiska åtgärder utifrån några olika verksamhetsområden:

Personalchefen

Personalchefen behöver vara inblandad i en stor del av det jämställdhetsarbete som gäller hela organisationen. En del av det arbetet är sådant som ni måste göra enligt diskriminerings- och arbetsmiljölagen. Det ni måste göra enligt lag hittar du ovan, under rubriken ”Det här måste du göra”.

Som personalchef kan du också

 • se till att alla anställda har rätt utbildning och motivation för jämställdhetsarbetet
 • skapa en policy om porrfria hotell vid tjänsteresor
 • se till att redskap, omklädningsrum och arbetskläder passar både män och kvinnor
 • jämställdhetssäkra företagets internutbildningar
 • ta fram en policy för en föräldravänlig arbetsplats.

Marknadschefen

Undvik att förstärka de traditionella könsrollerna och objektifiera kvinnor och män i marknadsföringen. Du hittar inspiration och guidning i region Värmlands handböcker Schyst!.

Produktutvecklingschefen

Se till att ni tar hänsyn till kvinnors och mäns förväntningar och behov och fundera över vem ni utgår ifrån i produktionsutvecklingen. Om ni gör marknadsundersökningar, tillfråga både kvinnor och män.

Produktionschefen

Se till att produktionskedjan passar både kvinnors och mäns fysiska förutsättningar.

Inköpschefen

Se till att era leverantörer förstår och respekterar ert jämställdhetsarbete. Utbilda dem om det behövs. Ställ krav på jämställdhet hos era underleverantörer.

Kommunikationschefen

 • Kommunicera på ett inkluderande sätt med både kvinnor och män.
 • Undvik att förstärka stereotypa könsroller i kommunikationen, jobba istället medvetet för att bryta könsnormer.
 • Se till att kvinnor och män får likvärdigt utrymme i er kommunikation.
 • Tänk igenom vilka som uttalar sig externt i olika roller och frågor, och jobba för att bryta normerna. Läs mer om det i Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren 2016.

Du hittar inspiration och guidning i region Värmlands handböcker Schyst!.

Ekonomichefen

Skapa kriterier för jämställda investeringar. Se till att resurserna fördelas jämt mellan kvinnor och män, och inte utgår från traditionella könsroller.

Jämställdhetsmål som en del av verksamhetsutvecklingen

Eftersom jämställdhet skapas där besluten fattas, resurser fördelas och normer definieras, behöver jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Hos Jämställdhetsmyndigheten hittar du Respekttrappan, ett verktyg som kan hjälpa dig att lyckas med jämställdhetsarbetet i din organisation.