Dina förutsättningar när du sätter lön

Att sätta lön innebär att du ska göra subjektiva bedömningar på ett sakligt och metodiskt sätt. I din roll som chef ingår också att förmedla din bedömning så att medarbetaren kan förstå hur du har resonerat.

Lönepolicy

Att verksamheten har en lönepolicy underlättar lönesättningen och är ett hjälpmedel för dig. Det ska framgå klart och tydligt vad som belönas och hur lönesättning och löneutveckling ska hanteras i verksamheten. Alla chefer och medarbetare ska vara väl förtrogna med policyn och förstå på vilka grunder löner sätts. Idén med en lönepolicy är att den ska stödja affärs- eller verksamhetsidén och visa vilka kriterier som är viktiga i just er verksamhet. Läs mer om lönepolicy.

Lönekriterier

För att kriterierna ska få en verklig betydelse krävs att varje medarbetare förstår innebörden av kriterierna och dess koppling till företagets verksamhet, och kan omsätta dem till sin egen arbetssituation. Läs mer om lönekriterier.

Ditt mandat

Det är också viktigt att både du och den du ska lönesätta vet vilket mandat du har. Individuell lönesättning förutsätter närhet till den som ska lönesättas. Som lönesättande chef behöver du kunskap om personens kompetens, ambitioner och förmåga. Det är du och din medarbetare som diskuterar krav och förväntningar, gör gemensamma åtaganden och följer upp resultaten.

Att du som chef då också har inflytande över lönesättningen är nödvändigt. Annars finns risk att medarbetaren tappar förtroendet för samtalet.

Chefsforum

Även lönesättande chefer behöver utvecklas i sin lönesättning och ett effektivt sätt är att diskutera lönesättningen med dina chefskollegor. Att dela din bedömning av medarbetare för att ta del av andras syn på deras arbetsinsatser brukar ge mer korrekta bedömningar. Ofta leder det till att du får en mer komplett bild av dina medarbetares arbetsinsatser. Lönesättningen kommer även att upplevas mer rättvis om medarbetarna ser att cheferna lönesätter på liknande sätt.

Mötena kan även användas för att diskutera hur ni kan förbättra löneprocessen för att den ska leda hela verksamheten framåt. Vad fungerade och vad behöver förbättras för att ni ska uppnå era gemensamma mål?

Fungerande utvecklingssamtal

Bra utvecklingssamtal är en förutsättning för att lönesamtalet ska fungera. Det är här ni ska stämma av era ömsesidiga förväntningar – och hur resultaten ska utvärderas när ni kommer fram till lönesamtalet.

Utbildning

För att lönesättningen ska fungera krävs att både chefer och medarbetare får information och utbildning. Din chef ska ge dig möjlighet till den utbildning du behöver för att klara av lönesättning och lönesamtal på ett bra sätt. Ställ krav på att du får det.

Tid

Att genomföra samtal av hög kvalitet tar tid. Tid både för förberedelse och genomförande. En förutsättning är att du har ett rimligt antal medarbetare så att du verkligen har möjlighet att lära känna var och en, och har tid att förbereda och genomföra samtalen. När processen har kommit igång, brukar den nedlagda tiden tjänas in med råge, då medarbetarna förmodligen blir både mer självgående och klara över vilken väg som är bäst att gå för att nå målet.