Sexuella trakasserier

När det handlar om sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering, har du som chef ett viktigt ansvar att jobba både förebyggande och långsiktigt.

Sexuella trakasserier är ett strukturellt problem som finns på hela arbetsmarknaden. För dig som chef handlar det både om att följa lagen och att arbeta förebyggande, men också att agera snabbt om du får kännedom om att någon blir utsatt.

Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier eller diskriminering. Du som arbetsgivare måste alltså ha en beredskap om problem uppstår och du måste agera när det sker.

En arbetsgivare som är passiv, trots kännedom om förekomsten av trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier, kan bli skadeståndsskyldig gentemot en utsatt anställd.

Här följer konkreta tips för hur du som chef kan arbeta med trakasserier och sexuella trakasserier.

Använd case och konkreta situationer

En förutsättning för att våra arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och sexuella trakasserier är att alla vet var gränsen går och vad som är ett oacceptabelt beteende. Det gäller att bryta en rådande tystnadskultur. Sexuella trakasserier är så vanligt att om ni inte har några anmälningar på er arbetsplats är sannolikheten stor att problemet ändå finns, men att ingen pratar om det.

Diskutera frågan utifrån riktiga situationer och case. De allra flesta kvinnor har någon gång blivit utsatta för trakasserier och exempel kan du hitta bland medarbetare, chefer, vänner och bekanta.

Använd lagstiftningen i ditt arbete

Det finns mycket tydliga krav i diskrimineringslagstiftningen kring arbetsgivarens ansvar. Mer om det hittar du hos DO. Ett av kraven är att det ska finnas skriftliga rutiner och riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier.

 • Rutinerna ska vara uppdaterade och tydliga för alla i organisationen – chefer, medarbetare, nyanställda, vikarier och inhyrd personal.
 • Det ska tydligt framgå var gränsen går och vart du vänder dig om du blir utsatt eller uppfattar att någon annan blir utsatt för trakasserier.
 • Ta upp frågan i många olika sammanhang; på introduktioner, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och personalkonferenser, i medarbetarenkäter etcetera. Det visar att du som chef och ni som organisation tycker att frågan är viktig.
 • Tydliggör vad som är ett oacceptabelt beteende och använd dig av konkreta exempel. I diskussioner kan ni utgå från case för att göra frågan mer relevant i er vardag.

Agera snabbt och visa stöd

Om du får vetskap om att någon blir trakasserad ska du, enligt lag, utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

 • Ta fram tydliga rutiner för hur både du som chef och dina medarbetare ska agera.
 • Agera snabbt och starta direkt en utredning om vad som hänt.
 • Visa stöd för den som är utsatt. Det ger en tydlig signal om att trakasserier inte accepteras på er arbetsplats.

Förebygg, undersök, analysera och åtgärda

Som chef måste du ha kunskap om ditt ansvar. Alla arbetsgivare har ansvar för att undersöka, analysera och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det ska ske i fyra steg som finns definierade hos DO:

 • Undersök om det finns risk för sexuella trakasserier.
 • Analysera orsakerna till de risker som har upptäckts.
 • Åtgärda och genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
 • Följ upp och utvärdera ert arbete.

Hos Jämställdhetsmyndigheten hittar du material och checklistor för arbetsgivare som möter utsatta.

Arbeta för en inkluderande och jämlik arbetsplats

En viktig del i det förebyggande arbetet är att varje dag agera för en inkluderande och jämlik arbetsplats. Kultur och arbetsmiljö skapas av våra beteenden i vardagen och exkluderande beteenden är alltid skadliga för arbetsmiljön.

Det kan till exempel handla om det sociala som sker på arbetsplatsen – en exkluderande jargong, sexistiska, rasistiska eller homofobiska skämt – eller om det som sker utanför kontorets väggar, till exempel på konferenser och företagsevent. Men exkludering sker också i form av beteenden som rör själva arbetet: Vem som får ta plats på möten, vems idéer som tas vidare och hur resurser fördelas i organisationen.

Som chef är du en förebild och sätter på många sätt normen i verksamheten. Tänk på att:

 • Ta ansvar för att alla inkluderas i din grupp eller enhet. Ett inkluderande beteende i organisationen minskar risken för trakasserier och diskriminering.
 • Ge dina medarbetare och chefer möjlighet att öva på att säga ifrån i vardagen. Det gör det enklare att agera direkt när något händer.
 • Skaffa dig kunskap om hur exkluderande beteenden tar sig uttryck. Det kan vara både uppenbart och subtilt och arbetet för inkludering kräver därför både mod och medvetenhet. Många av de exkluderande beteenden vi ser på våra arbetsplatser, som exempelvis förminskande, förlöjligande, undanhållande av information, påförande av skuld och skam och objektifiering, återfinns hos de formulerade härskarteknikerna. Det finns också flera böcker som tar upp härskartekniker. Läs på så att du kan ligga steget före när det gäller att uppmärksamma beteenden som i värsta fall kan leda till trakasserier eller diskriminering. Börja med att kort gå genom de olika härskarteknikerna, motstrategierna och bekräftelseteknikerna. Låt sedan dina medarbetare öva utifrån konkreta situationer på samma sätt som när det gäller sexuella trakasserier.
 • Se över era processer och säkerställ att alla har samma villkor.

Skaffa kunskap, ta hjälp och walk the talk

Det är helt centralt att du som chef vet vad ditt ansvar är enligt lag och hur du kan jobba förebyggande med frågor om inkludering.

 • Skaffa dig kunskap så att du som chef kan identifiera trakasserier och sexuella trakasserier men även tidigt se exkluderande beteenden.
 • Agera som den förebild du är. Det är våra beteenden i vardagen som skapar vår kultur och arbetsmiljö.
 • Ta hjälp av de som kan frågorna. Arbetet för jämställdhet och jämlikhet och mot diskriminering och trakasserier är till viss del en spetskompetens.
 • Arbeta med frågor för inkludering och mot trakasserier och diskriminering inom ramen för er verksamhetsutveckling, och behandla det som vilket annat område som helst där ni behöver fylla på med kunskap, göra analyser och ta fram handlingsplaner.

Prevent har ett webbverktyg för att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I verktyget finns bland annat en checklista som på ett enkelt sätt beskriver vilka rutiner som ska finnas på plats för att skapa en bra arbetsmiljö.

Fakta om sexuella trakasserier


Definition av trakasserier och sexuella trakasserier

Det finns sex former av diskriminering och två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier.

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och är ett beteende som är oönskat. Det är den som är utsatt som avgör vad som är oönskat eller kränkande.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Mer om definitionen finns på DOs webbplats.